Zoznam 
Zápisnica
PDF 341kWORD 88k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (rozprava)
 6.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  
8.1.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (hlasovanie)
  
8.2.Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)
  
8.3.Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)
  
8.4.Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I (hlasovanie)
  
8.5.Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I (hlasovanie)
  
8.6.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  
8.7.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  
8.8.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  
8.9.Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  
8.10.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)
  
8.11.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)
  
8.12.Zmluva o založení Dopravného spoločenstva *** (hlasovanie)
  
8.13.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (hlasovanie)
  
8.14.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)
  
8.15.Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)
  
8.16.Stav diskusie o budúcnosti Európy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava)
 14.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (rozprava)
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Hlasovanie
  
16.1.Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)
  
16.2.Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  
16.3.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  
16.4.Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  
16.5.Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)
  
16.6.GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii *** (hlasovanie)
  
16.7.Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I (hlasovanie)
  
16.8.Poistenie motorových vozidiel ***I (hlasovanie)
  
16.9.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (hlasovanie)
  
16.10.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (hlasovanie)
  
16.11.Používanie konope na liečebné účely (hlasovanie)
  
16.12.Rokovania Výboru pre petície v roku 2018 (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 19.Pokračovanie rokovania
 20.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (rozprava)
 21.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (rozprava)
 23.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (rozprava)
 24.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (rozprava)
 25.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (rozprava)
 26.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (rozprava)
 28.Predloženie dokumentov
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.01 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė a Francisco José Millán Mon, v mene skupiny PPE, o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D, o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey a Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Čečensku (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska a Roberts Zīle v mene skupiny ECR, o situácii v Čečensku a prípade Ojuba Titijeva (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o situácii v Zimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun a Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, o Zimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Aleksander Gabelic v mene skupiny S&D, o Zimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o Zimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o Zimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, o Zimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon a Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, o Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero a Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Margot Parker, v mene skupiny EFDD, o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0126/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí aoblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ENVI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia úverové afinančné inštitúcie prijať na zmiernenie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v určitých tretích krajinách (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 31. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013, pokiaľ ide o konflikty záujmov v oblasti európskych fondov rizikového kapitálu (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013, pokiaľ ide okonflikty záujmov, meranie sociálnych vplyvov a informácie pre investorov v oblasti európskych fondov sociálneho podnikania (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12.decembra 2017, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa určujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu v žiadosti o udelenie povolenia tretej strane posudzujúcej plnenie požiadaviek STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 5. februára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7. februára 2019

predložené gestorskému výboru: REGI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide ozoznam oslobodených subjektov (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/522, pokiaľ ide o výnimku z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014 pre Bank of England a úrad Spojeného kráľovstva pre riadenie dlhu (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. januára 2019

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2018

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru: ECON


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES, pokiaľ ide o stanovenie harmonizovaných ukazovateľov rizika (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - lehota: 30. apríl 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - lehota: 7. máj 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - lehota: 8. máj 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI


5. Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Diskusný dokument s názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik a Mercedes Bresso.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López a Karin Kadenbach.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.


6. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018- 2018/0196(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov a Constanze Krehl predstavili správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Iris Hoffmann (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Ivana Maletić (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Agnes Jongerius (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Tomáš Zdechovský (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Iskra Mihaylova v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec a Steeve Briois v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Louis-Joseph Manscour, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Steevovi Brioisovi (predseda konštatoval, že nejde o otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, José Manuel Fernandes a Derek Vaughan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo a Karin Kadenbach.

Vystúpili: Corina Crețu, Andrey Novakov a Constanze Krehl.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 13.2.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.54 h pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.01 h.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (hlasovanie)

Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2019 (2019/2561(RSO): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 6 zápisnice zo dňa 11.2.2019)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vyhlásený za schválený

Následne bol stanovený tento harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2020:

- od 13. do 16. januára

- 29. a 30. januára

- od 10. do 13. februára

- od 9. do 12. marca

- od 30. marca do 2. apríla

- 22. a 23. apríla

- od 11. do 14. mája

- 3. a 4. júna

- od 15. do 18. júna

- od 6. do 9. júla

- od 14. do 17. septembra

- od 5. do 8. októbra

- od 19. do 22. októbra

- 11. a 12. novembra

- od 23. do 26. novembra

- od 14. do 17. decembra.

Vystúpenia:

V rozprave vystúpil Daniele Viotti, ktorý požiadal o preverenie niektorých vystúpení včerajšej rozpravy s talianskym predsedom vlády (bod 18 zápisnice zo dňa 12.2.2019) (predseda mu odpovedal, že tak urobí).


8.2. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0084)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


8.3. Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0085)

Vystúpila Kay Swinburne (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.4. Rozhodné právo pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0086)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


8.5. Výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0087)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


8.6. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0053/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0088)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.7. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0048/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0089)


8.8. Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0054/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0090)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.9. Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0095M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0049/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0091)


8.10. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0092)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.11. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0403M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0093)


8.12. Zmluva o založení Dopravného spoločenstva *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0094)

Parlament udelil súhlas s uzavretím zmluvy.


8.13. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 [2018/2148(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0095)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 5, ktorý bol akceptovaný.


8.14. Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza [COM(2018)0375 - C8-0230/2018- 2018/0196(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0096)

Vystúpil Andrey Novakov so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.15. Program Spravodlivosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu aRady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť [COM(2018)0384 - C8-0235/2018- 2018/0208(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Josef Weidenholzer a Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0097)

Vystúpil Josef Weidenholzer so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.16. Stav diskusie o budúcnosti Európy (hlasovanie)

Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy [2018/2094(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0098)

Vystúpenia:

Ramón Jáuregui Atondo (spravodajca), pred hlasovaním.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie: David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

Správa: David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Odporúčanie: David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Správa: Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Správa: Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde a Jasenko Selimovic

Správa: Andrey Novakov a Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, v mene skupiny EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák a Maria Lidia Senra Rodríguez

Správa: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić a Jan Zahradil.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.15 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava)

Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (2017/2560(RSP))

Vystúpil Jeppe Kofod, aby uviedol rozpravu, ktorú navrhla skupina S&D.

Vystúpili títo poslanci: George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly a Piernicola Pedicini.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Pierre Moscovici a George Ciamba.

Rozprava sa skončila.


14. Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lieve Wierinck (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 14.2.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda


15. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.02 h.

Vystúpili títo poslanci: Miguel Urbán Crespo k prípadu aktivistu Násira az-Zifzáfího väzneného v Maroku a Ana Gomes k prípadu Amaye Coppensovej, belgicko-nikaragujskej občianky väznenej v Nikarague (predsedajúci odpovedal, že vec postúpi predsedovi Európskeho parlamentu).


16. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


16.1. Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0103)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


16.2. Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0104)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


16.3. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0105)

Vystúpila Isabella De Monte (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


16.4. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0106)

Vystúpil Pavel Telička (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


16.5. Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0107)

Vystúpil Kosma Złotowski (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


16.6. GATS: potrebné kompenzačné vyrovnania vyplývajúce z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí príslušných dohôd podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Česka, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska k Európskej únii [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0108)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohôd.


16.7. Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete [COM(2018)0277 - C8-0192/2018- 2018/0138(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0109)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


16.8. Poistenie motorových vozidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0110)

Vystúpila Dita Charanzová (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účely medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


16.9. Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0096/2019 a B8-0099/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA B8-0096/2019

Prijatý (P8_TA(2019)0111)

(Návrh uznesenia B8-0099/2019 sa stal bezpredmetným.)


16.10. Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0097/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0112)


16.11. Používanie konope na liečebné účely (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0071/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0113)

Vystúpenia:

Luke Ming Flanagan, ktorý podal ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 11, a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu.

Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol akceptovaný, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.


16.12. Rokovania Výboru pre petície v roku 2018 (hlasovanie)

Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2018 [2018/2280(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0114)


17. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok 14. februára 2019.


18. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda


19. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.52 h.


20. Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (2018/2574(RSP))

George Ciamba (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Clare Moody v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Julie Ward, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer.

V rozprave vystúpil George Ciamba.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano a Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D, o budúcnosti zmluvy INF a jej vplyve na Európsku úniu (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam a Eduard Kukan, v mene skupiny PPE, o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing a Luke Ming Flanagan, v mene skupiny GUE/NGL, o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE, o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.16 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


21. Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust uviedol správu.

V rozprave vystúpil Reinhard Bütikofer (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Geoffrey Van Orden (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Roberts Zīle (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Franck Proust.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


22. Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Bill Etheridge.

Vystúpili: Violeta Bulc a Massimiliano Salini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


23. Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Dariusz Rosati a Maria Grapini.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Ivan Štefanec.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


24. Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell uviedla správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Pervenche Berès a Ralph Packet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Eva Maydell.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.10 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


25. Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias a Gesine Meissner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer.

Vystúpili: Violeta Bulc a Roberts Zīle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 14.2.2019.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


26. NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Markus Pieper a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Paul Rübig.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Karima Delli, v mene výboru TRAN, o NAIADES II – akčnom programe na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.17 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


27. Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (2018/2575(RSP))

George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Paul Rübig a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Julian King a George Ciamba.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


28. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2019 – Oddiel IV - Súdny dvor (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


29. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 634.303/OJJE).


30. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.52 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia