Kazalo 
Zapisnik
PDF 287kWORD 83k
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 3.Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (vloženi predlogi resolucij)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Sklepi o določenih dokumentih
 6.Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU (razprava)
 7.Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva
  8.2.Zimbabve
  8.3.Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva (glasovanje)
  10.2.Zimbabve (glasovanje)
  10.3.Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (glasovanje)
  10.4.Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru ***I (glasovanje)
  10.5.Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo * (glasovanje)
  10.6.Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (glasovanje)
  10.7.Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I (glasovanje)
  10.8.Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I (glasovanje)
  10.9.Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I (glasovanje)
  10.10.Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I (glasovanje)
  10.11.Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I (glasovanje)
  10.12.Sprememba Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I (glasovanje)
  10.13.Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (glasovanje)
  10.14.Pravice interseksualnih oseb (glasovanje)
  10.15.Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) (glasovanje)
  10.16.Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (glasovanje)
  10.17.NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (glasovanje)
  10.18.Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU (glasovanje)
  10.19.Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (glasovanje)
  10.20.Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Peticije
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 17.Večje interpelacije (razprava)
 18.Evropa varuje: čist zrak za vse (razprava)
 19.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 20.Datum naslednjih sej
 21.Zaključek seje
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahteve ene ali več političnih skupin oziroma števila poslancev, ki dosega vsaj srednji prag, v zvezi z odločitvijo o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeno v zapisniku seje dne 12. februarja 2019 (točka 2 zapisnika z dne 12.2.2019).

Odbor LIBE je torej lahko začel pogajanja po preteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


3. Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (2019/2569(RSP)))

Razprava je potekala dne11. februarja 2019 (točka 18 zapisnika z dne 11.2.2019)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Innocenzo Leontini v imenu skupine ECR in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann in Birgit Sippel v imenu skupine S&D, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Takis Hadjigeorgiouv imenu skupine GUE/NGL, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 14.2.2019.


4. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti s strani poslancev Parlamenta (člen 133 Poslovnika):

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi subvencij družinam za stroške šolanja (B8-0072/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Innocenzo Leontini. Predlog resolucije o ustanovitvi evropske agencije za spodbujanje evropske identitete in kulture (B8-0077/2019)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Philippe Loiseau. Predlog resolucije o množičnem uvozu žit, ki ni v skladu z evropskimi predpisi (B8-0078/2019)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI


5. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Ustanovitev evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM, JURI (člen 39 Poslovnika)

- O pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ITRE
mnenje: ECON, ENVI, IMCO, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Vzpostavitev Sklada za azil in migracije (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: AFET, DEVE, BUDG, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Sklenitev Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (21105/1/2018 – C8-0031/2019 – 2018/0427(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: AFET, INTA, ENVI, JURI


6. Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU (razprava)

Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU [2018/2110(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann je predstavil poročilo.

Govorila sta Karin Kadenbach (pripravljavka mnenja odbora ENVI) in Keith Taylor (pripravljavec mnenja odbora TRAN).

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Ángela Vallina (pripravljavka mnenja odbora PETI), Sofia Ribeiro v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Thomas Waitz v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, Sophie Montel samostojna poslanka, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz in Karima Delli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová in Daniel Buda.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Jørn Dohrmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.18 zapisnika z dne 14.2.2019.


7. Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (razprava)

Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja [2018/2109(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Virginie Rozière je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Nicola Danti (pripravljavec mnenja odbora INTA), Adam Szejnfeld v imenu skupine PPE, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Tim Aker v imenu skupine EFDD, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Charles Tannock, Andreas Schwab in Anneleen Van Bossuyt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser in Maria Grapini.

Govorila je Cecilia Malmström.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorila je Virginie Rozière.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.19 zapisnika z dne 14.2.2019.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 2 zapisnika z dne 13.2.2019)


8.1. Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva

Predlogi resolucij B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 in B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake in Charles Tannock so predstavili predloge resolucij.

Govorila sta Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE in Pavel Svoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák in Carlos Iturgaiz.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 14.2.2019.


8.2. Zimbabve

Predlogi resolucij B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 in B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao in Elmar Brok so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D in Mario Borghezio v imenu skupine ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi in Stanislav Polčák.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 14.2.2019.


8.3. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji

Predlogi resolucij B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 in B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake in Michaela Šojdrová so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Jill Seymour v imenu skupine EFDD, Josef Weidenholzer in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria in Stanislav Polčák.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 14.2.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.48 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.

Govoril je Nuno Melo.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


10.1. Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 in B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0107/2019

(ki nadomešča B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0114/2019 in B8-0117/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post, v imenu skupine S&D;

—Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle in Monica Macovei, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0115)

(Predlog resolucije B8-0112/2019 je brezpredmeten.)


10.2. Zimbabve (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 in B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0110/2019

(ki nadomešča B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0124/2019 in B8-0125/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Aleksander Gabelic, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek in Jan Zahradil, v imenu skupine ECR;

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler in Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini in Fabio Massimo Castaldo, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0116)

(Predlog resolucije B8-0122/2019 je brezpredmeten.)


10.3. Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 in B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0111/2019

(ki nadomešča B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 in B8-0126/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil in Monica Macovei, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep Maria Terricabras in Margrete Auken, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marie Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rosa D’Amato, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0117)


10.4. Mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru [COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0118)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.5. Osnutek sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta [13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0119)


10.6. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0120)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.7. Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Franck Proust (A8-0198/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0121)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.8. Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (prenovitev) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0122)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Bill Etheridge, pred glasovanjem, in Georg Mayer v imenu skupine ENF, pred glasovanjem o začasnem sporazumu, ki sta zahtevala, naj se o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika glasuje pred sklenitvijo začasnega sporazuma. Parlament je zahtevo zavrnil.


10.9. Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0123)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.10. Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0124)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Eva Maydell, pred glasovanjem.


10.11. Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0125)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.12. Sprememba Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije [COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0126)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.13. Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (glasovanje)

Izjava Komisije: Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (2019/25602(RSP))

Razprava je potekala 11. februarja 2019 (točka 18 zapisnika z dne 11. 2. 2019).

Predlogi resolucij B8-0103/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019 in B8-0106/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0103/2019

Sprejeto (P8_TA(2019)0127)

Skupni predlog resolucije RC-B8-0104/2019 (ki nadomešča predloge resolucij B8-0104/2019, B8-0105/2019 in B8-0106/2019) je brezpredmeten.


10.14. Pravice interseksualnih oseb (glasovanje)

Razprava je potekala 12. februarja 2019 (točka 23 zapisnika z dne 12.2.2019).

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložil Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, o pravicah interseksualnih oseb (2018/2878(RSP)) (B8-0101/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0128)


10.15. Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) (glasovanje)

Razprava je potekala 12. februarja 2019 (točka 23 zapisnika z dne 12.2.2019).

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 128(5) Poslovnika vložili Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Daniele Viotti, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea in Izaskun Bilbao Barandica, v imenu skupine ALDE, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Patrick Le Hyaric, v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE, o prihodnosti seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)) (B8-0127/2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0129)


10.16. Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019 in B8-0133/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0128/2019

(ki nadomešča B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0132/2019 in B8-0133/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam in Eduard Kukan, v imenu skupine PPE;

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano in Victor Boştinaru, v imenu skupine S&D;

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ruža Tomašić in Branislav Škripek, v imenu skupine EFDD;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake in Hilde Vautmans, v imenu skupine ALDE;

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Molly Scott Cato, Bart Staes in Indrek Tarand, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0130)

(Predlog resolucije B8-0131/2019 je brezpredmeten.)


10.17. NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0079/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0131)


10.18. Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU [2018/2110(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0132)


10.19. Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (glasovanje)

Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja [2018/2109(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0133)


10.20. Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (glasovanje)

Poročilo o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami [2018/2114(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0055/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti glasovanja: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0134)

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 13. februarja 2019)

Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU - B8-0096/2019, B8-0099/2019
Paloma López Bermejo, Branislav Škripek, Anna Záborská, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki in Daniel Hannan

Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah - B8-0097/2019
Urszula Krupa

Uporaba konoplje v zdravstvene namene - B8-0071/2019
Urszula Krupa, John Howarth, Ana Miranda, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz in Anna Záborská

(Čas glasovanja v četrtek, 14. februarja 2019)

Poročilo: Roberts Zīle - A8-0032/2019
Angel Dzhambazki

Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile - B8-0103/2019
Monica Macovei in Alex Mayer

Pravice interseksualnih oseb - B8-0101/2019
Mirosław Piotrowski in Branislav Škripek

Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019–2024) - B8-0127/2019
Ana Miranda in Mirosław Piotrowski

NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh - B8-0079/2019
Mirosław Piotrowski

Poročilo: Jørn Dohrmann - A8-0057/2019
Lola Sánchez Caldentey, Alex Mayer in Jiří Pospíšil.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.12.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

13. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


14. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

5. februarja 2019

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1171/2018); (*) (št. 1172/2018); Adolfo Pablo Lapi (št. 1173/2018); Marco Bava (št. 1174/2018); (*) (št. 1175/2018); Emilia Lauzara Formoso (št. 1176/2018); (*) (št. 1177/2018); (*) (št. 1178/2018); (*) (št. 1179/2018); (*) (št. 1180/2018); (*) (št. 1181/2018); Vladimirs Bagirovs (2 signatures) (št. 1182/2018); (*) (št. 1183/2018); (*) (št. 1184/2018); Thomas Würth (št. 1185/2018); Katarzyna Krella (št. 1186/2018); (*) (št. 1187/2018); (*) (št. 1188/2018); (*) (št. 1189/2018); Gregoire Servet (št. 1190/2018); (*) (št. 1191/2018); (*) (št. 1192/2018); (*) (št. 1193/2018); (*) (št. 1194/2018); (*) (št. 1195/2018); (*) (št. 1196/2018); Thomas Mueller (št. 1197/2018); (*) (št. 1198/2018); (*) (št. 1199/2018); (*) (št. 1200/2018); Fernando Mínguez (št. 0006/2019); Johannes Prescher (št. 0007/2019); Kazimierz Tylenda (št. 0008/2019); Sylwia Marynowicz (št. 0009/2019); Athina Sougleri (št. 0010/2019); Urszula Tomczyk-wagner (št. 0011/2019); Landi Tosku (št. 0012/2019); (*) (št. 0013/2019); Alessandra Gattino (št. 0014/2019); Gianluca Primi (št. 0015/2019); Ahmet Mete (št. 0016/2019); Paolo Chirichella (št. 0017/2019); Eleonora Stancato (št. 0018/2019); Tom Muirhead (št. 0019/2019); Marco Bava (št. 0020/2019); (*) (št. 0021/2019); (*) (št. 0022/2019); Mieczysław Zych (št. 0023/2019); Lena Carazo Sánchez (št. 0024/2019); Frédéric Turon (št. 0025/2019); Iván Hontoria Traveria (št. 0026/2019); Henk Rispens (št. 0027/2019); (*) (št. 0028/2019); Sorin Cezar Cosofret (št. 0029/2019); (*) (št. 0030/2019); (*) (št. 0031/2019); (*) (št. 0032/2019); Kate Fielden (št. 0033/2019); Alberto Cirio (št. 0034/2019); Evangelos Tsiompanidis (št. 0035/2019); Dimitar Panayotov (št. 0036/2019); Mariana Ilieva (št. 0037/2019); (*) (št. 0038/2019); (*) (št. 0039/2019); (*) (št. 0040/2019); György Csóti (št. 0041/2019); (*) (št. 0042/2019); (*) (št. 0043/2019); Nayra Caraballero Pérez (št. 0044/2019); Peter Hellmann (št. 0045/2019); (*) (št. 0046/2019); (*) (št. 0047/2019); (*) (št. 0048/2019); Borja Monreal Gainza (št. 0049/2019); Bogusław Wieczorek (št. 0050/2019); Elitsa Vasileva (št. 0051/2019); (*) (št. 0052/2019); (*) (št. 0053/2019); Sotírios Liánkas (št. 0054/2019); Ibrahim Şerif (št. 0055/2019); (*) (št. 0056/2019); (*) (št. 0057/2019); Ozan Ahmetoğlu (št. 0058/2019); (*) (št. 0059/2019); Franz Gosch (št. 0060/2019); Isabella Cavalletti (št. 0061/2019); (*) (št. 0062/2019); (*) (št. 0063/2019); Ștefania-Ruxandra Schiop (št. 0064/2019); Vasilis Hadjievangelou (št. 0065/2019); Cristian Vig (št. 0066/2019); Nuno Pereira (št. 0067/2019); (*) (št. 0068/2019); Gyunay Mehmed (št. 0069/2019); Syed Shah (št. 0070/2019); Alfonso Rubio Navarro (št. 0071/2019); Renato Lelli (št. 0072/2019).

Predsednik je dne 5. februarja 2019 v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim delnim zasedanjem novembra 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


17. Večje interpelacije (razprava)

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (G-000008/2018), ki so jo vložili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică in Dan Nica, za Komisijo: VP/HR - Nedavne državne teroristične dejavnosti Irana v EU (B8-0013/2019)

Bernd Kölmel je predstavil vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorila sta Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, in Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Angel Dzhambazki in Jozo Radoš.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.


18. Evropa varuje: čist zrak za vse (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000138/2018), ki so ga postavili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp in Eleonora Evi, v imenu odbora ENVI Komisiji: Evropa varuje: čist zrak za vse (B8-0009/2019)

Eleonora Evi je predstavila vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Jiří Pospíšil, Urszula Krupa in Jozo Radoš.

Po postopku "catch the eye" je govoril Angel Dzhambazki.

Govoril je Karmenu Vella.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


19. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192( 3)Poslovnika je zapisnik te seje predložen v odobritev Parlamenta na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


20. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 11. marca 2019 do 14. marca 2019.


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.55.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavada Jean-Marie, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Forenza Eleonora, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Opravičeni:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, Gräzin Igor, Händel Thomas, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Zadnja posodobitev: 13. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov