Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

16. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för plenarsammanträdena i mars 2019 (PE 636.011/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Talare: Terry Reintke, om uppgiften att talmannen skulle delta vid det 13:e mötet för World Congress of Families i Verona (Italien) den 29-31 mars 2019 (talmannen gjorde förtydliganden), Gerard Batten, Piernicola Pedicini och Sophia in 't Veld, som återkom till den fråga som väckts av Terry Reintke (talmannen bekräftade att han inte skulle dela i kongressen i Verona).

°
° ° °

Måndag

Begäran från ECR-gruppen om att som åttonde punkt på föredragningslistan lägga till ett uttalande från kommissionen om översvämningarna på Kreta. Debatten skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Notis Marias, för ECR-gruppen, för begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (81 röster för, 201 röster emot, 10 nedlagda röster).

Talare: Pervenche Berès, som meddelade att hon inte hade kunnat delta i omröstningen.

Tisdag

Begäran från PPE-gruppen om att ändra titeln på uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ”En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (punkt 123 i PDOJ) till ”Magnitskijlagen i EU (den europeiska sanktionsordningen för kränkningar av de mänskliga rättigheterna)".

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, för begäran, och Judith Sargentini, mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (134 röster för, 146 röster emot, 16 nedlagda röster).

Begäran från S&D-gruppen om att som sjätte punkt på föredragningslistan för eftermiddagen lägga till en debatt om Morten Løkkegaards betänkande ”Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster” (A8-0188/2017), som var inskriven för omröstning på onsdagen (punkt 13 i PDOJ).

Talare: Olga Sehnalová, för S&D-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (262 röster för, 29 röster emot, 8 nedlagda röster).

Omröstningen bibehölls på onsdagen.

Begäran från ALDE-gruppen om att som tredje punkt på föredragningslistan, efter Kati Piris betänkande ”Rapport för 2018 om Turkiet” (A8-0091/2019) (punkt 16 i PDOJ), lägga till ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om nödsituationen i Venezuela.

Debatten skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Javier Nart, för ALDE-gruppen, för begäran, Esteban González Pons för PPE-gruppen, för begäran, och Philippe Lamberts, mot begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Följande tidsfrister för ingivande fastställdes:
Resolutionsförslag: tisdag den 12 mars 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag samt gemensamma resolutionsförslag: onsdag den 13 mars 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till gemensamma resolutionsförslag: onsdag den 13 mars 2019 kl. 13.00.
Begäran om särskild omröstning och begäran om delad omröstning: onsdag den 13 mars 2019 kl. 19.00.

Torsdag

Begäran från Verts/ALE-gruppen och EFDD-gruppen om att debatten om den muntliga frågan ”Djurskyddsregler inom vattenbruket" (punkt 148 i PDOJ) skulle avslutas med resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning vid nästa sammanträdesperiod.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen,för begäran, och Dobromir Sośnierz, mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (130 röster för, 144 röster emot, 14 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: James Carver.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy