Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (arutelu)
 6.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  
8.1.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 (hääletus)
  
8.2.Euroopa Kalanduskontrolli Amet ***I (hääletus)
  
8.3.Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I (hääletus)
  
8.4.Õigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes ***I (hääletus)
  
8.5.Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) ***I (hääletus)
  
8.6.ELi–Singapuri vabakaubandusleping *** (hääletus)
  
8.7.ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (hääletus)
  
8.8.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping *** (hääletus)
  
8.9.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (hääletus)
  
8.10.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping *** (hääletus)
  
8.11.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)
  
8.12.Transpordiühenduse asutamise leping *** (hääletus)
  
8.13.2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (hääletus)
  
8.14.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  
8.15.Õigusprogramm ***I (hääletus)
  
8.16.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (temaatiline arutelu)
 14.Tervisetehnoloogia hindamine ***I (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletused
  
16.1.Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)
  
16.2.Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)
  
16.3.Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  
16.4.Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ***I (hääletus)
  
16.5.Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  
16.6.Teenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga *** (hääletus)
  
16.7.Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine ***I (hääletus)
  
16.8.Mootorsõidukite kindlustus ***I (hääletus)
  
16.9.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (hääletus)
  
16.10.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (hääletus)
  
16.11.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (hääletus)
  
16.12.2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Istungi jätkamine
 20.Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (arutelu)
 21.Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (arutelu)
 22.Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (arutelu)
 23.Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
 24.Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (arutelu)
 25.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (arutelu)
 26.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (arutelu)
 27.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (arutelu)
 28.Esitatud dokumendid
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (234 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (270 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (6214 kb) 
 
Protokoll (86 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (66 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (305 kb) 
 
Protokoll (331 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletuste tulemused (210 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1860 kb) 
Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika