Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0219/2016

Debatter :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0148

Protokoll
Måndagen den 11 mars 2019 - Strasbourg

17. Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) ***I - Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 8 februari 2018 (punkt 12.6 i protokollet av den 8.2.2018)

Daniel Dalton redogjorde för betänkandena.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Bernd Kölmel (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pál Csáky för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Romeo Franz för Verts/ALE-gruppen, Emil Radev och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 12.3.2019 och punkt 9.15 i protokollet av den 12.3.2019.

Senaste uppdatering: 4 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy