Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk

10. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0107/2019

(nahrazující B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0115)

(Návrh usnesení B8-0112/2019 se nebere v potaz.)


10.2. Zimbabwe (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0110/2019

(nahrazující B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Aleksander Gabelic za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek a Jan Zahradil za skupinu ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0116)

(Návrh usnesení B8-0122/2019 se nebere v potaz.)


10.3. Obhájci práv žen v Saudské Arábii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0111/2019

(nahrazující B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rosa D’Amato za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0118)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.5. Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0119)


10.6. Hodnocení zdravotnických technologií ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0120)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.7. Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Franck Proust (A8-0198/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0121)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.8. Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0122)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Interventions

Bill Etheridge před hlasováním a Georg Mayer za skupinu ENF před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu o pozměňovacích návrzích hlasovalo před předběžnou dohodou. Parlament žádost zamítl.


10.9. Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0123)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.10. Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0124)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Eva Maydell před hlasováním.


10.11. Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0125)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.12. Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] – Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0126)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


10.13. Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (hlasování)

Prohlášení Komise: Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (2019/25602(RSP))

Rozprava se konala dne 11. února 2019 (bod 18 zápisu ze dne 11.2.2019).

Návrhy usnesení B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0103/2019

přijat (P8_TA(2019)0127)

Společný návrh usnesení RC-B8-0104/2019 (nahrazující návrhy usnesení B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019) se nebere v potaz.


10.14. Práva intersexuálních osob (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. února 2019 (bod 23 zápisu ze dne 12.2.2019).

Návrh usnesení, který na základě čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložil Claude Moraes za výbor LIBE, o právech intersexuálních osob (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0128)


10.15. Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) (hlasování)

Rozprava se konala dne 12. února 2019 (bod 23 zápisu ze dne 12.2.2019).

Návrh usnesení, který na základě čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložili Roberta Metsola za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0129)


10.16. Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 16)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0128/2019

(nahrazující B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano a Victor Boştinaru za skupinu S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0130)

(Návrh usnesení B8-0131/2019 se nebere v potaz.)


10.17. NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (hlasování)

Návrh usnesení B8-0079/2019

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0131)


10.18. Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (hlasování)

Zpráva ke zprávě o provádění týkající se nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni [2018/2110(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0132)


10.19. Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (hlasování)

Zpráva o posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy [2018/2109(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0133)


10.20. Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (hlasování)

Zpráva o provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami [2018/2114(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0134)

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Poslední aktualizace: 13. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí