Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 321kWORD 91k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 3.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 6.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (συζήτηση)
 7.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
  
8.2.Ζιμπάμπουε
  
8.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (ψηφοφορία)
  
10.2.Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)
  
10.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  
10.4.Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I (ψηφοφορία)
  
10.5.Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας * (ψηφοφορία)
  
10.6.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)
  
10.10.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (ψηφοφορία)
  
10.11.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (ψηφοφορία)
  
10.12.Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
10.13.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (ψηφοφορία)
  
10.14.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (ψηφοφορία)
  
10.15.Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (ψηφοφορία)
  
10.16.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.17.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ψηφοφορία)
  
10.18.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.19.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (ψηφοφορία)
  
10.20.Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Αναφορές
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (συζήτηση)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχει ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τρίτης 12 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019).

Η επιτροπή LIBE ξεκίνησε συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


3. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP)))

Η συζήτηση διεξήχθη στις11 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2019)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Innocenzo Leontini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


4. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές (άρθρο 133 του Κανονισμού):

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση οικογενειακών επιδοτήσεων για τις σχολικές δαπάνες (B8-0072/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (B8-0077/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μαζικές εισαγωγές σιτηρών που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (B8-0078/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI


5. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: ECON, ENVI, IMCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, BUDG, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:AFCO
γνωμοδότηση: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ [2018/2110(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Ο Jørn Dohrmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Keith Taylor (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ángela Vallina (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Sofia Ribeiro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sophie Montel, μη εγγεγραμμένη, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz και Karima Delli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Jørn Dohrmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


7. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της [2018/2109(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Η Virginie Rozière παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Adam Szejnfeld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Andreas Schwab και Anneleen Van Bossuyt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Jean-Luc Schaffhauser και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Virginie Rozière.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019)


8.1. Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 και B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Οι Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake και Charles Tannock παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


8.2. Ζιμπάμπουε

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 και B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Οι Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao και Elmar Brok παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.


8.3. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 και B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Οι Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Josef Weidenholzer και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.48 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.

Παρεμβαίνει ο Nuno Melo.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10.1. Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 και B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0107/2019

(αντικαθιστά τις B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 και B8-0117/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0115)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0112/2019 καταπίπτει.)


10.2. Ζιμπάμπουε (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 και B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0110/2019

(αντικαθιστά τις B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 και B8-0125/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Aleksander Gabelic, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0116)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0122/2019 καταπίπτει.)


10.3. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 και B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0111/2019

(αντικαθιστά τις B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 και B8-0126/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Rosa D’Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0117)


10.4. Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0118)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.5. Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0119)


10.6. Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0120)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.7. Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0121)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.8. Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0122)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Ο Bill Etheridge, πριν από την ψηφοφορία, και ο Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, πριν από την ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας, για να ζητήσει να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού. Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


10.9. Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0123)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.10. Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0124)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Η Eva Maydell, πριν από την ψηφοφορία.


10.11. Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0125)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.12. Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0126)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.13. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (2019/25602(RSP))

Η συζήτηση έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 και B8-0106/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0103/2019

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0127)

Η κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0104/2019 (αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0104/2019, B8-0105/2019 και B8-0106/2019) καταπίπτει.


10.14. Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019).

Πρόταση ψηφίσματος κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, από τον Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0128)


10.15. Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξάχθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019).

Πρόταση ψηφίσματος κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, από τους Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Νικόλαο Χουντή, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Δημήτριο Παπαδημούλη, Στέλιο Κούλογλου και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0129)


10.16. Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 και B8-0133/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0128/2019

(αντικαθιστά τις B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 και B8-0133/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0130)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0131/2019 καταπίπτει.)


10.17. NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0079/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0131)


10.18. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ [2018/2110(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0132)


10.19. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της [2018/2109(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0133)


10.20. Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών [2018/2114(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Ανάλυση της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0134)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2019)

Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki και Daniel Hannan

Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz και Anna Záborská

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου 2019)

Έκθεση Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας - B8-0103/2019
Monica Macovei και Alex Mayer

Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski και Branislav Škripek

Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda και Mirosław Piotrowski

NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Έκθεση Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer και Jiří Pospíšil.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.12.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


14. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1171/2018)· (*) (αριθ. 1172/2018)· Adolfo Pablo Lapi (αριθ. 1173/2018)· Marco Bava (αριθ. 1174/2018)· (*) (αριθ. 1175/2018)· Emilia Lauzara Formoso (αριθ. 1176/2018)· (*) (αριθ. 1177/2018)· (*) (αριθ. 1178/2018)· (*) (αριθ. 1179/2018)· (*) (αριθ. 1180/2018)· (*) (αριθ. 1181/2018)· Vladimirs Bagirovs (2 υπογραφές) (αριθ. 1182/2018)· (*) (αριθ. 1183/2018)· (*) (αριθ. 1184/2018)· Thomas Würth (αριθ. 1185/2018)· Katarzyna Krella (αριθ. 1186/2018)· (*) (αριθ. 1187/2018)· (*) (αριθ. 1188/2018)· (*) (αριθ. 1189/2018)· Gregoire Servet (αριθ. 1190/2018)· (*) (αριθ. 1191/2018)· (*) (αριθ. 1192/2018)· (*) (αριθ. 1193/2018)· (*) (αριθ. 1194/2018)· (*) (αριθ. 1195/2018)· (*) (αριθ. 1196/2018)· Thomas Mueller (αριθ. 1197/2018)· (*) (αριθ. 1198/2018)· (*) (αριθ. 1199/2018)· (*) (αριθ. 1200/2018)· Fernando Mínguez (αριθ. 0006/2019)· Johannes Prescher (αριθ. 0007/2019)· Kazimierz Tylenda (αριθ. 0008/2019)· Sylwia Marynowicz (αριθ. 0009/2019)· Athina Sougleri (αριθ. 0010/2019)· Urszula Tomczyk-wagner (αριθ. 0011/2019)· Landi Tosku (αριθ. 0012/2019)· (*) (αριθ. 0013/2019)· Alessandra Gattino (αριθ. 0014/2019)· Gianluca Primi (αριθ. 0015/2019)· Ahmet Mete (αριθ. 0016/2019)· Paolo Chirichella (αριθ. 0017/2019)· Eleonora Stancato (αριθ. 0018/2019)· Tom Muirhead (αριθ. 0019/2019)· Marco Bava (αριθ. 0020/2019)· (*) (αριθ. 0021/2019)· (*) (αριθ. 0022/2019)· Mieczysław Zych (αριθ. 0023/2019)· Lena Carazo Sánchez (αριθ. 0024/2019)· Frédéric Turon (αριθ. 0025/2019)· Ivan Hontoria Traveria (αριθ. 0026/2019)· Henk Rispens (αριθ. 0027/2019)· (*) (αριθ. 0028/2019)· Sorin Cezar Cosofret (αριθ. 0029/2019)· (*) (αριθ. 0030/2019)· (*) (αριθ. 0031/2019)· (*) (αριθ. 0032/2019)· Kate Fielden (αριθ. 0033/2019)· Alberto Cirio (αριθ. 0034/2019)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 0035/2019)· Dimitar Panayotov (αριθ. 0036/2019)· Mariana Ilieva (αριθ. 0037/2019)· (*) (αριθ. 0038/2019)· (*) (αριθ. 0039/2019)· (*) (αριθ. 0040/2019)· György Csóti (αριθ. 0041/2019)· (*) (αριθ. 0042/2019)· (*) (αριθ. 0043/2019)· Nayra Caraballero Pérez (αριθ. 0044/2019)· Peter Hellmann (αριθ. 0045/2019)· (*) (αριθ. 0046/2019)· (*) (αριθ. 0047/2019)· (*) (αριθ. 0048/2019)· Borja Monreal Gainza (αριθ. 0049/2019)· Bogusław Wieczorek (αριθ. 0050/2019)· Elitsa Vasileva (αριθ. 0051/2019)· (*) (αριθ. 0052/2019)· (*) (αριθ. 0053/2019)· Sotírios Liánkas (αριθ. 0054/2019)· Ibrahim Şerif (αριθ. 0055/2019)· (*) (αριθ. 0056/2019)· (*) (αριθ. 0057/2019)· Ozan Ahmetoğlu (αριθ. 0058/2019)· (*) (αριθ. 0059/2019)· Franz Gosch (αριθ. 0060/2019)· Isabella Cavalletti (αριθ. 0061/2019)· (*) (αριθ. 0062/2019)· (*) (αριθ. 0063/2019)· Stefania-Ruxandra Schiop (αριθ. 0064/2019)· Vasilis Hadjievangelou (αριθ. 0065/2019)· Cristian Vig (αριθ. 0066/2019)· Nuno Pereira (αριθ. 0067/2019)· (*) (αριθ. 0068/2019)· Gyunay Mehmed (αριθ. 0069/2019)· Syed Shah (αριθ. 0070/2019)· Alfonso Rubio Navarro (αριθ. 0071/2019)· Renato Lelli (αριθ. 0072/2019).

Ο Πρόεδρος στις 5 Φεβρουαρίου 2019 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.


15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Νοεμβρίου I και II 2018 διατίθεται στο Eurοparl.


17. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (G-000008/2018) των Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică και Dan Nica, προς την Επιτροπή: VP/HR - Πρόσφατες ενέργειες κρατικής τρομοκρατίας του Ιράν στην ΕΕ (B8-0013/2019)

Ο Bernd Kölmel αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Angel Dzhambazki και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000138/2018) που κατέθεσαν οι Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπή ENVI προς την Επιτροπή: Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους. (B8-0009/2019)

Η Eleonora Evi αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


19. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 11 Μαρτίου 2019 έως τις 14 Μαρτίου 2019.


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.55.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Ανδρουλάκης Νίκος, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Χουντής Νικόλαος, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Επιτήδειος Γεώργιος, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Φουντούλης Λάμπρος, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Γραμματικάκης Γιώργος, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Χατζηγεωργίου Τάκης, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Κούνεβα Κωνσταντίνα, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Κύρκος Μιλτιάδης, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Μαριάς Νότης, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Μαυρίδης Κώστας, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Σακοράφα Σοφία, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Συναδινός Ελευθέριος, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Ζαριανόπουλος Σωτήριος, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Δικαιολογημένα απόντες:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Σπυράκη Μαρία, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου