Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – RO ehdokas (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

AFET

- Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2015/0302M(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (1998/0031R(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Mietintö EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta (2018/2158(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (2018/2246(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Mietintö EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (2018/2159(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Mietintö arabikevään jälkeisestä ajasta: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (2018/2160(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen kyseisten valtioiden osallistumista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Yhdistyneen kuningaskunnan) erotessa Euroopan unionista (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta (2017/0333R(APP)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Vladimír Maňka - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta (2018/2107(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (2018/0272M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (2018/2119(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (2018/2279(INI)) - DEVE-valiokunta - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Eleni Theocharous - Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijät: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2018/2120(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Mietintö Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2019/2002(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Mietintö Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2267(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2247(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö