Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav beslutet från det ansvariga utskottet att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkande (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   IMCO-utskottet: förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 – 2018/0145(COD)). Föredragande: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att beslutet att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy