Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. marts 2019 - Strasbourg

8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om det kompetente udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

—   IMCO: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/[] og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Ordfører Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt inden midnat den efterfølgende dag anmode om, at et afgørelsen om at indlede forhandlinger sættes under afstemning

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Seneste opdatering: 4. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik