Index 
Proces-verbal
PDF 343kWORD 87k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (dezbatere)
 6.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (dezbatere)
 7.Reluarea ședinței
 8.Votare
  
8.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (vot)
  
8.2.Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (vot)
  
8.3.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)
  
8.4.Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe ***I (vot)
  
8.5.Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) ***I (vot)
  
8.6.Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** (vot)
  
8.7.Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) (vot)
  
8.8.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** (vot)
  
8.9.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) (vot)
  
8.10.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** (vot)
  
8.11.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (vot)
  
8.12.Tratatul de instituire a Comunității transporturilor *** (vot)
  
8.13.Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (vot)
  
8.14.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)
  
8.15.Programul „Justiție” ***I (vot)
  
8.16.Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Echitate fiscală pentru o societate justă (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (dezbatere)
 15.Reluarea ședinței
 16.Votare
  
16.1.Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială ***I (vot)
  
16.2.Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ***I (vot)
  
16.3.Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)
  
16.4.Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)
  
16.5.Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ***I (vot)
  
16.6.GATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei *** (vot)
  
16.7.Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport ***I (vot)
  
16.8.Asigurarea de răspundere civilă auto ***I (vot)
  
16.9.Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (vot)
  
16.10.Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (vot)
  
16.11.Utilizarea canabisului în scopuri medicale (vot)
  
16.12.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018 (vot)
 17.Explicații privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 19.Reluarea ședinței
 20.Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (dezbatere)
 21.Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)
 22.Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I (dezbatere)
 23.Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I (dezbatere)
 24.Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I (dezbatere)
 25.Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I (dezbatere)
 26.NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (dezbatere)
 27.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (dezbatere)
 28.Depunere de documente
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația din Cecenia și cazul lui Oyub Titiev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, privind situația din Cecenia și cazul lui Oyub Tititev (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, privind situația din Cecenia și cazul lui Oyub Tititev (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, privind situația din Cecenia și cazul lui Oyub Tititev (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația din Cecenia (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, privind situația din Cecenia și cazul lui Oyub Tititev (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska și Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, privind situația din Cecenia și cazul lui Oyub Tititev (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, privind situația din Zimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, privind Zimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Aleksander Gabelic, în numele Grupului S&D, privind Zimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, privind Zimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, privind Zimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, privind Zimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon și Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, privind Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero și Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, privind situația apărătorilor drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato și Margot Parker, în numele Grupului EFDD, privind situația apărătorilor drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0126/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind norme specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 31 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conflictele de interese în domeniul fondurilor europene cu capital de risc (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 4 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conflictele de interese, măsurarea impactului social și informarea investitorilor în domeniul fondurilor europene de antreprenoriat social (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 5 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 februarie 2019

retrimis comisiei competente: REGI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista cu entitățile care beneficiază de derogare (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 30 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/522 al Comisiei în ceea ce privește excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 30 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1799 în ceea ce privește exceptarea Băncii Angliei de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 30 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista entităților exceptate (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 decembrie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Consiliului.

retrimis comisiei competente: ECON


4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Directivă a Comisiei de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea indicatorilor de risc armonizați (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - termen: 30 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de lumină și dispozitivelor de comandă separate în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 244/2009, (CE) nr. 245/2009 și (UE) nr. 1194/2012 ale Comisiei (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - termen: 7 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - termen: 8 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI


5. Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik și Mercedes Bresso.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López și Karin Kadenbach.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov și Constanze Krehl și-au prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit Siegfried Mureşan (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Iris Hoffmann (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Ivana Maletić (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Agnes Jongerius (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Kosma Złotowski (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Tomáš Zdechovský (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Iskra Mihaylova, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, și Steeve Briois, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit Louis-Joseph Manscour pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Steeve Briois (Președintele a constatat că nu este o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, José Manuel Fernandes și Derek Vaughan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo și Karin Kadenbach.

Au intervenit Corina Crețu, Andrey Novakov și Constanze Krehl.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 13.2.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.54 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.01.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (2019/2561(RSO): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 6 al PV din 11.2.2019)


(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Declarat aprobat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2020 a fost, prin urmare, stabilit după cum urmează:

- 13 - 16 ianuarie

- 29 și 30 ianuarie

- 10 - 13 februarie

- 9 - 12 martie

- 30 martie - 2 aprilie

- 22 și 23 aprilie

- 11 -14 mai

- 3 și 4 iunie

- 15 - 18 iunie

- 6 - 9 iulie

- 14 - 17 septembrie

- 5 - 8 octombrie

- 19 - 22 octombrie

- 11 și 12 noiembrie

- 23 - 26 noiembrie

- 14 - 17 decembrie

Intervenții

A intervenit Daniele Viotti, care a solicitat verificarea anumitor intervenții din cadrul dezbaterii de ieri cu președintele Consiliului italian (punctul 18 al PV din 12.2.2019) (Președintele i-a răspuns că se va da curs solicitării).


8.2. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0084)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.3. Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0085)

Au intervenit Kay Swinburne (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.4. Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0086)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.5. Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0087)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.6. Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0053/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0088)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.7. Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între UE și Singapore [2018/0093M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0048/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0089)


8.8. Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0054/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0090)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.9. Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0095M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0049/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0091)


8.10. Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0092)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.11. Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte [2018/0403M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0093)


8.12. Tratatul de instituire a Comunității transporturilor *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0094)

Parlamentul a aprobat încheierea tratatului.


8.13. Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina [2018/2148(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0095)

Intervenții

Cristian Dan Preda (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 5. Amendamentul oral a fost reținut.


8.14. Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0096)

Au intervenit Andrey Novakov (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.15. Programul „Justiție” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Josef Weidenholzer și Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0097)

Au intervenit Josef Weidenholzer (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.16. Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (vot)

Raport referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei [2018/2094(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0098)

Intervenții

Ramón Jáuregui Atondo (raportor), înainte de votare.


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil și Daniel Hannan

Raport David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Recomandare David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Raport Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Raport Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde și Jasenko Selimovic

Raport Andrey Novakov și Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák și Maria Lidia Senra Rodríguez

Raport Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić și Jan Zahradil.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.15.)

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Echitate fiscală pentru o societate justă (dezbatere pe o temă de actualitate)

Echitate fiscală pentru o societate justă (2017/2560(RSP))

A intervenit Jeppe Kofod pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly și Piernicola Pedicini.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Pierre Moscovici și George Ciamba.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit Lieve Wierinck (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo și Sirpa Pietikäinen.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 14.2.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte


15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.02.

Au intervenit Miguel Urbán Crespo privind cazul activistului Nasser Zefzafi, deținut în Maroc, și Ana Gomes privind cazul Amayei Coppens, care este cetățean belgo-nicaraguan, deținută în Nicaragua (Președintele a răspuns că va transmite propunerile lor Președintelui Parlamentului European).


16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


16.1. Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0103)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.2. Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0104)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.3. Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0105)

Au intervenit Isabella De Monte (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


16.4. Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0106)

Au intervenit Pavel Telička (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


16.5. Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0107)

Au intervenit Kosma Złotowski (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


16.6. GATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din GATS cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0108)

Parlamentul a aprobat încheierea acordurilor.


16.7. Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0109)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.8. Asigurarea de răspundere civilă auto ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0110)

Au intervenit Dita Charanzová (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


16.9. Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0096/2019 și B8-0099/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0096/2019

Adoptat (P8_TA(2019)0111)

(Propunerea de rezoluție B8-0099/2019 a devenit caducă.)


16.10. Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (vot)

Propunere de rezoluție B8-0097/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0112)


16.11. Utilizarea canabisului în scopuri medicale (vot)

Propunere de rezoluție B8-0071/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0113)

Intervenții

Luke Ming Flanagan, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 11 și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, privind amendamentul oral.

Dat fiind că mai mult de patruzeci de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reținut.


16.12. Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018 (vot)

Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018 [2018/2280(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0114)


17. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi 14 februarie 2019.


18. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul de internet al Parlamentului (Europarl), secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte


19. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.52.


20. Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (dezbatere)

Declarația Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (2018/2574(RSP))

George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Clare Moody, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Julie Ward, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer.

A intervenit George Ciamba.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra Uniunii Europene (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și la impactul asupra UE (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.16 al PV din 14.2.2019.


21. Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust și-a prezentat raportul.

A intervenit Reinhard Bütikofer (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit Geoffrey Van Orden (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Roberts Zīle (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias și Miguel Viegas.

Au intervenit Cecilia Malmström și Franck Proust.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 14.2.2019.


22. Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke și Nicola Caputo.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Bill Etheridge.

Au intervenit Violeta Bulc și Massimiliano Salini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 14.2.2019.


23. Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Dariusz Rosati și Maria Grapini.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Ivan Štefanec.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 14.2.2019.


24. Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Pervenche Berès și Ralph Packet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Notis Marias.

Au intervenit Valdis Dombrovskis și Eva Maydell.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 14.2.2019.


25. Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte și Andor Deli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias și Gesine Meissner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer.

Au intervenit Violeta Bulc și Roberts Zīle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.11 al PV din 14.2.2019.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


26. NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (dezbatere)

Declarație a Comisiei: NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Markus Pieper și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Paul Rübig.

A intervenit Violeta Bulc.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, referitoare la NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.17 al PV din 14.2.2019.


27. Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (2018/2575(RSP))

George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Paul Rübig și Stanislav Polčák.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Julian King și George Ciamba.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


28. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite INF 1/2019 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


29. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 634.303/OJJE).


30. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate