Rodyklė 
Protokolas
PDF 337kWORD 87k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“ (diskusijos)
 6.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (balsavimas)
  
8.2.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)
  
8.3.Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)
  
8.4.Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims ***I (balsavimas)
  
8.5.2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***I (balsavimas)
  
8.6.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** (balsavimas)
  
8.7.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.8.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** (balsavimas)
  
8.9.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.10.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)
  
8.11.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.12.Transporto bendrijos steigimo sutartis *** (balsavimas)
  
8.13.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)
  
8.14.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  
8.15.Teisingumo programa ***I (balsavimas)
  
8.16.Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui (diskusija aktualia tema)
 14.Sveikatos technologijų vertinimas ***I (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose ***I (balsavimas)
  
16.2.Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***I (balsavimas)
  
16.3.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
16.4.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
16.5.Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
16.6.GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES *** (balsavimas)
  
16.7.Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti ***I (balsavimas)
  
16.8.Motorinių transporto priemonių draudimas ***I (balsavimas)
  
16.9.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (balsavimas)
  
16.10.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (balsavimas)
  
16.11.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (balsavimas)
  
16.12.Peticijų komiteto svarstymai 2018 m. (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Posėdžio atnaujinimas
 20.INF sutarties ateitis ir poveikis ES (diskusijos)
 21.Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (diskusijos)
 22.Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (diskusijos)
 23.Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (diskusijos)
 24.Mokesčiai už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir mokesčiai už valiutos keitimą ***I (diskusijos)
 25.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (diskusijos)
 26.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (diskusijos)
 27.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (diskusijos)
 28.Gauti dokumentai
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejo (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl padėties Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejo (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu – dėl padėties Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejo (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Čečėnijoje (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejo (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl padėties Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejo (B8-0117/2019).

II.   Zimbabvė (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – dėl padėties Zimbabvėje (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Aleksander Gabelic S&D frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon ir Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B8-0125/2019)

III.   Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero ir Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ir Margot Parker EFDD frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu – dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0126/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl konkrečių taisyklių, taikomų vykdant oficialią mėsos gamybos ir gyvų dvigeldžių moliuskų auginimo bei natūralaus valymosi vietų kontrolę pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/625 (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir papildomos priemonės, kurių turi imtis kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos rizikos kapitalo fondams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 nuostatos dėl interesų konfliktų (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos socialinio verslumo fondams taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 nuostatos dėl interesų konfliktų, socialinio poveikio vertinimo ir informacijos investuotojams (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo 2017m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama informacija, kurią būtina pateikti kompetentingai institucijai paraiškoje dėl įgaliojimų trečiajai šaliai, vertinančiai atitiktį PSS kriterijams, suteikimo (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. vasario 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: REGI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gruodžio 13 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos direktyva, kuria dėl suderintų rizikos rodiklių nustatymo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 30 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 244/2009, (EB) Nr. 245/2009 ir (ES) Nr. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


5. Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“ (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“ (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Francesc Gambús PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik ir Mercedes Bresso.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.


6. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov ir Constanze Krehl pristatė pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo Siegfried Mureşan (BUDG komiteto nuomonės referentas), Iris Hoffmann (CONT komiteto nuomonės referentė), Ivana Maletić (ECON komiteto nuomonės referentė), Agnes Jongerius (EMPL komiteto nuomonės referentė), Kosma Złotowski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Tomáš Zdechovský (LIBE komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Iskra Mihaylova ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, ir Steeve Briois ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Louis-Joseph Manscour (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Steeve Briois (Pirmininkas konstatavo, kad tai nėra mėlynosios kortelės klausimas), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), José Manuel Fernandes ir Derek Vaughan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo Corina Crețu, Andrey Novakov ir Constanze Krehl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 8.14 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.54 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.01 val.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (balsavimas)

Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (2019/2561(RSO): žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymą (2019 02 11 protokolo 6 punktas)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Paskelbta, kad patvirtinta

Nustatytas toks Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius:

- sausio 13–16 d.

- sausio 29–30 d.

- vasario 10–13 d.

- kovo 9–12 d.

- kovo 30 d.– balandžio 2 d.

- balandžio 22–23 d.

- gegužės 11–14 d.

- birželio 3–4 d.

- birželio 15–18 d.

- liepos 6–9 d.

- rugsėjo 14–17 d.

- spalio 5–8 d.

- spalio 19–22 d.

- lapkričio 11–12 d.

- lapkričio 23–26 d.

- gruodžio 14–17 d.

Kalbėjo:

Kalbėjo Daniele Viotti, jis paprašė, kad būtų patikrintos kai kurios per vakarykštes diskusijas su Italijos Tarybos Pirmininku pasakytos kalbos (2019 02 12 protokolo 18 punktas) (pirmininkas jam atsakė, kad tai bus padaryta).


8.2. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0084)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.3. Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0085)

Kalbėjo: Kay Swinburne (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.4. Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0086)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.5. 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0087)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.6. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0053/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0088)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.7. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [2018/0093M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0048/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0089)


8.8. ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0054/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0090)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.9. ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0095M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0049/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0091)


8.10. ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0092)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.11. ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2018/0403M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0093)


8.12. Transporto bendrijos steigimo sutartis *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0094)

Parlamentas pritarė sutarties sudarymui.


8.13. 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2018/2148(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0095)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda (pranešėjas) pateikė 5 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


8.14. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjai: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0096)

Kalbėjo: Andrey Novakov (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.15. Teisingumo programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Teisės reikalų komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Josef Weidenholzer ir Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0097)

Kalbėjo: Josef Weidenholzer (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.16. Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties [2018/2094(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0098)

Kalbėjo:

Ramón Jáuregui Atondo (pranešėjas), prieš balsavimą.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija: David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil ir Daniel Hannan

Pranešimas: David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Rekomendacija: David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Pranešimas: Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde ir Jasenko Selimovic

Pranešimas: Andrey Novakov ir Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák ir Maria Lidia Senra Rodríguez

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić ir Jan Zahradil.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.15 val.)

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas


11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui (diskusija aktualia tema)

Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui (2017/2560(RSP))

Pradėdamas S&D frakcijos pasiūlytą diskusiją kalbėjo Jeppe Kofod.

Kalbėjo George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly ir Piernicola Pedicini.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Pierre Moscovici ir George Ciamba.

Diskusijos baigtos.


14. Sveikatos technologijų vertinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo Lieve Wierinck (ITRE komiteto nuomonės referentė), Cristian-Silviu Buşoi (IMCO komiteto nuomonės referentas), Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.6 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas


15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.02 val.

Kalbėjo Miguel Urbán Crespo dėl Maroke įkalinto kovotojo Nasser Zefzafi atvejo ir Ana Gomes dėl Nikaragvoje įkalintos Belgijos ir Nikaragvos pilietės Amaya Coppens atvejo (pirmininkas atsakė, kad jų žodžius perduos Europos Parlamento pirmininkui).


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


16.1. Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0103)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.2. Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0104)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.3. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0105)

Kalbėjo: Isabella De Monte (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


16.4. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0106)

Kalbėjo: Pavel Telička (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


16.5. Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0107)

Kalbėjo: Kosma Złotowski (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


16.6. GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0108)

Parlamentas pritarė sprendimų sudarymui.


16.7. Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0109)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.8. Motorinių transporto priemonių draudimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0110)

Kalbėjo: Dita Charanzová (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


16.9. Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0096/2019 ir B8-0099/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0096/2019

Priimta (P8_TA(2019)0111)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0099/2019 anuliuotas.)


16.10. Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0097/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0112)


16.11. Kanapių naudojimas gydymo tikslais (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0071/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0113)

Kalbėjo:

Luke Ming Flanagan, jis pateikė žodinį 11 pakeitimo pakeitimą ir Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu dėl žodinio pakeitimo.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.


16.12. Peticijų komiteto svarstymai 2018 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų [2018/2280(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0114)


17. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2019 m. vasario 14 d., ketvirtadienio, posėdyje.


18. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas


19. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.52 val.


20. INF sutarties ateitis ir poveikis ES (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: INF sutarties ateitis ir poveikis ES (2018/2574(RSP))

George Ciamba (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Clare Moody S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Julie Ward (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer).

Kalbėjo George Ciamba.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio Europos Sąjungai (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu – dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.16 punktas


21. Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust pristatė pranešimą.

Kalbėjo Reinhard Bütikofer (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo Geoffrey Van Orden (AFET komiteto nuomonės referentas), Roberts Zīle (ECON komiteto nuomonės referentas), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Cecilia Malmström ir Franck Proust.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.7 punktas


22. Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Isabella De Monte, Janusz Zemke ir Nicola Caputo.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Massimiliano Salini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.8 punktas


23. Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Dariusz Rosati ir Maria Grapini.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Ivan Štefanec.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.9 punktas


24. Mokesčiai už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir mokesčiai už valiutos keitimą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Olle Ludvigsson S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Pervenche Berès ir Ralph Packet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák ir Notis Marias.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis ir Eva Maydell.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.10 punktas


25. Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Wim van de Camp), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte ir Andor Deli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias ir Gesine Meissner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer).

Kalbėjo Violeta Bulc ir Roberts Zīle.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.11 punktas

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


26. NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Markus Pieper ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias ir Paul Rübig.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Karima Delli, TRAN komiteto vardu, dėl NAIADES II – veiksmų programos, skirtos vidaus vandenų kelių transportui remti (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.17 punktas


27. Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (2018/2575(RSP))

George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Paul Rübig ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Julian King ir George Ciamba.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


28. Gauti dokumentai

Gautas šis dokumentas:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1-INF/2019. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


29. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 634.303/OJJE).


30. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.52 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika