Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 3.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 6.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (συζήτηση)
 7.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
  
8.2.Ζιμπάμπουε
  
8.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (ψηφοφορία)
  
10.2.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
10.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  
10.4.Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I (ψηφοφορία)
  
10.5.Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας * (ψηφοφορία)
  
10.6.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)
  
10.10.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (ψηφοφορία)
  
10.11.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (ψηφοφορία)
  
10.12.Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
10.13.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (ψηφοφορία)
  
10.14.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (ψηφοφορία)
  
10.15.Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (ψηφοφορία)
  
10.16.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.17.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ψηφοφορία)
  
10.18.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.19.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (ψηφοφορία)
  
10.20.Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Αναφορές
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (συζήτηση)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (166 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3756 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (55 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (153 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (321 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (179 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (854 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου