Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0127/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0127/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0129

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.15. Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019).

Πρόταση ψηφίσματος κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, από τους Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Νικόλαο Χουντή, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Δημήτριο Παπαδημούλη, Στέλιο Κούλογλου και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0129)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου