Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

9. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

—   Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantaget för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA)) (B8-0143/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA)) (B8-0144/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA)) (B8-0145/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/522 vad gäller undantaget för Bank of England och United Kingdom Debt Management Office från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA)) (B8-0146/2019)

—    Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 13 februari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera det genomsnittliga antalet transaktioner per dag för en aktie om handelsplatsen med högst omsättning av den aktien är belägen utanför unionen (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA)) (B8-0149/2019).

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationerna inom 24 timmar efter tillkännagivandet i kammaren, ska den anses godkänd. I annat fall ska de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna finns tillgängliga på parlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy