Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2563(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0110/2019

Debaty :

PV 14/02/2019 - 8.2
CRE 14/02/2019 - 8.2

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0116

Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg

10.2. Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0110/2019

(zastępujący B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 i B8-0125/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Aleksander Gabelic, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0116)

(Projekt rezolucji B8-0122/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności