Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0225(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0264/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0151

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

19. Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I - Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Julia Reda (A8-0084/2019)

Οι Angelika Niebler και Julia Reda παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι John Howarth (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Romeo Franz (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Jens Geier, Ralph Packet, Angelika Mlinar, Marisa Matias, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho και Εύα Καϊλή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip, Angelika Niebler και Julia Reda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019 και σημείο 19.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου