Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - Strasbūra

10. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


10.1. Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 un B8-0117/2019 (2019/2562(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0107/2019

(aizstāj B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 un B8-0117/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0115).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0112/2019 vairs nav spēkā.)


10.2. Zimbabve (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 un B8-0125/2019 (2019/2563(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0110/2019

(aizstāj B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 un B8-0125/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Aleksander Gabelic S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek un Jan Zahradil ECR grupas vārdā;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini un Fabio Massimo Castaldo,EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0116).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0122/2019 vairs nav spēkā.)


10.3. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 un B8-0126/2019 (2019/2564(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0111/2019

(aizstāj B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 un B8-0126/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rosa D’Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0117).


10.4. Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā ***I (balsošana)

Zņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0118).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.5. Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0119).


10.6. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza Direktīvu 2011/24/ES [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0120).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.7. Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Franck Proust (A8-0198/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0121).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.8. Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0199/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0122).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Bill Etheridge – pirms balsošanas, un Georg Mayer ENF grupas vārdā – pirms balsošanas par provizorisko vienošanos, lai pieprasītu pirms balsojuma par provizorisko vienošanos balsot par grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu. Parlaments pieprasījumu noraidīja.


10.9. Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Ivan Štefanec (A8-0274/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0123).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.10. Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Eva Maydell (A8-0360/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0124).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Eva Maydell – pirms balsošanas.


10.11. Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Roberts Zīle (A8-0032/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0125).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.12. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību grozīšana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Miroslav Poche (A8-0014/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0126).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.13. Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (balsošana)

Komisijas paziņojums: Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/25602(RSP))

Debašu norises datums: 2019. gada 11. februāris (11.2.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 un B8-0106/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0103/2019

Pieņemts (P8_TA(2019)0127).

Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0104/2019 (aizstājot rezolūciju priekšlikumus B8-0104/2019, B8-0105/2019 un B8-0106/2019) vairs nav spēkā.


10.14. Interseksuāļu tiesības (balsošana)

Debašu norises datums: 2019. gada 12. februāris (12.2.2019. protokola 23. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu iesniedza Claude Moraes LIBE komitejas vārdā, par interseksuāļu tiesībām (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0128).


10.15. Turpmāko pasākumu saraksts LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2024) (balsošana)

Debašu norises datums: 2019. gada 12. februāris (12.2.2019. protokola 23. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu iesniedza Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, par turpmāko pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0129).


10.16. INF līguma nākotne un ietekme uz ES (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 un B8-0133/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0128/2019

(aizstāj B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 un B8-0133/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić un Branislav Škripek EFDD grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0130).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0131/2019 vairs nav spēkā.)


10.17. NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0079/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0131).


10.18. Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (balsošana)

Ziņojums par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu [2018/2110(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0132).


10.19. Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (balsošana)

Ziņojums par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību [2018/2109(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0059/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0133).


10.20. Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (balsošana)

Ziņojums par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu [2018/2114(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0055/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0134).

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika