Indekss 
Protokols
PDF 339kWORD 86k
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Pārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam" (debates)
 6.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
8.2.Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I (balsošana)
  
8.3.Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)
  
8.4.Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām ***I (balsošana)
  
8.5.Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)
  
8.6.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)
  
8.7.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.8.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** (balsošana)
  
8.9.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.10.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** (balsošana)
  
8.11.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.12.Transporta kopienas dibināšanas līgums *** (balsošana)
  
8.13.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)
  
8.14.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)
  
8.15.Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)
  
8.16.Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās ***I (balsošana)
  
16.2.Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs ***I (balsošana)
  
16.3.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
16.4.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
16.5.Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
16.6.GATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai *** (balsošana)
  
16.7.Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu ***I (balsošana)
  
16.8.Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana ***I (balsošana)
  
16.9.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (balsošana)
  
16.10.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (balsošana)
  
16.11.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (balsošana)
  
16.12.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā (balsošana)
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.Sēdes atsākšana
 20.INF līguma nākotne un ietekme uz ES (debates)
 21.Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I (debates)
 22.Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I (debates)
 23.Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I (debates)
 24.Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I (debates)
 25.Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I (debates)
 26.NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (debates)
 27.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (debates)
 28.Dokumentu iesniegšana
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Čečenijā un Oyoub Titiev lietu (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par stāvokli Čečenijā un Oyoub Titiev lietu (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par stāvokli Čečenijā un Oyoub Titiev lietu (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Čečenijā (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par stāvokli Čečenijā un Oyoub Titiev lietu (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska un Roberts Zīle ECR grupas vārdā – par stāvokli Čečenijā un Oyoub Titiev lietu (B8-0117/2019).

II.   Zimbabve (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par stāvokli Zimbabvē (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par Zimbabvi (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Aleksander Gabelic S&D grupas vārdā – par Zimbabvi (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Zimbabvi (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā – par Zimbabvi (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par Zimbabvi (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon un Pavel Svoboda PPE grupas vārdā – par Zimbabvi (B8-0125/2019).

III.   Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero un Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato un Margot Parker EFDD grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvju situāciju Saūda Arābijā (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0126/2019).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko paredz konkrētus noteikumus par oficiālo kontroļu veikšanu attiecībā uz gaļas ražošanu un dzīvu gliemeņu ražošanas un pārvietošanas teritorijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (C(2019)00010 – 2019/2572(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 8. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem minimuma darbībām un papildu pasākumu veidiem, kuri kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku mazināšanai konkrētās trešās valstīs (C(2019)00646 – 2019/2554(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 31. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 345/2013 papildina attiecībā uz interešu konfliktiem Eiropas riska kapitāla fondu jomā (C(2019)00664 – 2019/2556(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 4. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 346/2013 papildina attiecībā uz interešu konfliktiem, sociālās ietekmes novērtēšanu un informāciju ieguldītājiem Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu jomā (C(2019)00669 – 2019/2555(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 1. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 12.decembra Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem (C(2019)00740 – 2019/2558(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 5. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 481/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību (C(2019)00769 – 2019/2567(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 7. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: REGI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (Bank of England) piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)2015/2365 groza attiecībā uz to struktūru sarakstu, kurām piemēro atbrīvojumu (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 30. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 13. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Padomes pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas direktīva, ar ko attiecībā uz saskaņotu riska indikatoru izveidi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - termiņš: 2019. gada 30. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības gaismas avotiem un atsevišķiem vadības blokiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009, (EK) Nr. 245/2009 un (ES) Nr. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - termiņš: 2019. gada 7. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko nosaka ekodizaina prasības elektroniskajiem displejiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


5. Pārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam" (debates)

Komisijas paziņojums: Pārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam" (2018/2570(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Francesc Gambús PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik un Mercedes Bresso.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López un Karin Kadenbach.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.


6. Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A8-0043/2019).

Andrey Novakov un Constanze Krehl iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Siegfried Mureşan (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Iris Hoffmann (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Ivana Maletić (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Agnes Jongerius (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Kosma Złotowski (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Tomáš Zdechovský (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Iskra Mihaylova ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts un Steeve Briois ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Louis-Joseph Manscour uzdodot zilās kartītes jautājumu Steeve Briois (sēdes vadītājs konstatēja, ka tas nav zilās kartītes jautājums), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, José Manuel Fernandes un Derek Vaughan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo un Karin Kadenbach.

Uzstājās Corina Crețu, Andrey Novakov un Constanze Krehl.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 8.14. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.54 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.01.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (2019/2561(RSO): skatīt Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (11.2.2019. protokola 6. punkts).


(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Pasludināts par apstiprinātu.

Tādējādi Eiropas Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs ir šāds:

- no 13. janvāra līdz 16. janvārim;

- 29. un 30. janvārī;

- no 10. februāra līdz 13. februārim;

- no 9. marta līdz 12. martam;

- no 30. marta līdz 2. aprīlim;

- 22. un 23. aprīlī;

- no 11. maija līdz 14. maijam;

- 3. un 4. jūnijā;

- no 15. jūnija līdz 18. jūnijam;

- no 6. jūlija līdz 9. jūlijam;

- no 14. septembra līdz 17. septembrim;

- no 5. oktobra līdz 8. oktobrim;

- no 19. oktobra līdz 22. oktobrim;

- 11. un 12. novembrī;

- no 23. novembra līdz 26. novembrim;

- no 14. decembra līdz 17. decembrim.

Uzstāšanās

Uzstājās Daniele Viotti, pieprasot pārbaudīt dažas uzstāšanās vakardienas debatēs ar Itālijas Ministru padomes priekšsēdētāju (12.2.2019. protokola 18. punkts) (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka tas tiks veikts).


8.2. Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0084).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.3. Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Kay Swinburne (A8-0010/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0085).

Uzstājās Kay Swinburne (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.4. Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0261/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0086).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.5. Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Dennis de Jong (A8-0069/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0087).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.6. ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0053/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0088).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.7. ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku [2018/0093M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0048/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0089).


8.8. ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0054/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0090).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.9. ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [2018/0095M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0049/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0091).


8.10. ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0092).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.11. ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [2018/0403M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0093).


8.12. Transporta kopienas dibināšanas līgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Karima Delli (A8-0022/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0094).

Parlaments apstiprināja līguma noslēgšanu.


8.13. 2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2018/2148(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0095).

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda (referents) ierosināja mutisku grozījumu 5. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


8.14. Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referenti: Andrey Novakov un Constanze Krehl (A8-0043/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0096).

Uzstājās Andrey Novakov (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.15. Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Juridiskā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Josef Weidenholzer un Heidi Hautala (A8-0068/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0097).

Uzstājās Josef Weidenholzer (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.16. Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (balsošana)

Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni [2018/2094(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0098).

Uzstāšanās

Ramón Jáuregui Atondo (referents) uzstājās pirms balsošanas.


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

David Martin ieteikums - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil un Daniel Hannan

David Martin ziņojums - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

David Martin ieteikums - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Antonio López-Istúriz White ziņojums - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Cristian Dan Preda ziņojums - A8-0467/2018
Dominique Bilde un Jasenko Selimovic

Andrey Novakov un Constanze Krehl ziņojums - A8-0043/2019
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák un Maria Lidia Senra Rodríguez

Ramón Jáuregui Atondo ziņojums - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić un Jan Zahradil


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.15.)

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (debates par aktuāliem jautājumiem)

Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (2017/2560(RSP)).

Uzstājās Jeppe Kofod, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi S&D grupa.

Uzstājās George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly un Piernicola Pedicini.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Pierre Moscovici un George Ciamba.

Debates tika slēgtas.


14. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

Soledad Cabezón Ruiz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lieve Wierinck (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian-Silviu Buşoi (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.6. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks


15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.02.

Uzstājās Miguel Urbán Crespo par Marokā ieslodzītā aktīvista Nasser Zefzafi lietu un Ana Gomes par Nikaragvā ieslodzītās Beļģijas un Nikaragvas valstspiederīgās Amaya Coppens lietu (sēdes vadītājs atbildēja, ka nodos viņu sacīto Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam).


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


16.1. Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Emil Radev (A8-0477/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0103).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.2. Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0104).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.3. Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Isabella De Monte (A8-0063/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0105).

Uzstājās Isabella De Monte (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


16.4. Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Pavel Telička (A8-0062/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0106).

Uzstājās Pavel Telička (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


16.5. Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Kosma Złotowski (A8-0061/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0107).

Uzstājās Kosma Złotowski (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


16.6. GATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0108).

Parlaments deva piekrišanu nolīgumu noslēgšanai.


16.7. Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0015/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0109).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.8. Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0110).

Uzstājās Dita Charanzová (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


16.9. Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0096/2019 un B8-0099/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0096/2019

Pieņemts (P8_TA(2019)0111).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0099/2019 vairs nav spēkā.)


16.10. Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0112).


16.11. Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0113).

Uzstāšanās

Luke Ming Flanagan, lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 11, un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā – par mutisko grozījumu.

Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to neiekļāva.


16.12. Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā (balsošana)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2018. gadā [2018/2280(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0024/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0114).


17. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2019. gada 14. februārī.


18. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks


19. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.52.


20. INF līguma nākotne un ietekme uz ES (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: INF līguma nākotne un ietekme uz ES (2018/2574(RSP)).

George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Clare Moody S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi un Arne Lietz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Julie Ward, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer.

Uzstājās George Ciamba.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā – par INF līguma nākotni un ietekmi uz Eiropas Savienību (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā – par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā – par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé un Michèle Rivas Verts/ALE grupas vārdā – par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.16. punkts.


21. Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Franck Proust (A8-0198/2018).

Franck Proust iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Reinhard Bütikofer (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Geoffrey Van Orden (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Roberts Zīle (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias un Miguel Viegas.

Uzstājās Cecilia Malmström un Franck Proust.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.7. punkts.


22. Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0199/2018).

Massimiliano Salini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Isabella De Monte, Janusz Zemke un Nicola Caputo.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Bill Etheridge.

Uzstājās Violeta Bulc un Massimiliano Salini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.8. punkts.


23. Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

Ivan Štefanec iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Dariusz Rosati un Maria Grapini.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Ivan Štefanec.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.9. punkts.


24. Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Eva Maydell (A8-0360/2018).

Eva Maydell iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Olle Ludvigsson S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Pervenche Berès un Ralph Packet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Eva Maydell.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.10. punkts.


25. Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0032/2019).

Roberts Zīle iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte un Andor Deli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias un Gesine Meissner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer.

Uzstājās Violeta Bulc un Roberts Zīle.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.11. punkts.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


26. NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (debates)

Komisijas paziņojums: NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (2018/2882(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Markus Pieper un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias un Paul Rübig.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Karima Delli TRAN komitejas vārdāpar NAIADES II — rīcības programmu iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.17. punkts.


27. Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2018/2575(RSP)).

George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Peter Kouroumbashev S&D grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Paul Rübig un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Julian King un George Ciamba.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


28. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegts šāds dokuments:

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2019 — Tiesa (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 – 2019/2004(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


29. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 634.303/OJJE).


30. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika