Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (rozprava)
 6.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (hlasovanie)
  8.2.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)
  8.3.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)
  8.4.Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I (hlasovanie)
  8.5.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I (hlasovanie)
  8.6.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  8.7.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  8.9.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  8.11.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  8.12.Zmluva o založení Dopravného spoločenstva *** (hlasovanie)
  8.13.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (hlasovanie)
  8.14.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)
  8.15.Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)
  8.16.Stav diskusie o budúcnosti Európy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava)
 14.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Hlasovanie
  16.1.Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)
  16.2.Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  16.3.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  16.4.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  16.5.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  16.6.GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii *** (hlasovanie)
  16.7.Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I (hlasovanie)
  16.8.Poistenie motorových vozidiel ***I (hlasovanie)
  16.9.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (hlasovanie)
  16.10.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (hlasovanie)
  16.11.Používanie konope na liečebné účely (hlasovanie)
  16.12.Rokovania Výboru pre petície v roku 2018 (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Pokračovanie rokovania
 20.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (rozprava)
 21.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (rozprava)
 23.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (rozprava)
 24.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (rozprava)
 25.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (rozprava)
 26.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (rozprava)
 28.Predloženie dokumentov
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (232 kb)
12/06/2019 14:56
  Prezenčná listina (62 kb)
12/06/2019 14:04
 
Zápisnica (88 kb)
12/06/2019 14:56
  Prezenčná listina (11 kb)
12/06/2019 14:04
  Výsledky hlasovaní (67 kb)
25/04/2019 14:58
  Hlasovania podľa mien (287 kb)
24/04/2019 16:26
 
Zápisnica (341 kb)
12/06/2019 14:56
  Prezenčná listina (71 kb)
12/06/2019 14:04
  Výsledky hlasovaní (219 kb)
25/04/2019 14:58
  Hlasovania podľa mien (1857 kb)
24/04/2019 16:26
Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia