Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 290kWORD 83k
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 3.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 6.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (arutelu)
 7.Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  
10.1.Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum (hääletus)
  
10.2.Zimbabwe (hääletus)
  
10.3.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)
  
10.4.Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism ***I (hääletus)
  
10.5.Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt * (hääletus)
  
10.6.Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)
  
10.7.Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (hääletus)
  
10.8.Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (hääletus)
  
10.9.Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (hääletus)
  
10.10.Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (hääletus)
  
10.11.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
10.12.Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust ***I (hääletus)
  
10.13.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (hääletus)
  
10.14.Intersooliste inimeste õigused (hääletus)
  
10.15.LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik (hääletus)
  
10.16.Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (hääletus)
  
10.17.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (hääletus)
  
10.18.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (hääletus)
  
10.19.Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (hääletus)
  
10.20.Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Petitsioonid
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 17.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 18.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (arutelu)
 19.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsusega alustada teisipäeva, 12. veebruari 2019. aasta protokollis (12.2.2019 protokolli punkt 2) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

Seega võis LIBE-komisjon kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi alustada.


3. Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (2019/2569(RSP)))

Arutelu toimus 11. veebruaril 2019 (11.2.2019 protokollipunkt 18)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Innocenzo Leontini fraktsiooni ECR nimel ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel õiguse kohta rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel õiguse kohta rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel õiguse kohta rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel õiguse kohta rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.13.


4. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid (kodukorra artikkel 133):

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek peredele mõeldud koolikulude toetuse kasutuselevõtmise kohta (B8-0072/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Innocenzo Leontini. Resolutsiooni ettepanek Euroopa identiteedi ja kultuuri edendamisega tegeleva Euroopa ameti loomise kohta (B8-0077/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Euroopa standarditele mittevastava teravilja massilise impordi kohta (B8-0078/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI


5. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Euroopa Tööjõuameti loomine (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Riskideks valmistumine elektrisektoris (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ECON, ENVI, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Varjupaiga- ja Rändefondi loomine (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, BUDG, JURI (kodukorra artikkel 39)

- Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (arutelu)

Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta [2018/2110(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann tutvustas raportit.

Sõna võtsid Karin Kadenbach (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Keith Taylor (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ángela Vallina (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Sofia Ribeiro fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Sophie Montel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz ja Karima Delli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová ja Daniel Buda.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jørn Dohrmann.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.18.


7. Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (arutelu)

Raport siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu [2018/2109(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nicola Danti (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Adam Szejnfeld fraktsiooni PPE nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Charles Tannock, Andreas Schwab ja Anneleen Van Bossuyt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser ja Maria Grapini.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Virginie Rozière.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.19.


8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.2.2019 protokollipunkt 2.)


8.1. Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ja Carlos Iturgaiz.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.1.


8.2. Zimbabwe

Resolutsiooni ettepanekud B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao ja Elmar Brok tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel ja Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.2.


8.3. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias

Resolutsiooni ettepanekud B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Josef Weidenholzer ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.2.2019 protokollipunkt 10.3.

(Istung katkestati kell 11.48 enne hääletust.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.

Sõna võttis Nuno Melo.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


10.1. Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0107/2019

(asendades B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0115)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0112/2019 muutus kehtetuks.)


10.2. Zimbabwe (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0110/2019

(asendades B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019), mille

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Aleksander Gabelic fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0116)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0122/2019 muutus kehtetuks.)


10.3. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0111/2019

(asendades B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019), mille

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0117)


10.4. Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0118)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.5. Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0119)


10.6. Tervisetehnoloogia hindamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ESIMESE LUGEMISE LÕPPEMINE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0120)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.7. Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0121)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.8. Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0122)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Bill Etheridge enne hääletust ja Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel enne esialgse kokkuleppe hääletust, esitades taotluse, et muudatusettepanekud pandaks vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 3 hääletusele enne esialgse kokkuleppe hääletust. Parlament lükkas taotluse tagasi.


10.9. Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0123)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.10. Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0124)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Eva Maydell enne hääletust.


10.11. Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0125)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.12. Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0126)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.13. Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (hääletus)

Komisjoni avaldus: Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (2019/25602(RSP))

Arutelu toimus 11. veebruaril 2019 (11.2.2019 protokolli punkt 18)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0103/2019

Vastu võetud (P8_TA(2019)0127)

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0104/2019 (millega asendati resolutsiooni ettepanekud B8-0104/2019, B8-0105/2019 ja B8-0106/2019) muutus kehtetuks.


10.14. Intersooliste inimeste õigused (hääletus)

Arutelu toimus 12. veebruaril 2019 (12.2.2019 protokolli punkt 23).

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel intersooliste inimeste õiguste kohta (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0128)


10.15. LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik (hääletus)

Arutelu toimus 12. veebruaril 2019 (12.2.2019 protokolli punkt 23).

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tuleviku kohta (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0129)


10.16. Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0128/2019

(asendades B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 ja B8-0133/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni EFDD nimel;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0130)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0131/2019 muutus kehtetuks.)


10.17. NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0079/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0131)


10.18. Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (hääletus)

Raport nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda) rakendamise kohta [2018/2110(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0132)


10.19. Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (hääletus)

Raport siseturu konkurentsivõime suurendamise kohta ELi tolliliidu ja selle juhtimise arendamise kaudu [2018/2109(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0133)


10.20. Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (hääletus)

Raport õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamise kohta, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle [2018/2114(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0134)

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Hääletus kolmapäeval, 13. veebruaril 2019)

Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ja Daniel Hannan

Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Kanepi raviotstarbeline kasutamine - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz ja Anna Záborská

(Hääletus neljapäeval, 14. veebruaril 2019)

Raport: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine - B8-0103/2019
Monica Macovei ja Alex Mayer

Intersooliste inimeste õigused - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski ja Branislav Škripek

LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2024) tulevik - B8-0127/2019
Ana Miranda ja Mirosław Piotrowski

NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Raport: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer ja Jiří Pospíšil.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.12.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


14. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

5. veebruar 2019

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1171/2018); (*) (nr 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (nr 1173/2018); Marco Bava (nr 1174/2018); (*) (nr 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (nr 1176/2018); (*) (nr 1177/2018); (*) (nr 1178/2018); (*) (nr 1179/2018); (*) (nr 1180/2018); (*) (nr 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (nr 1182/2018); (*) (nr 1183/2018); (*) (nr 1184/2018); Thomas Würth (nr 1185/2018); Katarzyna Krella (nr 1186/2018); (*) (nr 1187/2018); (*) (nr 1188/2018); (*) (nr 1189/2018); Gregoire Servet (nr 1190/2018); (*) (nr 1191/2018); (*) (nr 1192/2018); (*) (nr 1193/2018); (*) (nr 1194/2018); (*) (nr 1195/2018); (*) (nr 1196/2018); Thomas Mueller (nr 1197/2018); (*) (nr 1198/2018); (*) (nr 1199/2018); (*) (nr 1200/2018); Fernando Mínguez (nr 0006/2019); Johannes Prescher (nr 0007/2019); Kazimierz Tylenda (nr 0008/2019); Sylwia Marynowicz (nr 0009/2019); Athina Sougleri (nr 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (nr 0011/2019); Landi Tosku (nr 0012/2019); (*) (nr 0013/2019); Alessandra Gattino (nr 0014/2019); Gianluca Primi (nr 0015/2019); Ahmet Mete (nr 0016/2019); Paolo Chirichella (nr 0017/2019); Eleonora Stancato (nr 0018/2019); Tom Muirhead (nr 0019/2019); Marco Bava (nr 0020/2019); (*) (nr 0021/2019); (*) (nr 0022/2019); Mieczysław Zych (nr 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (nr 0024/2019); Frédéric Turon (nr 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (nr 0026/2019); Henk Rispens (nr 0027/2019); (*) (nr 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (nr 0029/2019); (*) (nr 0030/2019); (*) (nr 0031/2019); (*) (nr 0032/2019); Kate Fielden (nr 0033/2019); Alberto Cirio (nr 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (nr 0035/2019); Dimitar Panayotov (nr 0036/2019); Mariana Ilieva (nr 0037/2019); (*) (nr 0038/2019); (*) (nr 0039/2019); (*) (nr 0040/2019); György Csóti (nr 0041/2019); (*) (nr 0042/2019); (*) (nr 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (nr 0044/2019); Peter Hellmann (nr 0045/2019); (*) (nr 0046/2019); (*) (nr 0047/2019); (*) (nr 0048/2019); Borja Monreal Gainza (nr 0049/2019); Bogusław Wieczorek (nr 0050/2019); Elitsa Vasileva (nr 0051/2019); (*) (nr 0052/2019); (*) (nr 0053/2019); Sotírios Liánkas (nr 0054/2019); Ibrahim Şerif (nr 0055/2019); (*) (nr 0056/2019); (*) (nr 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (nr 0058/2019); (*) (nr 0059/2019); Franz Gosch (nr 0060/2019); Isabella Cavalletti (nr 0061/2019); (*) (nr 0062/2019); (*) (nr 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (nr 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (nr 0065/2019); Cristian Vig (nr 0066/2019); Nuno Pereira (nr 0067/2019); (*) (nr 0068/2019); Gyunay Mehmed (nr 0069/2019); Syed Shah (nr 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (nr 0071/2019); Renato Lelli (nr 0072/2019).

President edastas kodukorra artikli 215 lõike 15 kohaselt 5. veebruaril 2019 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajaks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta novembri I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


17. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (G-000008/2018), mille esitasid Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică ja Dan Nica komisjonile: Iraani hiljutine riiklik terroristlik tegevus Euroopa Liidus (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel ja Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Angel Dzhambazki ja Jozo Radoš.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


18. Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000138/2018), mille esitasid Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (B8-0009/2019)

Eleonora Evi esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa ja Jozo Radoš.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Angel Dzhambazki.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


19. Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile heakskiitmiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


20. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11. märtsist 2019 kuni 14. märtsini 2019.


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.55.


22. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Vabandataval põhjusel puudujad:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Viimane päevakajastamine: 13. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika