Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 334kWORD 86k
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (keskustelu)
 6.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Parlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri (äänestys)
  
8.2.Euroopan kalastuksenvalvontavirasto ***I (äänestys)
  
8.3.Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)
  
8.4.Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki ***I (äänestys)
  
8.5.Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) ***I (äänestys)
  
8.6.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)
  
8.7.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.8.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)
  
8.9.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.10.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (äänestys)
  
8.11.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.12.Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus *** (äänestys)
  
8.13.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  
8.14.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (äänestys)
  
8.15.Oikeusalan ohjelma ***I (äänestys)
  
8.16.Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (ajankohtainen keskustelu)
 14.Terveysteknologian arviointi ***I (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestykset
  
16.1.Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa ***I (äänestys)
  
16.2.Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***I (äänestys)
  
16.3.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
16.4.Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
16.5.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)
  
16.6.GATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin *** (äänestys)
  
16.7.Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet ***I (äänestys)
  
16.8.Moottoriajoneuvojen vakuutus ***I (äänestys)
  
16.9.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (äänestys)
  
16.10.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (äänestys)
  
16.11.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (äänestys)
  
16.12.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Istunnon jatkaminen
 20.INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (keskustelu)
 21.Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (keskustelu)
 22.Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (keskustelu)
 23.Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)
 24.Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (keskustelu)
 25.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (keskustelu)
 26.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (keskustelu)
 27.Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (keskustelu)
 28.Vastaanotetut asiakirjat
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (B8-0107/2019)

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (B8-0108/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (B8-0109/2019)

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta Tšetšenian tilanteesta (B8-0112/2019)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (B8-0114/2019)

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta Tšetšenian tilanteesta ja Ojub Titijevin tapauksesta (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0110/2019)

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0118/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Aleksander Gabelic S&D-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0119/2019)

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0120/2019)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0122/2019)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0124/2019)

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon ja Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B8-0125/2019).

III.   Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa (B8-0111/2019)

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero ja Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa (B8-0113/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa (B8-0115/2019)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ja Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa (B8-0116/2019)

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa (B8-0121/2019)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa (B8-0123/2019)

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta naisten oikeuksien puolustajista Saudi-Arabiassa (B8-0126/2019).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla vähimmäistoimista ja lisätoimenpiteistä, jotka luottolaitosten ja finanssilaitosten on toteutettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin lieventämiseksi eräissä kolmansissa maissa (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 31. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013 täydentämisestä eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin liittyvien eturistiriitojen osalta (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 täydentämisestä eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin liittyvien eturistiriitojen, yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamisen ja sijoittajille annettavien tietojen osalta (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisten sääntelystandardien osalta sellaisten tietojen vahvistamiseksi, jotka kolmannen osapuolen on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille hakiessaan toimilupaa arvopaperistamisen YLS-vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 5. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 481/2014 muuttamisesta (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. helmikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta vapautuksen piiriin kuuluvia yhteisöjä koskevan luettelon osalta (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. tammikuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä perimien maksujen osalta (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2018

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - määräaika: 30. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta valonlähteille ja erillisille liitäntälaitteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetusten (EY) N:o 244/2009, (EY) N:o 245/2009 ja (EU) N:o 1194/2012 kumoamisesta (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - määräaika: 7. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elektronisten näyttöjen ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 642/2009 kumoamisesta (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - määräaika: 8. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


5. Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik ja Mercedes Bresso.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López ja Karin Kadenbach.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov ja Constanze Krehl esittelivät mietinnön.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Siegfried Mureşan (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iris Hoffmann (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivana Maletić (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnes Jongerius (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kosma Złotowski (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomáš Zdechovský (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Iskra Mihaylova ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó ja Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Louis-Joseph Manscour, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Steeve Brioisille (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut sinisen kortin kysymys), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, José Manuel Fernandes ja Derek Vaughan.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Andrey Novakov ja Constanze Krehl.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.14.

(Istunto keskeytettiin klo 11.54 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.01.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


8.1. Parlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri (äänestys)

Parlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri (2019/2561(RSO): ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 11.2.2019, kohta 6)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Julistettiin hyväksytyksi

Euroopan parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2020 on vahvistettu seuraavasti:

- 13.–16. tammikuuta

- 29. ja 30. tammikuuta

- 10.–13. helmikuuta

- 9.–12. maaliskuuta

- 30. maaliskuuta–2. huhtikuuta

- 22. ja 23. huhtikuuta

- 11.–14. toukokuuta

- 3. ja 4. kesäkuuta

- 15.–18. kesäkuuta

- 6.–9. heinäkuuta

- 14.–17. syyskuuta

- 5.–8. lokakuuta

- 19.–22. lokakuuta

- 11. ja 12. marraskuuta

- 23.–26. marraskuuta

- 14.–17. joulukuuta

Puheenvuorot:

Daniele Viotti käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi, että edellisenä päivänä Italian ministerineuvoston puheenjohtajan kanssa käydyssä keskustelussa käytetyt tietyt puheenvuorot tarkistetaan (istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 18) (puhemies vastasi, että näin tehdään).


8.2. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0084)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.3. Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0085)

Kay Swinburne (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.4. Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0086)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.5. Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0087)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.6. EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0053/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0088)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.7. EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [2018/0093M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0048/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0089)


8.8. EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0054/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0090)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.9. EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0095M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0049/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0091)


8.10. EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0092)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.11. EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta [2018/0403M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0093)


8.12. Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Karima Delli (A8-0022/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0094)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.13. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)

Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2148(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0095)

Puheenvuoro:

Cristian Dan Preda (esittelijä) esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.14. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0096)

Andrey Novakov (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.15. Oikeusalan ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Josef Weidenholzer ja Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0097)

Josef Weidenholzer (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.16. Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (äänestys)

Mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta [2018/2094(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0098)

Puheenvuoro:

Ramón Jáuregui Atondo (esittelijä) ennen äänestystä.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Mietintö David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Suositus David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Mietintö Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Mietintö Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde ja Jasenko Selimovic

Mietintö Andrey Novakov ja Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák ja Maria Lidia Senra Rodríguez

Mietintö Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić ja Jan Zahradil.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.15.)

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA


11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (ajankohtainen keskustelu)

Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (2017/2560(RSP))

Jeppe Kofod käytti puheenvuoron käynnistääkseen S&D-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen).

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly ja Piernicola Pedicini.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja George Ciamba.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Terveysteknologian arviointi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lieve Wierinck (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian-Silviu Buşoi (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo ja Sirpa Pietikäinen.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.6.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO


15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.02.

Puheenvuorot: Miguel Urbán Crespo Marokossa vangitun aktivisti Nasser Zefzafin tapauksesta, ja Ana Gomes Nicaraguassa vangitun belgialais-nicaragualaisen Amaya Coppensin tapauksesta (puhemies vastasi saattavansa asiat Euroopan parlamentin puhemiehen tietoon).


16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


16.1. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Emil Radev (A8-0477/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0103)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.2. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0104)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.3. Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0105)

Isabella De Monte (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


16.4. Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0106)

Pavel Telička (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


16.5. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0107)

Kosma Złotowski (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


16.6. GATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden-Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0108)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimusten tekemiselle.


16.7. Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0109)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


16.8. Moottoriajoneuvojen vakuutus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0110)

Dita Charanzová (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


16.9. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0096/2019 ja B8-0099/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0096/2019

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0111)

(Päätöslauselmaesitys B8-0099/2019 raukesi.)


16.10. Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0097/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0112)


16.11. Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0071/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0113)

Puheenvuorot:

Luke Ming Flanagan esittääksen tarkistukseen 11 suullisen tarkistuksen ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta suullisesta tarkistuksesta.

Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.


16.12. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista [2018/2280(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0114)


17. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 14. helmikuuta 2019.


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS


19. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.52.


20. INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (2018/2574(RSP))

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi ja Arne Lietz.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Julie Ward, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer.

George Ciamba käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019)

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019)

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019)

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019)

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019)

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.16.


21. Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust esitteli mietinnön.

Reinhard Bütikofer (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Geoffrey Van Orden (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Roberts Zīle (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Laima Liucija Andrikienė.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Franck Proust.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.7.


22. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Isabella De Monte, Janusz Zemke ja Nicola Caputo.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Massimiliano Salini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.8.


23. Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Ivan Štefanec.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.9.


24. Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pervenche Berès ja Ralph Packet.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Eva Maydell.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.10.


25. Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte ja Andor Deli.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias ja Gesine Meissner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Roberts Zīle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.11.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT


26. Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (keskustelu)

Komission julkilausuma: Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Markus Pieper ja Stanislav Polčák.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Notis Marias ja Paul Rübig.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Karima Delli TRAN-valiokunnan puolesta sisävesiliikennettä tukevasta toimintaohjelmasta NAIADES II (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.17.


27. Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (2018/2575(RSP))

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Paul Rübig ja Stanislav Polčák.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Julian King ja George Ciamba.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


28. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- Määrärahojen siirto INF 1/2019 – Pääluokka IV – Tuomioistuin (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


29. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 634.303/OJJE).


30. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö