Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt)
 6.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  
8.1.Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (omröstning)
  
8.2.Europeiska fiskerikontrollbyrån ***I (omröstning)
  
8.3.Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)
  
8.4.Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar ***I (omröstning)
  
8.5.Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) ***I (omröstning)
  
8.6.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** (omröstning)
  
8.7.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)
  
8.8.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** (omröstning)
  
8.9.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)
  
8.10.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** (omröstning)
  
8.11.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)
  
8.12.Fördraget om upprättande av en transportgemenskap *** (omröstning)
  
8.13.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  
8.14.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)
  
8.15.Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)
  
8.16.Läget avseende debatten om Europas framtid (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (debatt om en aktuell fråga)
 14.Utvärdering av medicinsk teknik ***I (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Omröstning
  
16.1.Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)
  
16.2.Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)
  
16.3.Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
16.4.Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
16.5.Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
16.6.Gats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU *** (omröstning)
  
16.7.Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet ***I (omröstning)
  
16.8.Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I (omröstning)
  
16.9.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (omröstning)
  
16.10.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (omröstning)
  
16.11.Användning av cannabis för medicinska ändamål (omröstning)
  
16.12.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018 (omröstning)
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (debatt)
 21.Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (debatt)
 22.Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (debatt)
 23.Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (debatt)
 24.Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (debatt)
 25.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (debatt)
 26.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)
 27.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (debatt)
 28.Inkomna dokument
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (238 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (272 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6214 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (66 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (289 kb) 
 
Protokoll (336 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (209 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1859 kb) 
Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy