Zoznam 
Zápisnica
PDF 302kWORD 84k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)(ďalší postup)
 3.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (predložené návrhy uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 6.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava)
 7.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
  
8.2.Zimbabwe
  
8.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  
10.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (hlasovanie)
  
10.2.Zimbabwe (hlasovanie)
  
10.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)
  
10.4.Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte ***I (hlasovanie)
  
10.5.Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom * (hlasovanie)
  
10.6.Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)
  
10.7.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
10.8.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (hlasovanie)
  
10.9.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)
  
10.10.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (hlasovanie)
  
10.11.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (hlasovanie)
  
10.12.Zmena smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)
  
10.13.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (hlasovanie)
  
10.14.Práva intersexuálnych osôb (hlasovanie)
  
10.15.Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (hlasovanie)
  
10.16.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (hlasovanie)
  
10.17.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (hlasovanie)
  
10.18.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (hlasovanie)
  
10.19.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (hlasovanie)
  
10.20.Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Petície
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (rozprava)
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)(ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z utorka 12. februára 2019 (bod 2 zápisnice zo dňa 12.2.2019).

Výbor LIBE tak mohol po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


3. Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (2019/2569(RSP)))

Rozprava sa uskutočnila 11. februára 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 11.2.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Innocenzo Leontini, v mene skupiny ECR, a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot a Pascal Durand, v mene skupiny Verts/ALE, o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann a Birgit Sippel, v mene skupiny S&D, o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty poslancov (článok 133 rokovacieho poriadku):

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení rodinných príspevkov na školské výdavky (B8-0072/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o zriadení Európskej agentúry na podporu európskej identity a kultúry (B8-0077/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o rozsiahlom dovoze obilnín, ktoré nespĺňajú európske normy (B8-0078/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI


5. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Zriadenie Európskeho orgánu práce (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Pripravenosť na riziká v sektore elektriny (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
predložené gestorskému výboru: ITRE
stanovisko: ECON, ENVI, IMCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Zriadenie Fondu pre azyl amigráciu (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: AFET, DEVE, BUDG, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
pridelené: gestorský výbor: AFCO
stanovisko: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej [2018/2110(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Karin Kadenbach (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Keith Taylor (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ángela Vallina (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Sofia Ribeiro v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz a Karima Delli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová a Daniel Buda.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jørn Dohrmann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.18 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


7. Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (rozprava)

Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia [2018/2109(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nicola Danti (spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Adam Szejnfeld v mene skupiny PPE, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Andreas Schwab a Anneleen Van Bossuyt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpila Virginie Rozière.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.19 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.2.2019 .)


8.1. Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva

Návrhy uznesenia B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake a Charles Tannock uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE a Pavel Svoboda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Návrhy uznesenia B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao a Elmar Brok uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D a Mario Borghezio v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


8.3. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Michaela Šojdrová uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Josef Weidenholzer a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 14.2.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.48 h kvôli hlasovaniu.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.

V rozprave vystúpil Nuno Melo.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


10.1. Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0107/2019

(nahrádzajúci B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

— Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0115)

(Návrh uznesenia B8-0112/2019 sa stal bezpredmetným.)


10.2. Zimbabwe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0110/2019

(nahrádzajúci B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Aleksander Gabelic, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek a Jan Zahradil, v mene skupiny ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0116)

(Návrh uznesenia B8-0122/2019 sa stal bezpredmetným.)


10.3. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0111/2019

(nahrádzajúci B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rosa D’Amato, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0118)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.5. Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0119)


10.6. Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0120)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.7. Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Franck Proust (A8-0198/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0121)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.8. Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0122)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.

Vyhlásenia

Bill Etheridge, pred hlasovaním, a Georg Mayer v mene skupiny ENF, pred hlasovaním o predbežnej dohode, ktorý požiadal, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť zamietol.


10.9. Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0123)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.10. Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0124)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.

Vystúpenia:

Eva Maydell, pred hlasovaním.


10.11. Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0125)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.12. Zmena smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0126)

Prvé čítanie v Parlamente bolo týmto ukončené.


10.13. Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (2019/25602(RSP))

Rozprava sa konala 11. februára 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 11.2.2019).

Návrhy uznesenia B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA B8-0103/2019

Prijatý (P8_TA(2019)0127)

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0104/2019 (ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B8-0104/2019, B8-0105/2019 a B8-0106/2019) sa stal bezpredmetným.


10.14. Práva intersexuálnych osôb (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. februára 2019 (bod 23 zápisnice zo dňa 12.2.2019).

Návrh uznesenia, ktorý na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o právach intersexuálnych osôb (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0128)


10.15. Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (hlasovanie)

Rozprava sa konala 12. februára 2019 (bod 23 zápisnice zo dňa 12.2.2019).

Návrh uznesenia, ktorý na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložili Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Daniele Viotti, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea a Izaskun Bilbao Barandica, v mene skupiny ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke a Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE, o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0129)


10.16. Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0128/2019

(nahrádzajúci B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 a B8-0133/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam a Eduard Kukan, v mene skupiny PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano a Victor Boştinaru, v mene skupiny S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0130)

(Návrh uznesenia B8-0131/2019 sa stal bezpredmetným.)


10.17. NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0079/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0131)


10.18. Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej [2018/2110(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0132)


10.19. Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (hlasovanie)

Správa o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia [2018/2109(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0133)


10.20. Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (hlasovanie)

Správa o vykonávaní právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami [2018/2114(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0134)

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 13. februára 2019)

Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki a Daniel Hannan

Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Používanie konope na liečebné účely - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz a Anna Záborská

(Hlasovanie: štvrtok 14. februára 2019)

Správa: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Právo na pokojný protest a primerané použitie sily - B8-0103/2019
Monica Macovei a Alex Mayer

Práva intersexuálnych osôb - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski a Branislav Škripek

Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda a Mirosław Piotrowski

NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Správa: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer a Jiří Pospíšil.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.12 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


14. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

5. februára 2019

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1171/2018); (*) (č. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1173/2018); Marco Bava (č. 1174/2018); (*) (č. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (č. 1176/2018); (*) (č. 1177/2018); (*) (č. 1178/2018); (*) (č. 1179/2018); (*) (č. 1180/2018); (*) (č. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 podpisy) (č. 1182/2018); (*) (č. 1183/2018); (*) (č. 1184/2018); Thomas Würth (č. 1185/2018); Katarzyna Krella (č. 1186/2018); (*) (č. 1187/2018); (*) (č. 1188/2018); (*) (č. 1189/2018); Gregoire Servet (č. 1190/2018); (*) (č. 1191/2018); (*) (č. 1192/2018); (*) (č. 1193/2018); (*) (č. 1194/2018); (*) (č. 1195/2018); (*) (č. 1196/2018); Thomas Mueller (č. 1197/2018); (*) (č. 1198/2018); (*) (č. 1199/2018); (*) (č. 1200/2018); Fernando Mínguez (č. 0006/2019); Johannes Prescher (č. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (č. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (č. 0009/2019); Athina Sougleri (č. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (č. 0011/2019); Landi Tosku (č. 0012/2019); (*) (č. 0013/2019); Alessandra Gattino (č. 0014/2019); Gianluca Primi (č. 0015/2019); Ahmet Mete (č. 0016/2019); Paolo Chirichella (č. 0017/2019); Eleonora Stancato (č. 0018/2019); Tom Muirhead (č. 0019/2019); Marco Bava (č. 0020/2019); (*) (č. 0021/2019); (*) (č. 0022/2019); Mieczysław Zych (č. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (č. 0024/2019); Frédéric Turon (č. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (č. 0026/2019); Henk Rispens (č. 0027/2019); (*) (č. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (č. 0029/2019); (*) (č. 0030/2019); (*) (č. 0031/2019); (*) (č. 0032/2019); Kate Fielden (č. 0033/2019); Alberto Cirio (č. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (č. 0035/2019); Dimitar Panayotov (č. 0036/2019); Mariana Ilieva (č. 0037/2019); (*) (č. 0038/2019); (*) (č. 0039/2019); (*) (č. 0040/2019); György Csóti (č. 0041/2019); (*) (č. 0042/2019); (*) (č. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (č. 0044/2019); Peter Hellmann (č. 0045/2019); (*) (č. 0046/2019); (*) (č. 0047/2019); (*) (č. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (č. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (č. 0050/2019); Elitsa Vasileva (č. 0051/2019); (*) (č. 0052/2019); (*) (č. 0053/2019); Sotírios Liánkas (č. 0054/2019); Ibrahim Şerif (č. 0055/2019); (*) (č. 0056/2019); (*) (č. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (č. 0058/2019); (*) (č. 0059/2019); Franz Gosch (č. 0060/2019); Isabella Cavalletti (č. 0061/2019); (*) (č. 0062/2019); (*) (č. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (č. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (č. 0065/2019); Cristian Vig (č. 0066/2019); Nuno Pereira (č. 0067/2019); (*) (č. 0068/2019); Gyunay Mehmed (č. 0069/2019); Syed Shah (č. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (č. 0071/2019); Renato Lelli (č. 0072/2019).

Predseda 5. februára 2019 v súlade s článkom 215 ods. 15 rokovacieho poriadku postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie ani nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej novembrovej schôdzi 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


17. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (G-000008/2018), ktorú predložili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică a Dan Nica, pre Komisiu: VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE a Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Angel Dzhambazki a Jozo Radoš.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.


18. Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000138/2018), ktorú položili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Európa, ktorá chráni: čistý vzduch pre všetkých (B8-0009/2019)

Eleonora Evi rozvinula otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa a Jozo Radoš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Angel Dzhambazki.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


19. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 11. marca 2019 do 14. marca 2019.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.55 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ospravedlnení:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Posledná úprava: 13. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia