Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus läntisillä vesialueilla ja niiden lähivesialueilla kalastettuja kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetusten (EU) 2016/1139 ja (EU) 2018/973 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (BKTL-asetus) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö