Показалец 
Протокол
PDF 326kWORD 87k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)
 3.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (внесени предложения за резолюция)
 4.Внесени документи
 5.Решения относно някои документи
 6.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (разискване)
 7.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  8.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
  8.2.Зимбабве
  8.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (гласуване)
  10.2.Зимбабве (гласуване)
  10.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)
  10.4.Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст ***I (гласуване)
  10.5.Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия * (гласуване)
  10.6.Оценка на здравните технологии ***I (гласуване)
  10.7.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (гласуване)
  10.8.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (гласуване)
  10.9.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (гласуване)
  10.10.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (гласуване)
  10.11.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (гласуване)
  10.12.Изменение на Директива2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I (гласуване)
  10.13.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (гласуване)
  10.14.Правата на интерсексуалните лица (гласуване)
  10.15.Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) (гласуване)
  10.16.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (гласуване)
  10.17.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (гласуване)
  10.18.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (гласуване)
  10.19.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (гласуване)
  10.20.Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Петиции
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 17.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 18.Европа, която закриля: чист въздух за всички (разискване)
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от вторник 12 февруари 2019 г. (точка 2 от протокола от 12.2.2019 г.).

Следователно комисията LIBE може да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP)))

Разискването се състоя на 11 февруари 2019 г. (точка 18 от протокола от 11.2.2019 г)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberta Metsola, от името на групата PPE, Innocenzo Leontini, от името на групата ECR, и Gérard Deprez от името на групата ALDE, относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann и Birgit Sippel, от името на групата S&D, относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 14.2.2019 г.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи от членове на Парламента (член 133 от Правилника за дейността):

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на субсидии за семействата за разходите за училище (B8-0072/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Innocenzo Leontini. Предложение за резолюция относно създаването на Европейска агенция за насърчаване на европейската идентичност и култура (B8-0077/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно масовия внос на зърнени култури, които не отговарят на европейските стандарти (B8-0078/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI


5. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Създаване на Европейски орган по заетостта (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: ECON, ENVI, IMCO, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Създаване на фонд „Убежище и миграция“ (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: AFET, DEVE, BUDG, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (разискване)

Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС [2018/2110(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann представи доклада.

Изказаха се Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI) и Keith Taylor (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Ángela Vallina (докладчик по становището на комисията PETI), Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Sophie Montel, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz и Karima Delli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová и Daniel Buda.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis и Jørn Dohrmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.18 от протокола от 14.2.2019 г.


7. Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (разискване)

Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление [2018/2109(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се Nicola Danti (докладчик по становището на комисията INTA), Adam Szejnfeld, от името на групата PPE, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Tim Aker, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Andreas Schwab и Anneleen Van Bossuyt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser и Maria Grapini.

Изказа се Cecilia Malmström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Virginie Rozière.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.19 от протокола от 14.2.2019 г.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.2.2019 г.)


8.1. Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев

Предложения за резолюция B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 и B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake и Charles Tannock представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák и Carlos Iturgaiz.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 14.2.2019 г.


8.2. Зимбабве

Предложения за резолюция B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 и B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao и Elmar Brok представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Eduard Kukan, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, и Mario Borghezio, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi и Stanislav Polčák.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 14.2.2019 г.


8.3. Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

Предложения за резолюция B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 и B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake и Michaela Šojdrová представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Jill Seymour, от името на групата EFDD, Josef Weidenholzer и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria и Stanislav Polčák.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 14.2.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.48 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.

Изказа се Nuno Melo.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


10.1. Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 и B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0107/2019

(за замяна на B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 и B8-0117/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, от името на групата S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle et Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0115)

(Предложението за резолюция B8-0112/2019 отпада.)


10.2. Зимбабве (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 и B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0110/2019

(за замяна на B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 и B8-0125/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Aleksander Gabelic, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek и Jan Zahradil, от името на групата ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0116)

(Предложението за резолюция B8-0122/2019 отпада.)


10.3. Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 и B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0111/2019

(за замяна на B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 и B8-0126/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rosa D’Amato, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0117)


10.4. Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0118)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.5. Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0119)


10.6. Оценка на здравните технологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0120)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.7. Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0121)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.8. Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0122)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Bill Etheridge, преди гласуването, и Georg Mayer, от името на групата ENF, преди гласуването относно временното споразумение, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността. Парламентът отхвърли искането.


10.9. Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0123)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.10. Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ева Майдел (A8-0360/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0124)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Ева Майдел, преди гласуването.


10.11. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0125)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.12. Изменение на Директива2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0126)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.13. Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (гласуване)

Декларация на Комисията: Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/25602(RSP))

Дебатът беше проведен на 11 февруари 2019 г. (точка 18 от протокола от 11.2.2019 г.).

Предложения за резолюция B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 и B8-0106/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0103/2019

Приема се (P8_TA(2019)0127)

Предложението за обща резолция RC-B8-0104/2019 (заместващо предложения за резолюция B8-0104/2019, B8-0105/2019 и B8-0106/2019) отпада.


10.14. Правата на интерсексуалните лица (гласуване)

Разискването се състоя на 12 февруари 2019 г. (точка 23 от протокола от 12.2.2019 г).

Предложение за резолюция, внесено въз основа на член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно правата на интерсексуалните лица (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0128)


10.15. Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) (гласуване)

Разискването се състоя на 12 февруари 2019 г. (точка 23 от протокола от 12.2.2019 г).

Предложение за резолюция внесено въз основа на член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Roberta Metsola, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0129)


10.16. Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 и B8-0133/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0128/2019

(за замяна на B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 и B8-0133/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam и Eduard Kukan, от името на групата PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano и Victor Boştinaru, от името на групата S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0130)

(Предложението за резолюция B8-0131/2019 отпада.)


10.17. NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0079/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0131)


10.18. Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (гласуване)

Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС [2018/2110(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0132)


10.19. Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (гласуване)

Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление [2018/2109(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0133)


10.20. Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (гласуване)

Доклад относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции [2018/2114(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0134)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател


11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда 13 февруари 2019 г.)

Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Ангел Джамбазки и Daniel Hannan

Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Използването на канабис за медицински цели - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz и Anna Záborská

(Време за гласуване от четвъртък 14 февруари 2019 г.)

Доклад Roberts Zīle - A8-0032/2019
Ангел Джамбазки

Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила - B8-0103/2019
Monica Macovei и Alex Mayer

Правата на интерсексуалните лица - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski и Branislav Škripek

Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) - B8-0127/2019
Ana Miranda и Mirosław Piotrowski

NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Доклад Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer и Jiří Pospíšil.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.12 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


14. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

5 февруари 2019 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 1171/2018); (*) (№ 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (№ 1173/2018); Marco Bava (№ 1174/2018); (*) (№ 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (№ 1176/2018); (*) (№ 1177/2018); (*) (№ 1178/2018); (*) (№ 1179/2018); (*) (№ 1180/2018); (*) (№ 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (№ 1182/2018); (*) (№ 1183/2018); (*) (№ 1184/2018); Thomas Würth (№ 1185/2018); Katarzyna Krella (№ 1186/2018); (*) (№ 1187/2018); (*) (№ 1188/2018); (*) (№ 1189/2018); Gregoire Servet (№ 1190/2018); (*) (№ 1191/2018); (*) (№ 1192/2018); (*) (№ 1193/2018); (*) (№ 1194/2018); (*) (№ 1195/2018); (*) (№ 1196/2018); Thomas Mueller (№ 1197/2018); (*) (№ 1198/2018); (*) (№ 1199/2018); (*) (№ 1200/2018); Fernando Mínguez (№ 0006/2019); Johannes Prescher (№ 0007/2019); Kazimierz Tylenda (№ 0008/2019); Sylwia Marynowicz (№ 0009/2019); Athina Sougleri (№ 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (№ 0011/2019); Landi Tosku (№ 0012/2019); (*) (№ 0013/2019); Alessandra Gattino (№ 0014/2019); Gianluca Primi (№ 0015/2019); Ahmet Mete (№ 0016/2019); Paolo Chirichella (№ 0017/2019); Eleonora Stancato (№ 0018/2019); Tom Muirhead (№ 0019/2019); Marco Bava (№ 0020/2019); (*) (№ 0021/2019); (*) (№ 0022/2019); Mieczysław Zych (№ 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (№ 0024/2019); Frédéric Turon (№ 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (№ 0026/2019); Henk Rispens (№ 0027/2019); (*) (№ 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (№ 0029/2019); (*) (№ 0030/2019); (*) (№ 0031/2019); (*) (№ 0032/2019); Kate Fielden (№ 0033/2019); Alberto Cirio (№ 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (№ 0035/2019); Dimitar Panayotov (№ 0036/2019); Mariana Ilieva (№ 0037/2019); (*) (№ 0038/2019); (*) (№ 0039/2019); (*) (№ 0040/2019); György Csóti (№ 0041/2019); (*) (№ 0042/2019); (*) (№ 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (№ 0044/2019); Peter Hellmann (№ 0045/2019); (*) (№ 0046/2019); (*) (№ 0047/2019); (*) (№ 0048/2019); Borja Monreal Gainza (№ 0049/2019); Bogusław Wieczorek (№ 0050/2019); Elitsa Vasileva (№ 0051/2019); (*) (№ 0052/2019); (*) (№ 0053/2019); Sotírios Liánkas (№ 0054/2019); Ibrahim Şerif (№ 0055/2019); (*) (№ 0056/2019); (*) (№ 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (№ 0058/2019); (*) (№ 0059/2019); Franz Gosch (№ 0060/2019); Isabella Cavalletti (№ 0061/2019); (*) (№ 0062/2019); (*) (№ 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (№ 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (№ 0065/2019); Cristian Vig (№ 0066/2019); Nuno Pereira (№ 0067/2019); (*) (№ 0068/2019); Gyunay Mehmed (№ 0069/2019); Syed Shah (№ 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (№ 0071/2019); Renato Lelli (№ 0072/2019).

На 5 февруари 2019 г. председателят предаде на компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечна сесия през ноември 2018 г., е на разположение на сайта Europarl.


17. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000008/2018) от Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică и Dan Nica, към Комисията: Неотдавнашни дейности на държавен тероризъм от страна на Иран в ЕС (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, и Andrejs Mamikins, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Ангел Джамбазки и Jozo Radoš.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.


18. Европа, която закриля: чист въздух за всички (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000138/2018) зададен от Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисия ENVI, към Комисията: "Европа, която закриля: чист въздух за всички" (B8-0009/2019)

Eleonora Evi разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се José Inácio Faria, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa и Jozo Radoš.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Ангел Джамбазки.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


19. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 11 март 2019 до 14 март 2019 г.


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.55 ч.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Али Неджми, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Хюсменова Филиз, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Курумбашев Петър, Kovács Béla, Ковачев Андрей, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Кючюк Илхан, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Малинов Светослав Христов, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Михайлова Искра, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Новаков Андрей, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Пирински Георги, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Радев Емил, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Уручев Владимир, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Винтер Бабет, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Извинени:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност