Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 331kWORD 86k
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (arutelu)
 6.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  
8.1.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 (hääletus)
  
8.2.Euroopa Kalanduskontrolli Amet ***I (hääletus)
  
8.3.Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I (hääletus)
  
8.4.Õigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes ***I (hääletus)
  
8.5.Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) ***I (hääletus)
  
8.6.ELi–Singapuri vabakaubandusleping *** (hääletus)
  
8.7.ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (hääletus)
  
8.8.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping *** (hääletus)
  
8.9.ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (hääletus)
  
8.10.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping *** (hääletus)
  
8.11.ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)
  
8.12.Transpordiühenduse asutamise leping *** (hääletus)
  
8.13.2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (hääletus)
  
8.14.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  
8.15.Õigusprogramm ***I (hääletus)
  
8.16.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (temaatiline arutelu)
 14.Tervisetehnoloogia hindamine ***I (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletused
  
16.1.Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)
  
16.2.Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)
  
16.3.Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  
16.4.Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ***I (hääletus)
  
16.5.Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)
  
16.6.Teenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga *** (hääletus)
  
16.7.Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine ***I (hääletus)
  
16.8.Mootorsõidukite kindlustus ***I (hääletus)
  
16.9.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (hääletus)
  
16.10.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (hääletus)
  
16.11.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (hääletus)
  
16.12.2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Istungi jätkamine
 20.Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (arutelu)
 21.Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (arutelu)
 22.Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (arutelu)
 23.Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
 24.Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (arutelu)
 25.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (arutelu)
 26.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (arutelu)
 27.Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (arutelu)
 28.Esitatud dokumendid
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.01.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Tšetšeenias (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimelolukorra kohta Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtumi kohta (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Zimbabwes (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel Zimbabwe kohta (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Aleksander Gabelic fraktsiooni S&D nimel Zimbabwe kohta (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Zimbabwe kohta (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel Zimbabwe kohta (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel Zimbabwe kohta (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon ja Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel Zimbabwe kohta (B8-0125/2019).

III.   Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero ja Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0115/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato et Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0126/2019).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 erieeskirju liha tootmise suhtes tehtava ametliku kontrolli ning elusate kahepoolmeliste karploomade tootmis- ja ülekandealade kohta (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 8. veebruarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 31. jaanuarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 345/2013 seoses huvide konfliktidega Euroopa riskikapitalifondide valdkonnas (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. veebruarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 346/2013 seoses huvide konfliktide, sotsiaalse mõju mõõtmise ja investoritele antava teabega Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide valdkonnas (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 1. veebruarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mida peab sisaldama taotlus, mille kolmas isik esitab pädevale asutusele standardväärtpaberistamise nõuete täitmise hindamiseks loa saamiseks (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 5. veebruarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 481/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1299/2013 seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. veebruarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/522 seoses Inglise Pangale ja Ühendkuningriigi võlahaldusasutusele erandi tegemisega määruse (EL) nr 596/2014 kohaldamisalast (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses selliste üksuste loeteluga, kelle suhtes kohaldatakse erandit (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. jaanuarist 2019

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/2365 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. detsembrist 2018

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud alates nõukogu taotlusest.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ seoses ühtlustatud riskinäitajate kehtestamisega (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - tähtaeg: 30. aprill 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse valgusallikate ja eraldiseisvate talitlusseadiste ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 244/2009, (EÜ) nr 245/2009 ja (EL) nr 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - tähtaeg: 7. mai 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse kuvarite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - tähtaeg: 8. mai 2019)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


5. Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (arutelu)

Komisjoni avaldus: Aruteludokument "Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030" (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik ja Mercedes Bresso.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López ja Karin Kadenbach.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.


6. Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov ja Constanze Krehl tutvustasid raportit.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Siegfried Mureşan (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Iris Hoffmann (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Ivana Maletić (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Agnes Jongerius (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Kosma Złotowski (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Tomáš Zdechovský (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Iskra Mihaylova fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Louis-Joseph Manscour kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Steeve Briois (juhataja märkis, et tegemist ei ole nn sinise kaardi küsimusega), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, José Manuel Fernandes ja Derek Vaughan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Corina Crețu, Andrey Novakov ja Constanze Krehl.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.2.2019 protokollipunkt 8.14.

(Istung katkestati kell 11.54 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.01.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 (hääletus)

Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020 (2019/2561(RSO): vt esimeeste konverentsi ettepanekut (11.2.2019 protokollipunkt 6)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Heaks kiidetud

Parlamendi osaistungjärkude ajakava 2020. aastaks kinnitati järgmisel kujul:

- 13.–16. jaanuar

- 29.–30. jaanuar

- 10.–13. veebruar

- 9.–12. märts

- 30. märts – 2. aprill

- 22.–23. aprill

- 11.–14. mai

- 3.–4. juuni

- 15.–18. juuni

- 6.–9. juuli

- 14.–17. september

- 5.–8. oktoober

- 19.–22. oktoober

- 11.–12. november

- 23.–26. november

- 14.–17. detsember.

Sõnavõtud

Sõna võttis Daniele Viotti, kes palus, et teatavad sõnavõtud, mis toimusid eelmisel päeval Itaalia peaministriga peetud arutelu ajal, kontrollitaks üle (12.2.2019 protokollipunkt 18) (juhataja vastas, et seda tehakse).


8.2. Euroopa Kalanduskontrolli Amet ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0084)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.3. Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0085)

Sõna võttis Kay Swinburne (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.4. Õigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0086)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.5. Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0087)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.6. ELi–Singapuri vabakaubandusleping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0053/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0088)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.7. ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Singapuri Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta [2018/0093M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0048/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0089)


8.8. ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0054/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0090)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.9. ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0095M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A8-0049/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0091)


8.10. ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0092)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.11. ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0403M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0093)


8.12. Transpordiühenduse asutamise leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0094)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.13. 2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2018. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruande kohta [2018/2148(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0095)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda (raportöör) esitas punkti 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.14. Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0096)

Sõna võttis Andrey Novakov (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.15. Õigusprogramm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Josef Weidenholzer ja Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0097)

Sõna võttis Josef Weidenholzer (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.16. Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (hääletus)

Raport Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta [2018/2094(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0098)

Sõnavõtud

Ramón Jáuregui Atondo (raportöör) enne hääletust.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Raport: David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Raport: David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Raport: Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Raport: Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde ja Jasenko Selimovic

Raport: Andrey Novakov ja Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, fraktsiooni EFDD nimel, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák ja Maria Lidia Senra Rodríguez

Raport: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić ja Jan Zahradil.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.15.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident


11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (temaatiline arutelu)

Õiglane maksustamine õiglase ühiskonna nimel (2017/2560(RSP))

Sõna võttis Jeppe Kofod, et algatada fraktsiooni S&D poolt pakutud arutelu.

Sõna võtsid George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Ralph Packet fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly ja Piernicola Pedicini.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja George Ciamba.

Arutelu lõpetati.


14. Tervisetehnoloogia hindamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lieve Wierinck (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian-Silviu Buşoi (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo ja Sirpa Pietikäinen.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.6.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident


15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.02.

Sõna võtsid Miguel Urbán Crespo Marokos vangistatud aktivisti Nasser Zefzafi juhtumi kohta ja Ana Gomes Nicaraguas vangistatud Belgia-Nicaragua kodakondsusega Amaya Coppensi juhtumi kohta, (juhataja vastas, et ta edastab need sõnavõtud Euroopa Parlamendi presidendile).


16. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


16.1. Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0103)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.2. Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0104)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.3. Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0105)

Sõna võttis Isabella De Monte (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


16.4. Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0106)

Sõna võttis Pavel Telička (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


16.5. Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0107)

Sõna võttis Kosma Złotowski (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


16.6. Teenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga *** (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb asjaomaste lepingute sõlmimist Ameerika Ühendriikide, Argentina, Austraalia, Brasiilia, Ecuadori, Filipiinide, Hiina ning Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumiga (Hiina Taipei), Hongkongi (Hiina), India, Jaapani, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuuba, Šveitsi ja Uus-Meremaaga teenustekaubanduse üldlepingu XXI artikli alusel seoses vajalike kompenseerivate kohandustega, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0108)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


16.7. Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine ***I (hääletus)

Raport, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0109)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


16.8. Mootorsõidukite kindlustus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0110)

Sõna võttis Dita Charanzová (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


16.9. Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0096/2019 ja B8-0099/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0096/2019

Vastu võetud (P8_TA(2019)0111)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0099/2019 muutus kehtetuks.)


16.10. Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0097/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0112)


16.11. Kanepi raviotstarbeline kasutamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0071/2019

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0113)

Sõnavõtud

Luke Ming Flanagan, et esitada muudatusettepaneku 11 kohta suuline muudatusettepanek, ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel suulise muudatusettepaneku kohta.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


16.12. 2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (hääletus)

Raport petitsioonikomisjoni 2018. aasta arutelude tulemuste kohta [2018/2280(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0114)


17. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Hääletuse kohta saab suulisi selgitusi esitada neljapäeval, 14. veebruaril 2019.


18. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident


19. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 17.52.


20. Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (2018/2574(RSP))

George Ciamba (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Clare Moody fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi ja Arne Lietz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Julie Ward, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer.

Sõna võttis George Ciamba.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé ja Michèle Rivasifraktsiooni Verts/ALE nimel keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.16.


21. Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust tutvustas raportit.

Sõna võttis Reinhard Bütikofer (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Geoffrey Van Orden (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Roberts Zīle (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Franck Proust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.7.


22. Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Isabella De Monte, Janusz Zemke ja Nicola Caputo.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Massimiliano Salini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.8.


23. Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Dariusz Rosati ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Ivan Štefanec.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.9.


24. Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pervenche Berès ja Ralph Packet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Eva Maydell.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.10.


25. Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte ja Andor Deli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias ja Gesine Meissner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Roberts Zīle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.11.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


26. NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (arutelu)

Komisjoni avaldus: NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Markus Pieper ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Paul Rübig.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Karima Delli TRAN-komisjoni nimel siseveetranspordi toetuseks loodud tegevusprogrammi NAIADES II kohta (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.17.


27. Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (2018/2575(RSP))

George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Paul Rübig ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Julian King ja George Ciamba.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


28. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2019 – IV jagu – Euroopa Kohus (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 634.303/OJJE).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika