Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0082(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0309/2018

Внесени текстове :

A8-0309/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0152

Протокол
Понеделник, 11 март 2019 г. - Страсбург

20. Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се състоя на 25 октомври 2018 г. (точка 13.3 от протокола от 25.10.2018 г.).

Paolo De Castro представи доклада.

Изказа се Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се Pilar Ayuso (докладчик по становището на комисията ENVI), Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, John Stuart Agnew, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Clara Aguilera, James Nicholson, Giancarlo Scottà, Michel Dantin, Eric Andrieu, Bas Belder, Philippe Loiseau, Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Innocenzo Leontini, Gilles Lebreton, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Karine Gloanec Maurin, Sofia Ribeiro, Michela Giuffrida, Othmar Karas, Seán Kelly, Marijana Petir, Andreas Schwab и Linda McAvan (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Момчил Неков, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Giulia Moi, Caterina Chinnici и Olga Sehnalová.

Изказа се Phil Hogan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се Paolo De Castro.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.18 от протокола от 12.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 4 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност