Показалец 
Протокол
PDF 375kWORD 92k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (разискване)
 6.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  
8.1.График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (гласуване)
  
8.2.Европейска агенция за контрол на рибарството  ***I (гласуване)
  
8.3.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)
  
8.4.Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I (гласуване)
  
8.5.Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I (гласуване)
  
8.6.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** (гласуване)
  
8.7.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)
  
8.8.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** (гласуване)
  
8.9.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)
  
8.10.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** (гласуване)
  
8.11.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)
  
8.12.Договор за създаване на транспортна общност *** (гласуване)
  
8.13.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (гласуване)
  
8.14.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (гласуване)
  
8.15.Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)
  
8.16.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (разискване по актуални въпроси)
 14.Оценка на здравните технологии ***I (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Време за гласуване
  
16.1.Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела ***I (гласуване)
  
16.2.Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ***I (гласуване)
  
16.3.Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)
  
16.4.Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)
  
16.5.Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)
  
16.6.ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция *** (гласуване)
  
16.7.Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа ***I (гласуване)
  
16.8.Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I (гласуване)
  
16.9.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (гласуване)
  
16.10.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (гласуване)
  
16.11.Използването на канабис за медицински цели (гласуване)
  
16.12.Разисквания в комисията по петиции през 2018 г. (гласуване)
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (разискване)
 21.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (разискване)
 22.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (разискване)
 23.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (разискване)
 24.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (разискване)
 25.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (разискване)
 26.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (разискване)
 27.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (разискване)
 28.Внесени документи
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey и Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Чечения (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska и Roberts Zīle, от името на групата ECR, относно положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (B8-0117/2019).

II.   Зимбабве (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно положението в Зимбабве (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно Зимбабве (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Aleksander Gabelic, от името на групата S&D, относно Зимбабве (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Зимбабве (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, относно Зимбабве (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Зимбабве (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Андрей Ковачев, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon и Pavel Svoboda, от името на групата PPE, относно Зимбабве (B8-0125/2019)

III.   Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero и Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия e (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato и Margot Parker, от името на групата EFDD, относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Андрей Ковачев, Inese Vaidere и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0126/2019).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията относно специалните правила за извършването на официален контрол върху производството на месо и за районите за производство и за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 8 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 31 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент(ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на конфликтите на интереси в областта на европейските фондове за рисков капитал (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент(ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на конфликтите на интереси, измерването на социалното въздействие и информацията за инвеститорите в областта на европейските фондове за социално предприемачество (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 1 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която се предоставя на компетентния орган в заявлението за оправомощаване на трета страна, оценяваща съответствието с изискванията за ОПС (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 5 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 февруари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: REGI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/522 с цел освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга от обхвата на Регламент (ЕС) № 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 декември 2018 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


4. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - срок: 30 април 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране на светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 244/2009, (ЕО) № 245/2009 и (ЕС) № 1194/2012 на Комисията (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - срок: 7 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране за електронни екрани съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - срок: 8 май 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


5. Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (разискване)

Изявление на Комисията: Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се Francesc Gambús, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik и Mercedes Bresso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López и Karin Kadenbach.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.


6. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Андрей Новаков и Constanze Krehl представиха доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се Siegfried Mureşan (докладчик по становището на комисията BUDG), Iris Hoffmann (докладчик по становището на комисията CONT), Ivana Maletić (докладчик по становището на комисията ECON), Agnes Jongerius (докладчик по становището на комисията EMPL), Kosma Złotowski (докладчик по становището на комисията TRAN), Tomáš Zdechovský (докладчик по становището на комисията LIBE), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Искра Михайлова, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, и Steeve Briois, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се Louis-Joseph Manscour, за да зададе въпрос „синя карта“ на Steeve Briois (председателят констатира, че не се касае за въпрос „синя карта“), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, José Manuel Fernandes и Derek Vaughan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo и Karin Kadenbach.

Изказаха се Corina Crețu, Андрей Новаков и Constanze Krehl.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 13.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.54 ч в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (2019/2561(RSO): вж. предложението на Председателския съвет (точка 6 от протокола от 11.2.2019 г)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Обявено за одобрено

Следователно, графикът на месечните сесии на Парламента за 2020 г. беше определен, както следва:

- от 13 до 16 януари

- 29 и 30 януари

- от 10 до 13 февруари

- от 9 до 12 март

- от 30 март до 2 април

- 22 и 23 април

- от 11 до 14 май

- 3 и 4 юни

- от 15 до 18 юни

- от 6 до 9 юли

- от 14 до 17 септември

- от 5 до 8 октомври

- от 19 до 22 октомври

- 11 и 12 ноември

- от 23 до 26 ноември

- от 14 до 17 декември

Изказвания

Изказа се Daniele Viotti, който поиска да бъдат проверени някои изказвания от вчерашния дебат с председателя на Министерския съвет на Италия (точка 18 от протокола от 12.2.2019 г) (председателят му отговори, че това ще бъде направено).


8.2. Европейска агенция за контрол на рибарството  ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0084)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.3. Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0085)

Изказа се Kay Swinburne (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.4. Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0086)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.5. Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0087)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.6. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0053/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0088)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.7. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [2018/0093M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0048/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0089)


8.8. Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0054/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0090)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.9. Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна [2018/0095M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0049/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0091)


8.10. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0092)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.11. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [2018/0403M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0093)


8.12. Договор за създаване на транспортна общност *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0094)

Парламентът дава съгласието си за сключване на договора.


8.13. Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина [2018/2148(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0095)

Изказвания

Cristian Dan Preda (докладчик) внесе устно изменение на параграф 5, което беше възприето.


8.14. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите [COM(2018)0375 - C8-0230/2018- 2018/0196(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0096)

Изказа се Андрей Новаков (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.15. Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Josef Weidenholzer и Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0097)

Изказа се Josef Weidenholzer (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.16. Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (гласуване)

Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа [2018/2094(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0098)

Изказвания

Ramón Jáuregui Atondo (докладчик), преди гласуването.


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil и Daniel Hannan

Доклад David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Препоръка David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Доклад Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Илхан Кючюк

Доклад Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde и Jasenko Selimovic

Доклад Андрей Новаков и Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák и Maria Lidia Senra Rodríguez

Доклад Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić и Jan Zahradil.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.15 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (разискване по актуални въпроси)

Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (2017/2560(RSP))

Изказа се Jeppe Kofod, за да започне дебата, предложен от групата S&D.

Изказаха се George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly и Piernicola Pedicini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Pierre Moscovici и George Ciamba.

Разискването приключи.


14. Оценка на здравните технологии ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Lieve Wierinck (докладчик по становището на комисията ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията IMCO), Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Biljana Borzan, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo и Sirpa Pietikäinen.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 14.2.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател


15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.02 ч.

Изказаха се Miguel Urbán Crespo относно случая на активиста Nasser Zefzafi, задържан в Мароко, и Ana Gomes относно случая на белгийско-никарагуанската гражданка Amaya Coppens, задържана в Никарагуа (председателят отговори, че ще предаде техните изказвания на председателя на Европейския парламент).


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


16.1. Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Емил Радев (A8-0477/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0103)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.2. Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0104)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.3. Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0105)

Изказа се Isabella De Monte (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


16.4. Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0106)

Изказа се Pavel Telička (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


16.5. Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0107)

Изказа се Kosma Złotowski (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


16.6. ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0108)

Парламентът даде съгласието си за сключването на споразуменията.


16.7. Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0109)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.8. Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0110)

Изказа се Dita Charanzová (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


16.9. Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0096/2019 и B8-0099/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0096/2019

Приема се (P8_TA(2019)0111)

(Предложението за резолюция B8-0099/2019 отпада.)


16.10. Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0097/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0112)


16.11. Използването на канабис за медицински цели (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0071/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0113)

Изказвания

Luke Ming Flanagan, за да представи устно изменение на изменение 11, и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно устното изменение.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно изменение, то не беше възприето.


16.12. Разисквания в комисията по петиции през 2018 г. (гласуване)

Доклад относно резултата от разискванията в комисията по петиции през 2018 г. [2018/2280(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0114)


17. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще бъдат проведени в четвъртък, 14 февруари 2019 г.


18. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател


19. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.52 ч.


20. Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (2018/2574(RSP))

George Ciamba (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Clare Moody, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Julie Ward, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer.

Изказа се George Ciamba.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano и Victor Boştinaru, от името на групата S&D, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam и Eduard Kukan, от името на групата PPE, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.16 от протокола от 14.2.2019 г.


21. Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust представи доклада.

Изказа се Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се Geoffrey Van Orden (докладчик по становището на комисията AFET), Roberts Zīle (докладчик по становището на комисията ECON), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias и Miguel Viegas.

Изказаха се Cecilia Malmström и Franck Proust.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 14.2.2019 г.


22. Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Wim van de Camp, от името на групата PPE, Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Georg Mayer, от името на групата ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke и Nicola Caputo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Bill Etheridge.

Изказаха се Violeta Bulc и Massimiliano Salini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 14.2.2019 г.


23. Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Dariusz Rosati и Maria Grapini.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Ivan Štefanec.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 14.2.2019 г.


24. Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ева Майдел (A8-0360/2018)

Ева Майдел представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Pervenche Berès и Ralph Packet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Notis Marias.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Ева Майдел.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 14.2.2019 г.


25. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte и Andor Deli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias и Gesine Meissner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer.

Изказаха се Violeta Bulc и Roberts Zīle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 14.2.2019 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател


26. NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (разискване)

Изявление на Комисията: NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Wim van de Camp, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Markus Pieper и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias и Paul Rübig.

Изказа се Violeta Bulc.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Karima Delli, от името на комисията TRAN, относно NAIADES II – програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.17 от протокола от 14.2.2019 г.


27. Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (2018/2575(RSP))

George Ciamba (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Paul Rübig и Stanislav Polčák.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Julian King и George Ciamba.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


28. Внесени документи

Следният документ беше внесен:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2019 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 634.303/OJJE).


30. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.52 ч ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност