Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Strasbourg

11. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et ta kirjutab kolmapäeval, 13. märtsil 2019 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende kalavarude püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1139 ja (EL) 2018/973 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 - 2017/0309(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ning määrust (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, tulenevalt Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisest liidust (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (kogurahvatulu määrus) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu kasutuselevõttu ja toimimist, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).

Viimane päevakajastamine: 4. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika