Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

11. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 13 marca 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (00072/2018/LEX - C8-0124/2019 - 2017/0224(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (00091/2018/LEX - C8-0123/2019 - 2018/0076(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) (00069/2018/LEX - C8-0122/2019 - 2017/0128(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, zmieniające rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (00078/2018/LEX - C8-0121/2019 - 2018/0074(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) (00079/2018/LEX - C8-0120/2019 - 2018/0263(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (00090/2018/LEX - C8-0119/2019 – 2017/0309(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (00005/2019/LEX - C8-0118/2019 - 2018/0142(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (00070/2018/LEX - C8-0117/2019 - 2017/0354(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej i rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (00019/2019/LEX - C8-0115/2019 - 2018/0385(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (00080/2018/LEX - C8-0113/2019 - 2018/0123(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (rozporządzenie DNB) (00074/2018/LEX - C8-0112/2019 - 2017/0134(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (00084/2018/LEX - C8-0111/2019 - 2018/0110(COD)).

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności