Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.2.2019 г.)


8.1. Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев

Предложения за резолюция B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 и B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 14.2.2019 г.


8.2. Зимбабве

Предложения за резолюция B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 и B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao и Elmar Brok представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Eduard Kukan, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, и Mario Borghezio, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi и Stanislav Polčák.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 14.2.2019 г.


8.3. Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

Предложения за резолюция B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 и B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake и Michaela Šojdrová представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Jill Seymour, от името на групата EFDD, Josef Weidenholzer и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria и Stanislav Polčák.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 14.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.48 ч в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност