Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0128/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0130

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10.16. Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 και B8-0133/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0128/2019

(αντικαθιστά τις B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 και B8-0133/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0130)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0131/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου