Index 
Notulen
PDF 332kWORD 86k
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (debat)
 6.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  
8.1.Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (stemming)
  
8.2.Europees Bureau voor visserijcontrole  ***I (stemming)
  
8.3.Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I (stemming)
  
8.4.Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen ***I (stemming)
  
8.5.Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV") ***I (stemming)
  
8.6.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)
  
8.7.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)
  
8.8.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)
  
8.9.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)
  
8.10.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)
  
8.11.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)
  
8.12.Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap *** (stemming)
  
8.13.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
8.14.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)
  
8.15.Programma Justitie ***I (stemming)
  
8.16.Stand van het debat over de toekomst van Europa (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (actualiteitendebat)
 14.Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Stemmingen
  
16.1.Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ***I (stemming)
  
16.2.Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***I (stemming)
  
16.3.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)
  
16.4.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)
  
16.5.Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie ***I (stemming)
  
16.6.GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de EU *** (stemming)
  
16.7.Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk ***I (stemming)
  
16.8.Verzekering van motorrijtuigen ***I (stemming)
  
16.9.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (stemming)
  
16.10.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (stemming)
  
16.11.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (stemming)
  
16.12.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Hervatting van de vergadering
 20.De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (debat)
 21.Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I (debat)
 22.Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I (debat)
 23.Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I (debat)
 24.Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I (debat)
 25.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (debat)
 26.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (debat)
 27.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (debat)
 28.Ingekomen stukken
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey en Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Tsjetsjenië (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Zimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Aleksander Gabelic, namens de S&D-Fractie, over Zimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Zimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over Zimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon en Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, over Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero en Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato en Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, over de situatie van voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0126/2019).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende specifieke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van de productie van vlees en voor de productie- en de heruitzettingsgebieden van levende tweekleppige weekdieren overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake de minimumactie en de soort bijkomende maatregelen waartoe krediet- en financiële instellingen verplicht zijn met het oog op het beperken van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in bepaalde derde landen (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 31 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot belangenconflicten op het gebied van Europese durfkapitaalfondsen (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot belangenconflicten, de meting van sociale effecten en beleggersinformatie op het gebied van Europese sociaalondernemerschapsfondsen (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 met betrekking tot technische reguleringsnormen waarin wordt bepaald welke informatie moet worden verstrekt aan een bevoegde autoriteit in een vergunningaanvraag van een derde partij die STS-naleving beoordeelt (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 5 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 481/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad metbetrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor samenwerkingsprogramma's (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 februari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: REGI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 wat betreft de vrijstelling van de Bank of England en het Debt Management Office van het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van Verordening (EU) nr. 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1799 wat betreft de vrijstelling van de vereisten in verband met transparantie voor en na de handel in Verordening (EU) nr. 600/2014 voor de Bank of England (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 januari 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan transactieregisters aangerekende vergoedingen (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2018

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van de Raad

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van geharmoniseerde risico-indicatoren betreft (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - termijn : 30 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparatuur overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 244/2009, (EG) nr. 245/2009 en (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - termijn : 7 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektronische beeldschermen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 642/2009 van de Commissie (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - termijn : 8 mei 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


5. Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (debat)

Verklaring van de Commissie: Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik en Mercedes Bresso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd doorJyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.


6. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov en Constanze Krehl geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Iris Hoffmann (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Ivana Maletić (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Agnes Jongerius (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Kosma Złotowski (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Tomáš Zdechovský (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Iskra Mihaylova, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, en Steeve Briois, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Louis-Joseph Manscour om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Steeve Briois (de Voorzitter stelt vast dat het geen "blauwe kaart"-vraag betreft), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, José Manuel Fernandes en Derek Vaughan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Andrey Novakov en Constanze Krehl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 13.2.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.54 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.01 uur hervat.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (stemming)

Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (2019/2561(RSO): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 6 van de notulen van 11.2.2019)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Goedgekeurd

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2020 wordt bijgevolg als volgt vastgesteld:

- van 13 tot en met 16 januari

- 29 en 30 januari

- van 10 tot en met 13 februari

- van 9 tot en met 12 maart

- van 30 maart tot en met 2 april

- 22 en 23 april

- van 11 tot en met 14 mei

- 3 en 4 juni

- van 15 tot en met 18 juni

- van 6 tot en met 9 juli

- van 14 tot en met 17 september

- van 5 tot en met 8 oktober

- van 19 tot en met 22 oktober

- 11 en 12 november

- van 23 tot en met 26 november

- van 14 tot en met 17 december.

Het woord werd gevoerd door:

Het woord wordt gevoerd doorDaniele Viotti, die vraagt om bepaalde uitlatingen tijdens het debat van gisteren met de Italiaanse premier (punt 18 van de notulen van 12.2.2019) te controleren (de Voorzitter antwoordt hem dat dit zal gebeuren).


8.2. Europees Bureau voor visserijcontrole  ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0084)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.3. Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0085)

Het woord wordt gevoerd door Kay Swinburne (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.4. Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0086)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.5. Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV") ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 ("het Pericles IV-programma") [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0087)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.6. Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0088)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.7. Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore [2018/0093M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0089)


8.8. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds. [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0090)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.9. Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0095M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0091)


8.10. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0092)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.11. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds [2018/0403M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0093)


8.12. Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0094)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag.


8.13. Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

Verslag over het verslag 2018 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina [2018/2148(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0095)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 5 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


8.14. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0096)

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.15. Programma Justitie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Josef Weidenholzer en Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0097)

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


8.16. Stand van het debat over de toekomst van Europa (stemming)

Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa [2018/2094(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0098)

Het woord werd gevoerd door:

Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur), vóór de stemming.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil en Daniel Hannan

Verslag David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Aanbeveling David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Verslag Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Verslag Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde en Jasenko Selimovic

Verslag Andrey Novakov en Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák en Maria Lidia Senra Rodríguez

Verslag Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić en Jan Zahradil.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.15 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter


11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (actualiteitendebat)

Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (2017/2560(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod om het door de S&D-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly en Piernicola Pedicini.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en George Ciamba.

Het debat wordt gesloten.


14. Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lieve Wierinck (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo en Sirpa Pietikäinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 14.2.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter


15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.02 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Urbán Crespo, over het geval van de in Marokko opgesloten militant Nasser Zefzafi, en Ana Gomes, over het geval van de Belgisch-Nicaraguaanse burger Amaya Coppens, die in Nicaragua gevangen zit (de Voorzitter verklaart dat hij hun woorden zal doorgeven aan de Voorzitter van het Europees Parlement).


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


16.1. Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0103)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.2. Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0104)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.3. Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0105)

Het woord wordt gevoerd door Isabella De Monte (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


16.4. Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0106)

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


16.5. Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0107)

Het woord wordt gevoerd door Kosma Złotowski (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


16.6. GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de EU *** (stemming)

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0108)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de akkoorden.


16.7. Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0109)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.8. Verzekering van motorrijtuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0110)

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


16.9. Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0096/2019 en B8-0099/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0096/2019

Aangenomen (P8_TA(2019)0111)

(Ontwerpresolutie B8-0099/2019 komt te vervallen.)


16.10. Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0097/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0112)


16.11. Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0071/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0113)

Het woord werd gevoerd door:

Luke Ming Flanagan, om een mondeling amendement op amendement 11 in te dienen, en Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, over dat mondelinge amendement.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.


16.12. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 (stemming)

Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2018 [2018/2280(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0114)


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op donderdag 14 februari 2019.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter


19. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.52 uur hervat.


20. De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Clare Moody, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Julie Ward, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer.

Het woord wordt gevoerd door George Ciamba.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de Europese Unie (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.16 van de notulen van 14.2.2019.


21. Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Geoffrey Van Orden (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Roberts Zīle (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Franck Proust.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 14.2.2019.


22. Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Isabella De Monte, Janusz Zemke en Nicola Caputo.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Massimiliano Salini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 14.2.2019.


23. Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Dariusz Rosati en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Ivan Štefanec.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 14.2.2019.


24. Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Pervenche Berès en Ralph Packet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Eva Maydell.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 14.2.2019.


25. Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte en Andor Deli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias en Gesine Meissner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Roberts Zīle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.11 van de notulen van 14.2.2019.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


26. NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (debat)

Verklaring van de Commissie: NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Markus Pieper en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Karima Delli, namens de Commissie TRAN, over NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.17 van de notulen van 14.2.2019.


27. Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (2018/2575(RSP))

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en George Ciamba.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


28. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- Voorstel voor overschrijving INF 1/2019 - Afdeling IV - Hof van Justitie (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


29. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 634.303/OJJE).


30. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.52 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid