Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

7. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού, εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Εάν η τυχόν τροποποιηθείσα πρόταση νομικά δεσμευτικής πράξης δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφισάντων σε επίπεδο επιτροπής, η επιτροπή προτείνει στο Κοινοβούλιο να απορρίψει την πρόταση.»

Εάν μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτεθούν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, εντός 24 ωρών μετά την ανακοίνωσή της, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου