Kazalo 
Zapisnik
PDF 329kWORD 86k
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ (razprava)
 6.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (glasovanje)
  8.2.Evropska agencija za nadzor ribištva ***I (glasovanje)
  8.3.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)
  8.4.Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe ***I (glasovanje)
  8.5.Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) ***I (glasovanje)
  8.6.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem *** (glasovanje)
  8.7.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)
  8.8.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem *** (glasovanje)
  8.9.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)
  8.10.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem *** (glasovanje)
  8.11.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)
  8.12.Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti *** (glasovanje)
  8.13.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (glasovanje)
  8.14.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)
  8.15.Program za pravosodje ***I (glasovanje)
  8.16.Stanje razprav o prihodnosti Evrope (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Pravična obdavčitev za pošteno družbo (tematska razprava)
 14.Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Čas glasovanja
  16.1.Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)
  16.2.Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I (glasovanje)
  16.3.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)
  16.4.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)
  16.5.Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)
  16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU *** (glasovanje)
  16.7.Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja ***I (glasovanje)
  16.8.Zavarovanje motornih vozil ***I (glasovanje)
  16.9.Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (glasovanje)
  16.10.Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (glasovanje)
  16.11.Uporaba konoplje v zdravstvene namene (glasovanje)
  16.12.Razprave v Odboru za peticije v letu 2018 (glasovanje)
 17.Obrazložitve glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanj
 19.Nadaljevanje seje
 20.Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (razprava)
 21.Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I (razprava)
 22.Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I (razprava)
 23.Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I (razprava)
 24.Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I (razprava)
 25.Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I (razprava)
 26.NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (razprava)
 27.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (razprava)
 28.Predložitev dokumentov
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Čečeniji in primeru Ojuba Titieva (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė in Francisco José Millán Mon, v imenu skupine PPE, o razmerah v Čečeniji in primeru Ojuba Titieva (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D, o razmerah v Čečeniji in primeru Ojuba Titieva (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey in Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Čečeniji (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o razmerah v Čečeniji in primeru Ojuba Titieva (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska in Roberts Zīle v imenu skupine ECR, o razmerah v Čečeniji in primeru Ojuba Titieva (B8-0117/2019).

II.   Zimbabve (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski in Monica Macovei v imenu skupine ECR, o razmerah v Zmbabveju (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, o Zimbabveju (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Aleksander Gabelic v imenu skupine S&D, o Zimbabveju (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o Zimbabveju (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, o Zimbabveju (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, o Zimbabveju (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon in Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, o Zimbabveju (B8-0125/2019)

III.   Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski in Monica Macovei v imenu skupine ECR, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero in Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato in Margot Parker, v imenu skupine EFDD, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0126/2019).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Prilogi k Delegirani uredbi Komisije o posebnih pravilih za izvajanje uradnega nadzora proizvodnje mesa ter za pridelovalna območja in območja za ponovno nasaditev živih školjk v skladu z Uredbo(EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za minimalne ukrepe ter vrste dodatnih ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne institucije sprejeti za blažitev tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v nekaterih tretjih državah (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 31. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nasprotji interesov na področju evropskih skladov tveganega kapitala (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nasprotji interesov, merjenjem socialnega učinka in informacijami za vlagatelje na področju evropskih skladov za socialno podjetništvo (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 1. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 5. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 481/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi pravili o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. februarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 30. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/522 glede izvzetja centralne banke in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva iz področja uporabe Uredbe(EU) št. 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 30. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 30. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. januarja 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov C(2018)08333 - 2018/2988(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. decembra 2018

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Sveta.

posredovano pristojnemu odboru: ECON


4. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve usklajenih kazalnikov tveganja (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - rok: 30. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 244/2009, (ES) št. 245/2009 in (EU) št. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - rok: 7. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - rok: 8. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


5. Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ (razprava)

Izjava Komisije: Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Francesc Gambús v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik in Mercedes Bresso.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López in Karin Kadenbach.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


6. Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov in Constanze Krehl sta predstavila poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Siegfried Mureşan (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Iris Hoffmann (pripravljavka mnenja odbora CONT), Ivana Maletić (pripravljavka mnenja odbora ECON), Agnes Jongerius (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Kosma Złotowski (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Tomáš Zdechovský (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Iskra Mihaylova v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Zoltán Balczó samostojni poslanec, in Steeve Briois v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Louis-Joseph Manscour, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Steevu Brioisu (predsednik je dejal, da ne gre za vprašanje, ki bi ga bilo mogoče postaviti z dvigom modrega kartončka), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, José Manuel Fernandes in Derek Vaughan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo in Karin Kadenbach.

Govorili so Corina Crețu, Andrey Novakov in Constanze Krehl.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 13.2.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.54 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (glasovanje)

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (2019/2561(RSO): glej predlog konference predsednikov (točka 6 zapisnika z dne 11.2.2019)


(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Razglašeno kot odobreno.

Posledično velja naslednji koledar zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2020:

- 13. do 16. januar

- 29. in 30. januar

- 10. do 13. februar

- 9. do 12. marec

- 30. marec do 2. april

- 22. in 23. april

- 11. do 14. maj

- 3. in 4. junij

- 15. do 18. junij

- 6. do 9. julij

- 14. do 17. september

- 5. do 8. oktober

- 19. do 22. oktober

- 11. in 12. november

- 23. do 26. november

- 14. do 17. december.

Govori

Govoril je Daniele Viotti, ki je zahteval, naj se preverijo nekateri govori iz včerajšnje razprave s predsednikom italijanske vlade (točka 18 zapisnika z dne 12.2.2019) (predsednik je odgovoril, da bo to storjeno).


8.2. Evropska agencija za nadzor ribištva ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0084)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.3. Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0085)

Govorila je Kay Swinburne (poročevalka), ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.4. Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0086)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.5. Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0087)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.6. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0053/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0088)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.7. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [2018/0093M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0048/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0089)


8.8. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0054/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0090)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.9. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi stran [2018/0095M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0049/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0091)


8.10. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0092)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.11. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani [2018/0403M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0093)


8.12. Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Karima Delli (A8-0022/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0094)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.13. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018 [2018/2148(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0095)

Govori

Cristian Dan Preda (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 5, ki je bil upoštevan.


8.14. Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0096)

Govoril je Andrey Novakov (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.15. Program za pravosodje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Josef Weidenholzer in Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0097)

Govoril je Josef Weidenholzer (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.16. Stanje razprav o prihodnosti Evrope (glasovanje)

Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope [2018/2094(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0098)

Govori

Ramón Jáuregui Atondo (poročevalec), pred glasovanjem.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil in Daniel Hannan

Poročilo: David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Priporočilo: David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Poročilo: Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Poročilo: Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde in Jasenko Selimovic

Poročilo: Andrey Novakov in Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, v imenu skupine EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák in Maria Lidia Senra Rodríguez

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić in Jan Zahradil.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.15.)

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik


11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Pravična obdavčitev za pošteno družbo (tematska razprava)

Pravična obdavčitev za pošteno družbo (2017/2560(RSP))

Govoril je Jeppe Kofod, ki je začel razpravo, ki jo je predlagala skupina S&D.

Govorila sta George Ciamba (predsedujoči Svetu) in Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Ralph Packet v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly in Piernicola Pedicini.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Pierre Moscovici in George Ciamba.

Razprava se je zaključila.


14. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018- 2018/0018(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz je predstavila poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Lieve Wierinck (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Biljana Borzan v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 14.2.2019.

(Seja je bila pred začetkom glasovanja za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik


15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.02.

Govorila sta Miguel Urbán Crespo o aktivistu Nasserju Zefzafiju, ki je zaprt v Maroku, in Ana Gomes o primeru belgijsko-nikaragovske državljanke Amaye Coppens, ki je zaprta v Nikaragvi (predsednik je odgovoril, da bo posredoval njuni stališči predsedniku Evropskega parlamenta).


16. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


16.1. Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Emil Radev (A8-0477/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0103)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.2. Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0104)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.3. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije [COM(2018)0895 - C8-0511/2018- 2018/0436(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0105)

Govoril je Isabella De Monte (poročevalka), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.4. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0106)

Govoril je Pavel Telička (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.5. Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0107)

Govoril je Kosma Złotowski (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.6. GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0108)

Parlament je odobril sklenitev sporazumov.


16.7. Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0109)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.8. Zavarovanje motornih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0110)

Govorila je Dita Charanzová, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.9. Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0096/2019 in B8-0099/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0096/2019

Sprejeto (P8_TA(2019)0111)

(Predlog resolucije B8-0099/2019 je brezpredmeten.)


16.10. Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0097/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0112)


16.11. Uporaba konoplje v zdravstvene namene (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0071/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0113)

Govori

Luke Ming Flanagan, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 11, ter Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o ustnem predlogu spremembe.

Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.


16.12. Razprave v Odboru za peticije v letu 2018 (glasovanje)

Poročilo o izidu razprav v Odboru za peticije v letu 2018 [2018/2280(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0114)


17. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale četrtek 14. februarja 2019.


18. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Evropskega parlamenta (Europarl) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik


19. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 17.52.


20. Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Clare Moody v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi in Arne Lietz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Julie Ward, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer.

Govoril je George Ciamba.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić in Branislav Škripek, v imenu skupine ECR, o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam in Eduard Kukanv imenu skupine PPE, o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika z dne 14.2.2019.


21. Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust je predstavil poročilo.

Govoril je Reinhard Bütikofer (pripravljavec mnenja odbora ITRE).

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Geoffrey Van Orden (pripravljavec mnenja odbora AFET), Roberts Zīle (pripravljavec mnenja odbora ECON), Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias in Miguel Viegas.

Govorila sta Cecilia Malmström in Franck Proust.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 14.2.2019.


22. Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke in Nicola Caputo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Bill Etheridge.

Govorila sta Violeta Bulc in Massimiliano Salini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 14.2.2019.


23. Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Dariusz Rosati in Maria Grapini.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Ivan Štefanec.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 14.2.2019.


24. Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut [COM(2018)0163 - C8-0129/2018- 2018/0076(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Olle Ludvigsson v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Pervenche Berès in Ralph Packet.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Notis Marias.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Eva Maydell.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika z dne 14.2.2019.


25. Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte in Andor Deli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias in Gesine Meissner, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer.

Govorila sta Violeta Bulc in Roberts Zīle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika z dne 14.2.2019.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica


26. NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (razprava)

Izjava Komisije: NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Markus Pieper in Stanislav Polčák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias in Paul Rübig.

Govorila je Violeta Bulc.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Karima Delli v imenu odbora TRAN, o NAIADES II – akcijskem programu za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.17 zapisnika z dne 14.2.2019.


27. Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (2018/2575(RSP))

George Ciamba (predsedujoči Svetu) in Julian King (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Peter Kouroumbashev v imenu skupine S&D, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Paul Rübig in Stanislav Polčák.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Julian King in George Ciamba.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


28. Predložitev dokumentov

Predložen je bil naslednji dokument:

- Predlog prerazporeditve odobritev 1-INF/2019 – oddelek IV - Sodišče (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


29. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 634.303/OJJE).


30. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Zadnja posodobitev: 12. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov