Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (συζήτηση)
 6.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020 (ψηφοφορία)
  
8.2.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)
  
8.7.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)
  
8.9.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.10.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)
  
8.11.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.12.Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών *** (ψηφοφορία)
  
8.13.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
8.14.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 14.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  
16.2.Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  
16.3.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
16.4.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
16.5.Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
16.6.GATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας *** (ψηφοφορία)
  
16.7.Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
16.8.Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
16.9.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
16.10.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (ψηφοφορία)
  
16.11.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (ψηφοφορία)
  
16.12.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018 (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Επανάληψη της συνεδρίασης
 20.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (συζήτηση)
 21.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
 22.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (συζήτηση)
 23.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (συζήτηση)
 24.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (συζήτηση)
 25.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (συζήτηση)
 26.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (συζήτηση)
 27.Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους (συζήτηση)
 28.Κατάθεση εγγράφων
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (276 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (301 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6214 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (83 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (297 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (375 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (251 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1882 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου