Indeks 
Protokol
PDF 338kWORD 86k
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (forhandling)
 6.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  
8.1.Parlamentets mødekalender for 2020 (afstemning)
  
8.2.Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ***I (afstemning)
  
8.3.Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
8.4.Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer ***I (afstemning)
  
8.5.Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***I (afstemning)
  
8.6.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)
  
8.7.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)
  
8.8.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)
  
8.9.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)
  
8.10.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)
  
8.11.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)
  
8.12.Traktat om oprettelse af transportfællesskab *** (afstemning)
  
8.13.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  
8.14.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)
  
8.15.Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)
  
8.16.Status for debatten om Europas fremtid (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Fair beskatning i et retfærdigt samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Medicinsk teknologivurdering ***I (forhandling)
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Afstemningstid
  
16.1.Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)
  
16.2.Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ***I (afstemning)
  
16.3.Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
16.4.Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
16.5.Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
16.6.GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU *** (afstemning)
  
16.7.Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet ***I (afstemning)
  
16.8.Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I (afstemning)
  
16.9.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (afstemning)
  
16.10.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (afstemning)
  
16.11.Brugen af cannabis til medicinske formål (afstemning)
  
16.12.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018 (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Genoptagelse af mødet
 20.INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (forhandling)
 21.Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I (forhandling)
 22.Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I (forhandling)
 23.Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I (forhandling)
 24.Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I (forhandling)
 25.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I (forhandling)
 26.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (forhandling)
 27.Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (forhandling)
 28.Modtagne dokumenter
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė et Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, om situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen, om situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey og Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Tjetjenien (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen, om situationen i Tjetjenien (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska og Roberts Zīle for ECR-Gruppen, om situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski og Monica Macovei for ECR-Gruppen, om situationen i Zimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun og Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Aleksander Gabelic for S&D-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon og Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, om Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski og Monica Macovei for ECR-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero og Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato og Margot Parker, for EFDD-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere og Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0126/2019).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om særlige regler for gennemførelse af offentlig kontrol af kødproduktion og for produktions- og genudlægningsområder for levende toskallede bløddyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. februar 2019

henvist til kor. udv. ENVI, AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de tiltag samt arten af supplerende foranstaltninger, som kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som minimum skal gennemføre for at begrænse hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i visse tredjelande (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. januar 2019

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 for så vidt angår interessekonflikter i forbindelse med europæiske venturekapitalfonde (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. februar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 for så vidt angår interessekonflikter, måling af sociale indvirkninger og oplysninger til investorer i forbindelse med europæiske sociale iværksætterfonde (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. februar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger, der skal gives til en kompetent myndighed i en ansøgning om godkendelse af en tredjepart, der vurderer STS-overholdelse (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. februar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. februar 2019

henvist til kor. udv. REGI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår oversigten over undtagne enheder (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2019

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår listen over undtagne enheder (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2019

henvist til kor. udv. ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Rådets anmodning.

henvist til kor. udv. ECON


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF for så vidt angår fastsættelse af harmoniserede risikoindikatorer (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - frist: 30. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger hertil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - frist: 7. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elektroniske skærme i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - frist: 8. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI


5. Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere:: Francesc Gambús for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik og Mercedes Bresso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López og Karin Kadenbach.

Taler: Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov og Constanze Krehl forelagde betænkningen.

Taler: Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureşan (ordfører for udtalelse fra BUDG), Iris Hoffmann (ordfører for udtalelse fra CONT), Ivana Maletić (ordfører for udtalelse fra ECON), Agnes Jongerius (ordfører for udtalelse fra EMPL), Kosma Złotowski (ordfører for udtalelse fra TRAN), Tomáš Zdechovský (ordfører for udtalelse fra LIBE), Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Iskra Mihaylova for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, og Steeve Briois for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere Louis-Joseph Manscour for at stille et blåt kort-spørgsmål til Steeve Briois (Formanden bemærkede, at der ikke var tale om et blåt kort-spørgsmål), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, José Manuel Fernandes og Derek Vaughan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo og Karin Kadenbach.

Talere: Corina Crețu, Andrey Novakov og Constanze Krehl.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 13.2.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.54 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.01.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Parlamentets mødekalender for 2020 (afstemning)

Parlamentets mødekalender for 2020 (2019/2561(RSO): se forslaget fra Formandskonference (punkt 6 i protokollen af 11.2.2019)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Erklæret godkendt

Europa-Parlamentets mødekalender for 2020 fastsattes derfor som følger:

- fra 13. til 16. januar

- den 29. og 30. januar

- fra 10. til 13. februar

- fra 9. til 12. marts

- fra 30. marts til 2.april

- den 22..og 23. april

- fra 11. til 14. maj

- den 3. og 4. juni

- fra 15. til 18 juni

- fra 6. til 9. juli

- fra 14. til 17. september

- fra 5. til 8. oktober

- fra 19. til 22. oktober

- den 11. til 12. november

- fra 23. til 26. november

- fra 14. til 17. december

Indlæg

Taler: Daniele Viotti, som anmodede om, at visse indlæg under drøftelsen den foregående dag med den italienske formand for ministerrådet blev efterprøvet (punkt 18 i protokollen af 12.2.2019) (formanden svarede, at dette ville blive gjort).


8.2. Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur  (Kodifikation) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0084)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.3. Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0085)

Indlæg af Kay Swinburne (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.4. Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0086)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.5. Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0087)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.6. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

Hensstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0053/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0088)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.7. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0048/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0089)


8.8. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0054/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0090)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.9. Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0095M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0049/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0091)


8.10. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0092)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.11. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0403M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0093)


8.12. Traktat om oprettelse af transportfællesskab *** (afstemning)

Indstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0094)

Parlamentet godkendte indgåelsen af traktaten.


8.13. 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina [2018/2148(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0095)

Indlæg

Cristian Dan Preda (ordfører), __[A110325]__, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 5, som var blevet godtaget.


8.14. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0096)

Indlæg af Andrey Novakov (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.15. Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027 [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Josef Weidenholzer og Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0097)

Indlæg af Josef Weidenholzer (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.16. Status for debatten om Europas fremtid (afstemning)

Betænkning om status for debatten om Europas fremtid [2018/2094(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0098)

Indlæg

Ramón Jáuregui Atondo (ordfører), avant le vote.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil og Daniel Hannan

Betænkning: David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Henstilling:: David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Betænkning: Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Betænkning: Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde og Jasenko Selimovic

Betænkning: Andrey Novakov og Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, for EFDD-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák og Maria Lidia Senra Rodríguez

Betænkning: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić og Jan Zahradil.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.15.)

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Fair beskatning i et retfærdigt samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)

Fair beskatning i et retfærdigt samfund (2017/2560(RSP))

Taler: Jeppe Kofod for at indlede forhandlingen, som var foreslået af S&D-Gruppen.

Talere: George Ciamba (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly og Piernicola Pedicini.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Pierre Moscovici og George Ciamba.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Medicinsk teknologivurdering ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz forelagde betænkningen.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Lieve Wierinck (ordfører for udtalelse fra ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra IMCO), Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Biljana Borzan for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo og Sirpa Pietikäinen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 14.2.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand


15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.02.

Talere: Miguel Urbán Crespo om sagen om aktivisten Nasser Zefzafi, som var fængslet i Marokko, og Ana Gomes om sagen om den belgisk-nicaraguanske Amaya Coppens, som var fængslet Nicaragua (Formanden svarede, at han ville videresende deres indlæg til formand for Europa-Parlamentet).


16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


16.1. Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0103)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


16.2. Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0104)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


16.3. Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0105)

Indlæg af Isabella De Monte (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.4. Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0106)

Indlæg af Pavel Telička (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.5. Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0107)

Indlæg af Kosma Złotowski (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.6. GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0108)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalerne.


16.7. Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0109)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


16.8. Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0110)

Indlæg af Dita Charanzová (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


16.9. Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0096/2019 og B8-0099/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0096/2019

Vedtaget (P8_TA(2019)0111)

(Forslag til beslutning B8-0099/2019 bortfaldt).


16.10. Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0097/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0112)


16.11. Brugen af cannabis til medicinske formål (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0071/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0113)

Indlæg

Luke Ming Flanagan for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11, og Dubravka Šuica for PPE-Gruppen om det mundtlige ændringsforslag.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.


16.12. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018 (afstemning)

Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2018 [2018/2280(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0114)


17. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet torsdag den 14. februar 2019.


18. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand


19. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.52.


20. INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Clare Moody for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi og Arne Lietz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Julie Ward, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer.

Taler: George Ciamba.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, au nom du groupe ECR, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano et Victor Boştinaru, au nom du groupe S&D, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam et Eduard Kukan, au nom du groupe PPE, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing et Luke Ming Flanagan, au nom du groupe GUE/NGL, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé et Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.16 i protokollen af 14.2.2019.


21. Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust forelagde betænkningen.

Taler: Reinhard Bütikofer (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Geoffrey Van Orden (ordfører for udtalelse fra AFET), Roberts Zīle (ordfører for udtalelse fra ECON), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias og Miguel Viegas.

Talere: Cecilia Malmström og Franck Proust.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 14.2.2019.


22. Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Isabella De Monte, Janusz Zemke og Nicola Caputo.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Bill Etheridge.

Talere Violeta Bulc og Massimiliano Salini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 14.2.2019.


23. Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Dariusz Rosati og Maria Grapini.

Talere Valdis Dombrovskis og Ivan Štefanec.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 14.2.2019.


24. Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere Othmar Karas for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Pervenche Berès og Ralph Packet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Notis Marias.

Talere Valdis Dombrovskis og Eva Maydell.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 14.2.2019.


25. Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte og Andor Deli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias og Gesine Meissner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer.

Talere: Violeta Bulc og Roberts Zīle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.11 i protokollen af 14.2.2019.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


26. NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Markus Pieper og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias og Paul Rübig.

Taler: Violeta Bulc.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Karima Delli, for TRAN, om NAIADES II – et handlingsprogram til støtte for transport ad indre vandveje (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.17 i protokollen af 14.2.2019.


27. Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (2018/2575(RSP))

George Ciamba (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Paul Rübig og Stanislav Polčák.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Julian King og George Ciamba.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


28. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument:

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2019 - Sektion IV - Domstolen (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


29. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 634.303/OJJE).


30. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik