Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 375kWORD 95k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (συζήτηση)
 6.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020 (ψηφοφορία)
  
8.2.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)
  
8.7.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.8.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)
  
8.9.Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.10.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)
  
8.11.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.12.Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών *** (ψηφοφορία)
  
8.13.Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
8.14.Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 14.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  
16.2.Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)
  
16.3.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
16.4.Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
16.5.Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
16.6.GATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας *** (ψηφοφορία)
  
16.7.Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
16.8.Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
16.9.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
16.10.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (ψηφοφορία)
  
16.11.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (ψηφοφορία)
  
16.12.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018 (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Επανάληψη της συνεδρίασης
 20.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (συζήτηση)
 21.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
 22.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (συζήτηση)
 23.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (συζήτηση)
 24.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (συζήτηση)
 25.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (συζήτηση)
 26.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (συζήτηση)
 27.Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους (συζήτηση)
 28.Κατάθεση εγγράφων
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0107/2019

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0108/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0109/2019

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία (B8-0112/2019

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0114/2019

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0117/2019).

II.   Ζιμπάμπουε (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (B8-0110/2019

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0118/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Aleksander Gabelic, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0119/2019

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0120/2019

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Δημήτριος Παπαδημούλης και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0122/2019

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0124/2019

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0125/2019).

III. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0111/2019

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero και Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0113/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0115/2019

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato και Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0116/2019

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Younous Omarjee και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0121/2019

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0123/2019

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0126/2019).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με ειδικούς κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην παραγωγή κρέατος και για τις περιοχές παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Φεβρουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 31 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων στον τομέα των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Φεβρουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου και την παροχή πληροφοριών σε επενδυτές στον τομέα των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου την 1η Φεβρουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται προς μια αρμόδια αρχή στην αίτηση για άδεια τρίτου μέρους που αξιολογεί τη συμμόρφωση STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 5 Φεβρουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Φεβρουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: REGI

- Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1799 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - προθεσμία: 30 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των φωτεινών πηγών και των χωριστών διατάξεων χειρισμού των φωτεινών πηγών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 244/2009, (EΚ) αριθ. 245/2009 και (EΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - προθεσμία: 7 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - προθεσμία: 8 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


5. Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (2018/2570(RSP))

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik και Mercedes Bresso.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


6. Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Andrey Novakov και Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Οι Andrey Novakov και Constanze Krehl παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Iris Hoffmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Agnes Jongerius (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Kosma Złotowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Tomáš Zdechovský (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, και Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Louis-Joseph Manscour για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Steeve Briois (Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Ελευθέριος Συναδινός, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, José Manuel Fernandes και Derek Vaughan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Andrey Novakov και Constanze Krehl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.54 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2020 (2019/2561(RSO): βλ. την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2019)


(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Κηρύσσεται εγκριθείσα

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2020 διαμορφώνεται συνεπώς ως εξής:

- από τις 13 έως τις 16 Ιανουαρίου

- 29 και 30 Ιανουαρίου

- από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου

- από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου

- από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου

- 22 και 23 Απριλίου

- από τις 11 έως τις 14 Μαΐου

- 3 και 4 Ιουνίου

- από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου

- από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου

- από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου

- από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου

- από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου

- 11 και 12 Νοεμβρίου

- από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου

- από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Daniele Viotti, που ζητεί την επανεξέταση ορισμένων παρεμβάσεων της χθεσινής συζήτησης με τον πρόεδρο του ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019) (ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα γίνει αυτό).


8.2. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0084)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.3. Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0085)

Παρεμβαίνει η Kay Swinburne (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.4. Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0086)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.5. Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0087)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


8.6. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0053/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0088)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.7. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης [2018/0093M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0048/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0089)


8.8. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0054/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0090)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.9. Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου [2018/0095M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A8-0049/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0091)


8.10. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0092)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.11. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου [2018/0403M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0093)


8.12. Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0094)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συνθήκης.


8.13. Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη [2018/2148(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0095)

Παρεμβάσεις

Ο Cristian Dan Preda (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 5, η οποία κρατείται.


8.14. Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Andrey Novakov και Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0096)

Παρεμβαίνει ο Andrey Novakov (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.15. Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Josef Weidenholzer και Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0097)

Παρεμβαίνει ο Josef Weidenholzer (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.16. Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης [2018/2094(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0098)

Παρεμβάσεις

Ο Ramón Jáuregui Atondo (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil και Daniel Hannan

Έκθεση David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Σύσταση David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Έκθεση Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Έκθεση Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde και Jasenko Selimovic

Έκθεση Andrey Novakov και Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák και Maria Lidia Senra Rodríguez

Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić και Jan Zahradil.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος


11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (2017/2560(RSP))

Παρεμβαίνει ο Jeppe Kofod ο οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, Peter Simon, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly και Piernicola Pedicini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και George Ciamba.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (συζήτηση)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Η Soledad Cabezón Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lieve Wierinck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος


15. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.02.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Urbán Crespo σχετικά με την υπόθεση του ακτιβιστή Nasser Zefzafi, που είναι φυλακισμένος στο Μαρόκο, και Ana Gomes σχετικά με την υπόθεση της βελγο-νικαραγουανής πολίτη Amaya Coppens, που είναι φυλακισμένη στη Νικαράγουα (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει τις απόψεις τους στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).


16. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


16.1. Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0103)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


16.2. Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0104)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


16.3. Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0105)

Παρεμβαίνει η Isabella De Monte (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


16.4. Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0106)

Παρεμβαίνει ο Pavel Telička (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


16.5. Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0107)

Παρεμβαίνει ο Kosma Złotowski (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


16.6. GATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συμφωνιών δυνάμει του άρθρου XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών με την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πενγκού, Κινμέν και Ματσού (Κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κούβα, το Εκουαδόρ, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0108)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών.


16.7. Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0109)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


16.8. Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0110)

Παρεμβαίνει η Dita Charanzová (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


16.9. Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0096/2019 και B8-0099/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0096/2019

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0111)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0099/2019 καταπίπτει.)


16.10. Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0097/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0112)


16.11. Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0071/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0113)

Παρεμβάσεις

Ο Luke Ming Flanagan για να καταθέσει προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 11 και η Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την προφορική τροπολογία.

Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


16.12. Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2018 [2018/2280(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0114)


17. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα δοθούν την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019.


18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος


19. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.52.


20. Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (2018/2574(RSP))

Ο George Ciamba (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Othmar Karas, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Julie Ward, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer.

Παρεμβαίνει ο George Ciamba.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπό της στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Sabine Lösing και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


21. Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Franck Proust (A8-0198/2018)

Ο Franck Proust παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Reinhard Bütikofer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Geoffrey Van Orden (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Roberts Zīle (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Franck Proust.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


22. Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Ο Massimiliano Salini παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Massimiliano Salini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


23. Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ο Ivan Štefanec παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dariusz Rosati και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Ivan Štefanec.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


24. Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Η Eva Maydell παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pervenche Berès και Ralph Packet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Eva Maydell.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


25. Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Ο Roberts Zīle παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Gesine Meissner, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Michael Cramer.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Roberts Zīle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος


26. NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (2018/2882(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Markus Pieper και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς και Paul Rübig.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με το «NAIADES II – Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


27. Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απειλές κατά της ασφάλειας που σχετίζονται με την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στον τεχνολογικό τομέα στην ΕΕ και ενδεχόμενη δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον περιορισμό τους (2018/2575(RSP))

Οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Rübig και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και George Ciamba.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


28. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2019 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


29. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 634.303/OJJE).


30. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Σπυράκη, Torres Martínez, Ulvskog

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου