Index 
Protokoll
PDF 336kWORD 85k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt)
 6.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (omröstning)
  8.2.Europeiska fiskerikontrollbyrån ***I (omröstning)
  8.3.Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)
  8.4.Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar ***I (omröstning)
  8.5.Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) ***I (omröstning)
  8.6.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** (omröstning)
  8.7.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)
  8.8.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** (omröstning)
  8.9.Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)
  8.10.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** (omröstning)
  8.11.Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)
  8.12.Fördraget om upprättande av en transportgemenskap *** (omröstning)
  8.13.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  8.14.Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)
  8.15.Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)
  8.16.Läget avseende debatten om Europas framtid (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (debatt om en aktuell fråga)
 14.Utvärdering av medicinsk teknik ***I (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Omröstning
  16.1.Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)
  16.2.Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)
  16.3.Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  16.4.Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  16.5.Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  16.6.Gats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU *** (omröstning)
  16.7.Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet ***I (omröstning)
  16.8.Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I (omröstning)
  16.9.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (omröstning)
  16.10.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (omröstning)
  16.11.Användning av cannabis för medicinska ändamål (omröstning)
  16.12.Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018 (omröstning)
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (debatt)
 21.Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (debatt)
 22.Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (debatt)
 23.Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (debatt)
 24.Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (debatt)
 25.Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (debatt)
 26.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)
 27.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (debatt)
 28.Inkomna dokument
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (B8-0107/2019),

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė et Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (B8-0108/2019),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post för S&D-gruppen, om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (B8-0109/2019),

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Tjetjenien (B8-0112/2019),

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (B8-0114/2019),

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska och Roberts Zīle för ECR-gruppen, om situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski och Monica Macovei för ECR-gruppen, om situationen i Zimbabwe (B8-0110/2019),

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, om Zimbabwe (B8-0118/2019),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Aleksander Gabelic för S&D-gruppen, om Zimbabwe (B8-0119/2019),

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Zimbabwe (B8-0120/2019),

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis och Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, om Zimbabwe (B8-0122/2019),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om Zimbabwe (B8-0124/2019),

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon och Pavel Svoboda för PPE-gruppen, om Zimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski och Monica Macovei för ECR-gruppen, om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0111/2019),

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero och Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0113/2019),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato och Margot Parker, för EFDD-gruppen, om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0116/2019),

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0121/2019),

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0123/2019),

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, om kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien (B8-0126/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 31 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 345/2013 vad gäller intressekonflikter på området för europeiska riskkapitalfonder (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 346/2013 vad gäller intressekonflikter, mätning av sociala effekter och information till investerare på området för europeiska fonder för socialt företagande (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av den information som ska tillhandahållas en behörig myndighet vid en tredje parts ansökan om tillstånd att bedöma uppfyllandet av STS-kriterierna (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 5 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 februari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: REGI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/522 vad gäller undantag för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantaget för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 januari 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 december 2018

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2månader, på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - tidsfrist: 30 april 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för ljuskällor och separata reglerdon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 244/2009, (EG) nr 245/2009 och (EU) nr 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - tidsfrist: 7 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för elektroniska bildskärmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - tidsfrist: 8 maj 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


5. Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Francesc Gambús för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik och Mercedes Bresso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López och Karin Kadenbach.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov och Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov och Constanze Krehl redogjorde för betänkandet.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Iris Hoffmann (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Agnes Jongerius (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Tomáš Zdechovský (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Iskra Mihaylova för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, och Steeve Briois för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Louis-Joseph Manscour ställde en fråga ("blått kort") till Steeve Briois (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om en fråga med blått kort), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, José Manuel Fernandes och Derek Vaughan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo och Karin Kadenbach.

Talare: Corina Crețu, Andrey Novakov och Constanze Krehl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 13.2.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.54 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (omröstning)

Parlamentets sammanträdeskalender – 2020 (2019/2561(RSO): se talmanskonferensens förslag (punkt 6 i protokollet av den 11.2.2019)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänt

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2020 fastställdes således på följande sätt:

- 13–16 januari

- 29–30 januari

- 10–13 februari

- 9–12 mars

- 30 mars–2 april

- 22–23 april

- 11–14 maj

- 3–4 juni

- 15–18 juni

- 6–9 juli

- 14–17 september

- 5–8 oktober

- 19– 22 oktober

- 11–12 november

- 23–26 november

- 14–17 december

Inlägg:

Talare: Daniele Viotti, som begärde att vissa inlägg i föregående dags debatt med Italiens premiärminister (punkt 18 i protokollet av den 12.2.2019) skulle kontrolleras. (Talmannen svarade att så skulle ske.).


8.2. Europeiska fiskerikontrollbyrån ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0084)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.3. Datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor (omarbetning) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0085)

Talare: Kay Swinburne (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.4. Tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0086)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.5. Utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0087)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.6. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0053/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0088)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.7. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0048/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0089)


8.8. Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0054/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0090)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.9. Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0095M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0049/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0091)


8.10. Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0092)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.11. Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0403M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0093)


8.12. Fördraget om upprättande av en transportgemenskap *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0094)

Parlamentet gav sitt godkännande till ingåendet av fördraget.


8.13. Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina [2018/2148(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0095)

Inlägg:

Cristian Dan Preda (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


8.14. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov och Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0096)

Talare: Andrey Novakov (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.15. Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josef Weidenholzer och Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0097)

Talare: Josef Weidenholzer (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.16. Läget avseende debatten om Europas framtid (omröstning)

Betänkande om läget avseende debatten om Europas framtid [2018/2094(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0098)

Inlägg:

Ramón Jáuregui Atondo (föredragande), före omröstningen.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil och Daniel Hannan

Betänkande David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Rekommendation David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Betänkande Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Betänkande Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde och Jasenko Selimovic

Betänkande Andrey Novakov och Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, för EFDD-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák och Maria Lidia Senra Rodríguez

Betänkande Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić och Jan Zahradil.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15.)

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (debatt om en aktuell fråga)

Rättvis beskattning för ett rättvist samhälle (2017/2560(RSP))

Jeppe Kofod yttrade sig som inledning på av S&D-gruppen föreslagna debatten.

Talare: George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly och Piernicola Pedicini.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Pierre Moscovici och George Ciamba.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Utvärdering av medicinsk teknik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Lieve Wierinck (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 14.2.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman


15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.02.

Talare: Miguel Urbán Crespo, om fallet med den politiska aktivisten Nasser Zefzafi, som satt fängslad i Marocko, och Ana Gomes, om fallet med den belgisk-nicaraguanska medborgaren Amaya Coppens, som satt fängslad i Nicaragua. (Talmannen svarade att han skulle underrätta Europaparlamentets talman om deras påpekanden.)


16. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


16.1. Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0103)

Parlamentets första behandling är därmed avslutad.


16.2. Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0104)

Parlamentets första behandling är därmed avslutad.


16.3. Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0105)

Talare: Isabella De Monte (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


16.4. Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0106)

Talare: Pavel Telička (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


16.5. Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0107)

Talare: Kosma Złotowski (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


16.6. Gats: nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till EU *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0108)

Parlamentet gav sitt godkännande till ingåendet av avtalen.


16.7. Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0109)

Parlamentets första behandling är därmed avslutad.


16.8. Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0110)

Talare: Dita Charanzová (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


16.9. Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0096/2019 och B8-0099/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0096/2019

Antogs (P8_TA(2019)0111)

(Resolutionsförslag B8-0099/2019 bortföll.)


16.10. Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0097/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0112)


16.11. Användning av cannabis för medicinska ändamål (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0071/2019

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0113)

Inlägg:

Luke Ming Flanagan, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 11, och Dubravka Šuica för PPE-gruppen, om det muntliga ändringsförslaget.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


16.12. Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2018 (omröstning)

Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018 [2018/2280(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0114)


17. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 14 februari 2019.


18. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman


19. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.52.


20. INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Clare Moody för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Julie Ward, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer.

Talare: George Ciamba.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019),

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano et Victor Boştinaru, för S&D-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för Europeiska unionen (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019),

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam et Eduard Kukan, för PPE-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019),

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing et Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019),

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019),

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé et Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.16 i protokollet av den 14.2.2019.


21. Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Reinhard Bütikofer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Geoffrey Van Orden (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Roberts Zīle (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Cecilia Malmström och Franck Proust.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 14.2.2019.


22. Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Isabella De Monte, Janusz Zemke och Nicola Caputo.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Bill Etheridge.

Talare: Violeta Bulc och Massimiliano Salini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 14.2.2019.


23. Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dariusz Rosati och Maria Grapini.

Talare: Valdis Dombrovskis och Ivan Štefanec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 14.2.2019.


24. Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Pervenche Berès och Ralph Packet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Eva Maydell.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 14.2.2019.


25. Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias och Gesine Meissner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer.

Talare: Violeta Bulc och Roberts Zīle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 14.2.2019.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


26. Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Markus Pieper och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Paul Rübig.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Karima Delli, för utskottet TRAN, om Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.17 i protokollet av den 14.2.2019.


27. Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2018/2575(RSP))

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Paul Rübig och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Julian King och George Ciamba.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


28. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2019 – avsnitt IV – domstolen (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


29. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 634.303/OJJE).


30. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy