Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. helmikuuta 2019 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


10.1. Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0107/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0115)

(Päätöslauselmaesitys B8-0112/2019 raukesi.)


10.2. Zimbabwe (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0110/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Aleksander Gabelic S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0116)

(Päätöslauselmaesitys B8-0122/2019 raukesi.)


10.3. Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0111/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0117)


10.4. Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismista [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0118)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.5. Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0119)


10.6. Terveysteknologian arviointi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0120)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.7. Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Franck Proust (A8-0198/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0121)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.8. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0122)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Bill Etheridge ennen äänestystä, ja Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta ennen äänestystä alustavasta sopimuksesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Parlamentti hylkäsi pyynnön.


10.9. Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0123)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.10. Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0124)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Eva Maydell ennen äänestystä.


10.11. Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0125)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.12. Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0126)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.13. Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (äänestys)

Komission julkilausuma: Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (2019/25602(RSP))

Keskustelu käytiin 11. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 11.2.2019, kohta 18).

Päätöslauselmaesitykset B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0103/2019

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0127)

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0104/2019 (korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019) raukesi.


10.14. Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 23).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti Claude Moraesin LIBE-valiokunnan puolesta käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys intersukupuolisten oikeuksista (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0128)


10.15. Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. helmikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 23).

Päätöslauselmaesitys, jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric, GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0129)


10.16. INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0128/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek EFDD-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes ja Indrek Tarand, Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0130)

(Päätöslauselmaesitys B8-0131/2019 raukesi.)


10.17. Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0079/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0131)


10.18. Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (äänestys)

Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta [2018/2110(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0132)


10.19. Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä [2018/2109(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0133)


10.20. Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta [2018/2114(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0134)

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö