Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0219/2016

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0148

Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

17. Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) ***I - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 8 февруари 2018 г. (точка 12.6 от протокола от 8.2.2018 г)

Daniel Dalton представи докладите.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Bernd Kölmel (докладчик по становището на комисията BUDG), Pál Csáky, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Емил Радев и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski и Notis Marias.

Изказаха се Věra Jourová и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 12.3.2019 г и точка 9.15 от протокола от 12.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност