Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg

17. Väčšie interpelácie (rozprava)
CRE

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000008/2018), ktorú predložili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică a Dan Nica, pre Komisiu: VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE a Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Angel Dzhambazki a Jozo Radoš.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 13. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia