Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg

17. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
CRE

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (G-000008/2018) Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică i Dan Nica, do Komisji: VP/HR - niedawne irańskie akty terroru państwowego w UE (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel rozwinął pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, i Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Angel Dzhambazki i Jozo Radoš.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności