Seznam 
Zápis
PDF 337kWORD 87k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (rozprava)
 6.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  
8.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (hlasování)
  
8.2.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)
  
8.3.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)
  
8.4.Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany ***I (hlasování)
  
8.5.Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I (hlasování)
  
8.6.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  
8.7.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  
8.8.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  
8.9.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  
8.10.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  
8.11.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  
8.12.Smlouva o založení Dopravního společenství *** (hlasování)
  
8.13.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (hlasování)
  
8.14.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)
  
8.15.Program Spravedlnost ***I (hlasování)
  
8.16.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (rozprava na aktuální téma)
 14.Hodnocení zdravotnických technologií ***I (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  
16.1.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ***I (hlasování)
  
16.2.Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I (hlasování)
  
16.3.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  
16.4.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  
16.5.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  
16.6.Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU *** (hlasování)
  
16.7.Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I (hlasování)
  
16.8.Pojištění motorových vozidel ***I (hlasování)
  
16.9.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (hlasování)
  
16.10.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (hlasování)
  
16.11.Používání konopí pro léčebné účely (hlasování)
  
16.12.Jednání Petičního výboru v roce 2018 (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (rozprava)
 21.Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (rozprava)
 23.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (rozprava)
 24.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (rozprava)
 25.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (rozprava)
 26.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (rozprava)
 28.Předložení dokumentů
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL o situaci v Čečensku (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska a Roberts Zīle za skupinu ECR o situaci v Čečensku a případu Ojuba Titjeva (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski a Monica Macovei za skupinu ECR o situaci v Zimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o Zimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Aleksander Gabelic za skupinu S&D o Zimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Zimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o Zimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o Zimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon a Pavel Svoboda za skupinu PPE o Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Obhájci práv žen v Saudské Arábii (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski a Monica Macovei za skupinu ECR o obhájcích práv žen v Saudské Arábii (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero a Ana Miranda za skupinu Verts/ALE o situaci obhájců práv žen v Saudské Arábii (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o obhájcích práv žen v Saudské Arábii (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Margot Parker za skupinu EFDD o situaci obhájců práv žen v Saudské Arábii (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL o obhájcích práv žen v Saudské Arábii (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o obhájcích práv žen v Saudské Arábii (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o obhájcích práv žen v Saudské Arábii (B8-0126/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. února 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o regulační technické normy pro minimální opatření a druh dalších opatření, která musí úvěrové a finanční instituce přijmout ke zmírnění rizika praní peněz a financování terorismu v některých třetích zemích (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 31. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, pokud jde o střety zájmů v oblasti evropských fondů rizikového kapitálu (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 4. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013, pokud jde o střety zájmů, měření sociálního dopadu a informace poskytované investorům v oblasti evropských fondů sociálního podnikání (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 1. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které musí být poskytnuty příslušnému orgánu v žádosti o povolení třetí strany posuzující soulad s kritérii pro STS sekuritizace (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 5. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. února 2019

předáno příslušnému výboru: REGI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/522, pokud jde o výjimku z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 596/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) a úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office) (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení (EU) č. 600/2014 pro britskou centrální banku (Bank of England) (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o seznam osvobozených subjektů (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 30. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady

předáno příslušnému výboru: ECON


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, pokud jde o stanovení harmonizovaných ukazatelů rizika (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - lhůta: 30. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušují nařízení Komise (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EU) č. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - lhůta: 7. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - lhůta: 8. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI


5. Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (rozprava)

Prohlášení Komise: Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Francesc Gambús za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik a Mercedes Bresso.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López a Karin Kadenbach.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


6. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov a Constanze Krehl uvedli zprávu.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Siegfried Mureşan (zpravodaj výboru BUDG), Iris Hoffmann (zpravodajka výboru CONT), Ivana Maletić (zpravodajka výboru ECON), Agnes Jongerius (zpravodajka výboru EMPL), Kosma Złotowski (zpravodaj výboru TRAN), Tomáš Zdechovský (zpravodaj výboru LIBE), Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Iskra Mihaylova za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, a Steeve Briois za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Steeve Briois, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položil Louis-Joseph Manscour (předsedající konstatoval, že se nejedná o otázku položenou zvednutím modré karty), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, José Manuel Fernandes a Derek Vaughan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Corina Crețu, Andrey Novakov a Constanze Krehl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 13.2.2019.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:54 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:01.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (2019/2561(RSO): viz návrh Konference předsedů (bod 6 zápisu ze dne 11.2.2019)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

prohlášen za schválený

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu v roce 2020 je tudíž stanoven takto:

- od 13. do 16. ledna

- 29. a 30. ledna

- od 10. do 13. února

- od 9. do 12. března

- od 30. března do 2. dubna

- 22. a 23. dubna

- od 11. do 14. května

- 3. a 4. června

- od 15. do 18. června

- od 6. do 9. července

- od 14. do 17. září

- od 5. do 8. října

- od 19. do 22. října

- 11. a 12. listopadu

- od 23. do 26. listopadu

- od 14. do 17. prosince

Vystoupení

Vystoupil Daniele Viotti s žádostí, aby byla ověřena některá vystoupení během včerejší rozpravy s předsedou vlády Italské republiky (bod 18 zápisu ze dne 12.2.2019) (předsedající odpověděl, že vystoupení budou ověřena).


8.2. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0084)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.3. Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0085)

Vystoupila Kay Swinburne (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.4. Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0086)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.5. Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0087)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.6. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0053/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0088)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.7. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0048/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0089)


8.8. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0054/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0090)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.9. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [2018/0095M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0049/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0091)


8.10. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0092)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.11. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [2018/0403M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0093)


8.12. Smlouva o založení Dopravního společenství *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Karima Delli (A8-0022/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0094)

Parlament schválil uzavření smlouvy.


8.13. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018 [2018/2148(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0095)

Vystoupení

Cristian Dan Preda (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 5, který byl vzat v potaz.


8.14. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0096)

Vystoupil Andrey Novakov (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.15. Program Spravedlnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Josef Weidenholzer a Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0097)

Vystoupil Josef Weidenholzer (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


8.16. Stav diskuse o budoucnosti Evropy (hlasování)

Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy [2018/2094(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0098)

Vystoupení

Ramón Jáuregui Atondo (zpravodaj) před hlasováním.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

zpráva David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

doporučení David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

zpráva Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

zpráva Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde a Jasenko Selimovic

zpráva Andrey Novakov a Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák a Maria Lidia Senra Rodríguez

zpráva Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić a Jan Zahradil.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:15.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (rozprava na aktuální téma)

Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (2017/2560(RSP))

Vystoupil Jeppe Kofod, aby uvedl rozpravu navrženou skupinou S&D.

Vystoupili: George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Ralph Packet za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly a Piernicola Pedicini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Pierre Moscovici a George Ciamba.

Rozprava skončila.


14. Hodnocení zdravotnických technologií ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Lieve Wierinck (zpravodajka výboru ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru IMCO), Françoise Grossetête za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 14.2.2019.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda


15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:02.

Vystoupili: Miguel Urbán Crespo k případu aktivisty Násira Zifzáfího uvězněného v Maroku a Ana Gomes k případu státní příslušnice Belgie a Nikaraguy Amayy Coppensové uvězněné v Nikaragui (předsedající odpověděl, že záležitosti postoupí předsedovi Evropského parlamentu).


16. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


16.1. Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Emil Radev (A8-0477/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0103)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.2. Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0104)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.3. Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0105)

Vystoupila Isabella De Monte (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.4. Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0106)

Vystoupil Pavel Telička (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.5. Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0107)

Vystoupil Kosma Złotowski (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.6. Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0108)

Parlament schválil uzavření dohod.


16.7. Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0109)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.8. Pojištění motorových vozidel ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0110)

Vystoupila Dita Charanzová (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.9. Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0096/2019 a B8-0099/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ B8-0096/2019

přijat (P8_TA(2019)0111)

(Návrh usnesení B8-0099/2019 se nebere v potaz.)


16.10. Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (hlasování)

Návrh usnesení B8-0097/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0112)


16.11. Používání konopí pro léčebné účely (hlasování)

Návrh usnesení B8-0071/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0113)

Vystoupení

Luke Ming Flanagan, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11, a Dubravka Šuica za skupinu PPE k ústnímu pozměňovacímu návrhu.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


16.12. Jednání Petičního výboru v roce 2018 (hlasování)

Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018 [2018/2280(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0114)


17. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 14. února 2019.


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda


19. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:52.


20. Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Clare Moody za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Julie Ward, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer.

Vystoupil George Ciamba.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano a Victor Boştinaru za skupinu S&D o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o budoucnosti Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu a důsledcích pro EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.16 zápisu ze dne 14.2.2019.


21. Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust uvedl zprávu.

Vystoupil Reinhard Bütikofer (zpravodaj výboru ITRE).

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Geoffrey Van Orden (zpravodaj výboru AFET), Roberts Zīle (zpravodaj výboru ECON), Christofer Fjellner za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Franck Proust.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 14.2.2019.


22. Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Georg Mayer za skupinu ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke a Nicola Caputo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Bill Etheridge.

Vystoupili: Violeta Bulc a Massimiliano Salini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 14.2.2019.


23. Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Dariusz Rosati a Maria Grapini.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Ivan Štefanec.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 14.2.2019.


24. Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Olle Ludvigsson za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Pervenche Berès a Ralph Packet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Eva Maydell.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 14.2.2019.


25. Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte a Andor Deli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias a Gesine Meissner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer.

Vystoupili: Violeta Bulc a Roberts Zīle.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.11 zápisu ze dne 14.2.2019.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


26. NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (rozprava)

Prohlášení Komise: NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Markus Pieper a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Paul Rübig.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Karima Delli za výbor TRAN o NAIADES II – akčním programu na podporu vnitrozemské vodní dopravy (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.17 zápisu ze dne 14.2.2019.


27. Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (2018/2575(RSP))

George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Pavel Telička za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Paul Rübig a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Julian King a George Ciamba.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


28. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- Návrh na převod prostředků č. 1-INF/2019 – oddíl IV – Soudní dvůr (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


29. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 634.303/OJJE).


30. Ukončení denního zasedání

La séance est levée à 22 h 52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí