Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обявява решението на водещата комисия за започване на междуинституционални преговори въз основа на следния доклад (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия IMCO: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Докладчик: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

В съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността, членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до утре, в полунощ, поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност