Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2110(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2019

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0132

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

6. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ [2018/2110(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Ο Jørn Dohrmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Keith Taylor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ángela Vallina (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz και Karima Delli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Jørn Dohrmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου