Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (разискване)
 6.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (гласуване)
  8.2.Европейска агенция за контрол на рибарството  ***I (гласуване)
  8.3.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)
  8.4.Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I (гласуване)
  8.5.Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I (гласуване)
  8.6.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** (гласуване)
  8.7.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)
  8.8.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** (гласуване)
  8.9.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)
  8.10.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** (гласуване)
  8.11.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)
  8.12.Договор за създаване на транспортна общност *** (гласуване)
  8.13.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (гласуване)
  8.14.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (гласуване)
  8.15.Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)
  8.16.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (разискване по актуални въпроси)
 14.Оценка на здравните технологии ***I (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Време за гласуване
  16.1.Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела ***I (гласуване)
  16.2.Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ***I (гласуване)
  16.3.Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)
  16.4.Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)
  16.5.Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)
  16.6.ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция *** (гласуване)
  16.7.Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа ***I (гласуване)
  16.8.Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I (гласуване)
  16.9.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (гласуване)
  16.10.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (гласуване)
  16.11.Използването на канабис за медицински цели (гласуване)
  16.12.Разисквания в комисията по петиции през 2018 г. (гласуване)
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (разискване)
 21.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (разискване)
 22.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (разискване)
 23.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (разискване)
 24.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (разискване)
 25.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (разискване)
 26.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (разискване)
 27.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (разискване)
 28.Внесени документи
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (272 kb)
12/06/2019 14:12
  Списък на присъствалите (62 kb)
12/06/2019 12:36
 
Протокол (92 kb)
12/06/2019 14:12
  Списък на присъствалите (11 kb)
12/06/2019 12:36
  Резултати от различните гласувания (72 kb)
25/04/2019 14:58
  Поименни гласувания (289 kb)
24/04/2019 16:24
 
Протокол (375 kb)
12/06/2019 14:12
  Списък на присъствалите (80 kb)
12/06/2019 12:36
  Резултати от различните гласувания (248 kb)
25/04/2019 14:58
  Поименни гласувания (1880 kb)
24/04/2019 16:24
Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност