Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat RO (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

AFET

- Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0047/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony (2015/0302M(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania w interesie Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: József Nagy (A8-0070/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony (1998/0031R(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją (2018/2158(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (2018/2246(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (2018/2159(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Soraya Post (A8-0075/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Sprawozdanie w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (2018/2160(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Brando Benifei (A8-0077/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW (COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 (COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczącego udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0081/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (2017/0333R(APP)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawca: Vladimír Maňka - Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0087/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz (COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) (2018/2107(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji (SWD(2018)0153 - 2018/2150(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Kati Piri (A8-0091/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

- Sprawozdanie zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (2018/0272M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019 (2018/2119(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (2018/2279(INI)) - komisja DEVE - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous - Sprawozdawca: Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczynie: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. (2018/2120(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (2019/2002(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (2018/2267(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jean-Marie Le Pena (2018/2247(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności