Indeks 
Protokół
PDF 345kWORD 87k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (debata)
 6.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  
8.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (głosowanie)
  
8.2.Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)
  
8.3.Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  
8.4.Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich ***I (głosowanie)
  
8.5.Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***I (głosowanie)
  
8.6.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  
8.7.Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  
8.8.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  
8.9.Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  
8.10.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** (głosowanie)
  
8.11.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)
  
8.12.Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową *** (głosowanie)
  
8.13.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  
8.14.Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)
  
8.15.Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)
  
8.16.Stan debaty nad przyszłością Europy (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)
 14.Ocena technologii medycznych ***I (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  
16.1.Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ***I (głosowanie)
  
16.2.Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)
  
16.3.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
16.4.Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
16.5.Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii ***I (głosowanie)
  
16.6.GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej *** (głosowanie)
  
16.7.Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej ***I (głosowanie)
  
16.8.Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I (głosowanie)
  
16.9.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (głosowanie)
  
16.10.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (głosowanie)
  
16.11.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (głosowanie)
  
16.12.Obrady Komisji Petycji w 2018 r. (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 19.Wznowienie posiedzenia
 20.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)
 21.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (debata)
 22.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (debata)
 23.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (debata)
 24.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (debata)
 25.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (debata)
 26.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)
 27.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (debata)
 28.Składanie dokumentów
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy PPE, Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D, Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Sytuacja w Czeczenii (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski i Monica Macovei w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Zimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Aleksander Gabelic w imieniu grupy S&D, w sprawie Zimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Zimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, w sprawie Zimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon i Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, w sprawie Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski i Monica Macovei w imieniu grupy ECR, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero i Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato i Margot Parker, w imieniu grupy EFDD, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0126/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane zpraniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wniektórych państwach trzecich (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 wodniesieniu do konfliktów interesów wobszarze europejskich funduszy venture capital (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 wodniesieniu do konfliktów interesów, pomiaru skutku społecznego oraz informacji udzielanych inwestorom wobszarze europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 lutego 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/522 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do wykazu podmiotów objętych wyłączeniem (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 stycznia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2018 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Rady.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE w odniesieniu do ustanowienia zharmonizowanych wskaźników ryzyka (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - termin: 30 kwietnia 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - termin: 7 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - termin: 8 maja 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


5. Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (debata)

Oświadczenie Komisji: Dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.” (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik i Mercedes Bresso.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López i Karin Kadenbach.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


6. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov i Constanze Krehl przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali Siegfried Mureşan (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Iris Hoffmann (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Ivana Maletić (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Agnes Jongerius (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Kosma Złotowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Tomáš Zdechovský (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Iskra Mihaylova w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, i Steeve Briois w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Louis-Joseph Manscour, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki, Steeve Briois (Przewodniczący stwierdził, że nie chodzi o pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, José Manuel Fernandes i Derek Vaughan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo i Karin Kadenbach.

Głos zabrali Corina Crețu, Andrey Novakov i Constanze Krehl.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 13.2.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.54 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.01.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (głosowanie)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (2019/2561(RSO): zob. propozycję Konferencji Przewodniczących (pkt 6 protokołu z dnia 11.2.2019)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ogłoszono zatwierdzenie

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2020 został w związku z tym ustalony w niestępujący sposób:

- 13 - 16 stycznia

- 29 i 30 stycznia

- 10 - 13 lutego

- 9 - 12 marca

- 30 marca - 2 kwietnia

- 22 i 23 kwietnia

- 11 - 14 maja

- 3 i 4 czerwca

- 15 - 18 czerwca

- 6 - 9 lipca

- 14 - 17 września

- 5 - 8 października

- 19 - 22 października

- 11 i 12 listopada

- 23 - 26 listopada

- 14 - 17 grudnia

Wystąpienia

Głos zabrał Daniele Viotti, który zwrócił się o sprawdzenie niektórych wystąpień na wczorajszym posiedzeniu z udziałem prezesa Rady Ministrów Włoch (pkt 18 protokołu z dnia 12.2.2019) (Przewodniczący odpowiedział, że zrobi to).


8.2. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0084)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.3. Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0085)

Głos zabrała Kay Swinburne (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.4. Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0086)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.5. Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0087)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.6. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0053/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0088)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.7. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [2018/0093M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0048/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0089)


8.8. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0054/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0090)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.9. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0095M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0049/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0091)


8.10. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0092)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.11. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0403M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0093)


8.12. Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0094)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie traktatu.


8.13. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny [2018/2148(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0095)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ust. 5. Poprawka została przyjęta.


8.14. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0096)

Głos zabrał Andrey Novakov (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.15. Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0097)

Głos zabrał Josef Weidenholzer (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.16. Stan debaty nad przyszłością Europy (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanu debaty nad przyszłością Europy [2018/2094(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0098)

Wystąpienia

Ramón Jáuregui Atondo (sprawozdawca), przed głosowaniem.


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Zalecenie David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Sprawozdanie David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Zalecenie David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Sprawozdanie Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Sprawozdanie Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde i Jasenko Selimovic

Sprawozdanie Andrey Novakov i Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, w imieniu grupy EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák i Maria Lidia Senra Rodríguez

Sprawozdanie Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić i Jan Zahradil.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.15.)

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (debata na aktualny temat)

Uczciwe opodatkowanie na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa (2017/2560(RSP))

Głos zabrał Jeppe Kofod, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrali: George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly i Piernicola Pedicini.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i George Ciamba.

Debata została zamknięta.


14. Ocena technologii medycznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Lieve Wierinck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 14.2.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący


15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.02.

Głos zabrali: Miguel Urbán Crespo na temat sprawy bojownika Nassera Zefzafiego, uwięzionego w Maroku, oraz Ana Gomes na temat sprawy obywatelki Belgii i Nikaragui Amayi Coppens, uwięzionej w Nikaragui (Przewodniczący powiedział, że poinformuje o ich wypowiedziach przewodniczącego Parlamentu Europejskiego).


16. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


16.1. Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych [COM(2018)0378 – C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0103)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.2. Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) [COM(2018)0379 – C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0104)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.3. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2018)0895 – C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0105)

Głos zabrała Isabella De Monte (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


16.4. Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej [COM(2018)0893 – C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0106)

Głos zabrał Pavel Telička (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


16.5. Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii [COM(2018)0894 – C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0107)

Głos zabrał Kosma Złotowski (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


16.6. GATS: konieczne wyrównania wynikające z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią w sprawie koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0108)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umów.


16.7. Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej [COM(2018)0277 – C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0109)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.8. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności [COM(2018)0336 – C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0110)

Głos zabrała Dita Charanzová (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


16.9. Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0096/2019 i B8-0099/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0096/2019

Przyjęto (P8_TA(2019)0111)

(Projekt rezolucji B8-0099/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


16.10. Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0097/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0112)


16.11. Stosowanie marihuany w celach leczniczych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0071/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0113)

Wystąpienia

Luke Ming Flanagan, aby złożyć poprawkę ustną do poprawki 11 oraz Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, w sprawie poprawki ustnej.

Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.


16.12. Obrady Komisji Petycji w 2018 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2018 [2018/2280(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0114)


17. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione 14 lutego 2019 r.


18. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący


19. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.52.


20. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (2018/2574(RSP))

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Clare Moody w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Ana Gomes, Michèle Rivasi i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Julie Ward, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera.

Głos zabrał George Ciamba.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla Unii Europejskiej (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, w imieniu grupy PPE, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie przyszłości Traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.16 protokołu z dnia 14.2.2019.


21. Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali Geoffrey Van Orden (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Roberts Zīle (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Miguel Viegas.

Głos zabrali Cecilia Malmström i Franck Proust.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 14.2.2019.


22. Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke i Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Bill Etheridge.

Głos zabrali Violeta Bulc i Massimiliano Salini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 14.2.2019.


23. Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Dariusz Rosati i Maria Grapini.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Ivan Štefanec.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 14.2.2019.


24. Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Pervenche Berès i Ralph Packet.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Notis Marias.

Głos zabrali Valdis Dombrovskis i Eva Maydell.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 14.2.2019.


25. Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Wima van de Campa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte i Andor Deli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias i Gesine Meissner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera.

Głos zabrali Violeta Bulc i Roberts Zīle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 14.2.2019.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca


26. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)

Oświadczenie Komisji: NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Markus Pieper i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Paul Rübig.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie NAIADES II – programu działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.17 protokołu z dnia 14.2.2019.


27. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2018/2575(RSP))

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Paul Rübig i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Julian King i George Ciamba.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


28. Składanie dokumentów

Następujący dokument został złożony:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2019 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


29. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 634.303/OJJE).


30. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności